skip to Main Content

Pastorale begeleiding van die seksueel verslaafde

In hierdie artikel word aandag gegee aan die relatief nuwe veld van ondersoek met betrekking tot seksuele verslawing. Seksualiteit is deel van die mens se wese, maar wanneer dit ontaard in kompulsiewe gedrag, kan dit die persoon wat betrokke is totaal ontwortel. Die invloed wat so ’n proses op ’n huwelik kan hê is vernietigend. Aandag word vervolgens gegee aan die gemoedsveranderende effek van verslawing, asook die rol van aspekte soos ontkenning, rasionalisering en fantasering.
Daar word ook gefokus op die sirkel van verslawing, die verskillende rituele, asook die sogenaamde “toleransie faktor”. Belangrike riglyne met betrekking tot die algemene begeleiding van die verslaafde word bespreek en meer spesifieke riglyne word gegee ten opsigte van die pastorale beradingsproses. Onverwerkte pyn en seer vanuit die verlede blyk van besondere belang te wees en besondere aandag word aan hierdie aspek gegee tydens die voorgestelde beradingsproses. Op hierdie wyse word ’n funksionele pastorale basis gelê waardeur die verslaafde dan toegerus word om meer positief te kan reageer op verdere terapeutiese insette vanuit ander dissiplines.

Download PDF

In samewerking met   

Back To Top