skip to Main Content

DIE IMPAK VAN GEPREOKKUPEERDHEID MET SEKSUELE AKTIWITEIT GEASSOSIEER MET INTERNETGEBRUIK OP DIE GESIN — ’N PASTORALE PERSPEKTIEF

In hierdie artikel word die volgende probleemstelling ondersoek: In watter mate kan pastorale begeleiding ’n terapeutiese rol vervul aan persone wat binne ’n gesinsopset in “internetseks” vasgevang geraak het? In hierdie verband word daar gefokus op die aktualiteit, omvang, asook vernietigende gevolge van ’n gepreokkupeerdheid met seksuele aktiwiteit geassosieer met die inernet. Die aanleidende faktore, tipiese gedrag asook destruktiewe impak op die huwelik en gesin word ook uitgelig.

Ten slotte word pastorale riglyne asook praktiese wenke aan die hand gedoen waarvolgens persone en gesinne gehelp kan word. Betreffende metodologie is die vertrekpunt vanuit ’n psigologiesgeoriënteerde pastorale benadering. Indien die DSM-IV klassifikasiestelsel (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) (APA 1994) genoegsame voorsiening gemaak het vir die akkommodering van die probleem van seksuele verslawing geassosieer met die internet, dan sou hierdie taak veel makliker gewees het.2 In verskeie opsigte is die area wat in hierdie artikel verken word, dus ’n braakveld.

 

Download PDF

In samewerking met   

Back To Top