skip to Main Content

Die impak van intergeneratiewe trauma. Verkennende perspektiewe tesame met enkele Pastorale kantaantekeninge

Die problematiek rondom intergeneratiewe trauma hou verband met die feit dat ouers dikwels deur intense trauma gaan sonder die nodige hulp en begeleiding daarna. Die kinders en kleinkinders wat dan binne so ‘n familie opgroei, word uiteindelik op talle wyses geraak deur die impak van hierdie onverwerkte trauma. In hierdie verband het Yeal Danieli (1998) ‘n monumentale werk verrig met die saamstel van die bundel, International handbook of multigenerational legacies of trauma. Dit bevat 38 bydraes vanuit verskillende lande waar mense en groepe in die verlede deur intense trauma geraak is. ‘n Aspek wat soos ‘n goue draad deur meeste van hierdie 38 bydraes vleg is die feit dat kinders wat binne ‘n milieu van onverwerkte trauma opgegroei het hulself basies bevind het binne ‘n disfunksionele en ‘n siek gesinsisteem. Talle van die tipiese simptome en gedrag van disfunksionele gesinne is gevolglik dan ook hier ter sprake. Die feit dat ouerlike vaardighede baie dikwels negatief geraak word deur onverwerkte trauma (Raphael et al. 1998:335) is een van die groot bydraende faktore tot disfunksionaliteit binne sulke gesinne.

 

Download PDF

In samewerking met   

Back To Top