skip to Main Content
Sale

WANNEER DIE LIGGAAM REBELLEER

Original price was: R400.00.Current price is: R320.00.

Die gesonde wisselwerking tussen liggaam, gees en emosies is van kritiese belang in terme van fisiese en emosionele gesondheid. In hierdie boek word onder an-dere gelet op talle voorbeelde vanuit ongeveer 100 onder-houde wat vanuit ʼn mediese perspektief gevoer is met persone wat gediagnoseer is met ʼn verskeidenheid van kroniese en terminale siektes. Daar word telkens ʼn beskry-wing gegee van hul lewens-verhale en dan gewys op die herhalende temas van kinder-jare trauma, verwerping en verliese – dit het dan weer tot gevolg gehad die onder-drukking van emosies en gebrekkige emosionele kom-petensie. Die stres en span-ning wat as gevolg van so ʼn proses oor jare opgebou het, het uiteindelik die immuun sisteem van die liggaam af-getakel en die persoon kwes-baar gemaak vir siektes. Teen hierdie agtergrond word ver-volgens ʼn aantal pastorale riglyne geformuleer vir die be-geleiding van diegene wie se lewensverhale op hierdie wyse verloop het (koerier koste: R120).

Partnered with   

Back To Top