skip to Main Content

Selfvergifnis – ’n Afgeskeepte area binne die pastoraat

Indien daar op die veld van navorsing rakende die tema van vergifnis gelet word, is daar veral drie belangrike areas ter sprake, naamlik vergifnis van ander (interpersoonlik), selfvergifnis (intrapersoonlik) en vergifnis vanaf God (die vermoë om sy vergifnis te kan ontvang). Daar is redelike eenstemmigheid in die literatuur met betrekking tot die feit dat die area van selfvergifnis grootliks in die verlede afgeskeep is. In hierdie verband wys Hall en Fincham (2005:635) in ’n artikel na hierdie veld as ‘the stepchild of forgiveness literature’. In hulle bydrae toon Woodyatt et al. (2017:6) dat dit eers ná 2011 is dat daar meer momentum rakende publikasies met betrekking tot hierdie tema gekom het. Aspekte soos hierdie bevestig dat selfvergifnis inderdaad ’n aktuele tema is wat ook binne die pastoraat en die prediking meer in diepte ontgin behoort te word.

 

Download PDF

In samewerking met   

Back To Top