Satanisme – Tygerpoort Laerskool

PRAATJIE OOR SATANISME

TYGERPOORT LAERSKOOL – 8/9/95

Ons basiese vertrekpunt : ons hoef nie vir satan bang te wees nie – Hy is oorwin!  Sy grootste neerlaag ooit op Golgota gely

**  Nogtans moet ons ons vyand se strategie ken…

… Paulus sê: “Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie …”

… Die Skrif sê verder : hy is ‘n mensemoordenaar

… Ons moet weet wat is die wapens wat tot ons beskikking gestel is om hom te kan weerstaan en beveg

A.  DIE AKTUALITEIT VAN HIERDIE TEMA

– Wat ons eie land betref : resultate van navorsing deur dr Herby Staples : 10,9% van blanke adolessente in Transvaal is met die okkulte betrokke – 8.1% = lae okkultiese gebruikers; 2,8% = hoë okkultiese gebruikers

** verder het geblyk dat uit lg 2,8% daar ten minste 1,6% is wat reeds voluit by satanisme betrokke is (in ‘n skool met ‘n 1000 kinders praat ons dus reeds van 16 kinders)

** verder belangrik : as byna 11% reeds met die okkulte bedrywig is, is hulle reeds besig om VOORBEREI te word uiteindelik vir satanisme self

** Staples bevind dan ook : “Close on one in two high occult-users become Satanists.”

B.  DIE GEWELDIGE TOESPITSING OP DIE JEUG

–  Waar die fokus van hierdie beweging ‘n klompie jare gelede meer op ouer persone gerig was, is dit tans primêr gerig op jongmense van 10‑16 jarige ouderdom.  Hulle huldig die standpunt dat indien ‘n persoon op ‘n relatief vroeë ouderdom reeds ingetrek kan word, hy dan ‘n satanis vir die res van sy lewe sal wees.

–  Vir baie jongmense is die tienerjare baie traumaties.  Dit is ‘n tyd van soeke na eie identiteit en onafhanklikheid, ‘n tyd van eksperimentering en rebelering.  Dit lei daartoe dat ‘n mens op daardie stadium uiters vatbaar en blootgestel is.

**  In hierdie stadium voel die jongmens soms vervreemd van sy familie en hul tradisionele waardes en godsdienstige oortuigings.  Dit is die fase wanneer ‘n mens worstel met vrae soos : “Waarvoor leef ek?”  Jy kry ook soms die gevoel van : “Niemand verstaan my nie.”

**  ‘n Mens voel ook dikwels verveeld en jy het ‘n behoefte aan iets nuuts, iets avontuurliks, iets wat die bloed deur jou are laat rys.  Nou is dit juis hierdie situasie wat deur die sataniste uitgebuit word.  Hulle konsentreer op jongmense wat verwerp voel en wat alleenlopers is.

**  Die puberteitsfase is ook vir baie jongmense ‘n fase van rebellie.  Juis om hierdie rede vind hulle dan ook so maklik aansluiting by satan omdat hy die grootste rebel van alle tye was.

**  Dit is dus duidelik daar ‘n suigkrag van hierdie beweging uitgaan na die jeug en vir talle jongmense is dit onweerstaanbaar.

C.  VERSKILLENDE WYSES WAAROP PERSONE BETREK WORD

1.  NUUSKIERIGHEID

–  Baie jongmense dink dit is die “in”-ding want hulle weet te min om die gevare daarvan in te sien.

2.  AANSIEN EN STATUS

–  Baie van dié jongmense kry skielig ‘n soort aansien onder hulle maats – skielik trek hulle aandag, die ander is half bang vir hulle, en selfs die onderwysers praat oor hulle.

3.  ERKENNING EN AANVAARDING DEUR VRIENDE

–  Sommige wil nie eintlik betrokke raak nie maar is bang dat hulle hul vriende sal verloor as hulle nie meemaak nie

**  deur die groep ontvang hulle erkenning en word daarvoor beloon as hulle ander jongmense oorhaal om sataniste te word of hulle selfs net te laat twyfel oor die Christelike geloof

4.  DIE BEHOEFTE OM êRENS AKTIEF BETROKKE TE WEES

– Talle getuig dat dit vir hulle wonderlik was om aktief in ‘n organisasie betrokke te kan wees – hulle het nie net passief daar gesit nie maar kon werklik deelneem…

…. iets wat hulle gevoel het hulle nie in die tradisionele kerke kon doen nie

5.  OMDAT HULLE BEWUS RAAK VAN HULLE EIE PERSOON

–  Die jongmens word deur die ander groeplede gevlei; hulle hoor gereeld hoe wonderlik, mooi, goed en fantasties hulle is – hulle voel dat hulle belangrik is en dat net húlle die werk regtig kan doen.

6.  DIE MILIEU WAARIN MENSE OPGROEI

**  Hulle deelname aan satanisme is dikwels bloot ‘n noodkreet om aandag ‑ die aandag wat hulle ouers in meeste gevalle nie aan hulle gegee het nie

**  Hulle is ten diepste dan ook op soek na die Hemelse Vader, die enigste een wat werklik ten volle sekuriteit kan bied op die lang termyn

7.  DIE GENERASIEGAPING TUSSEN OUERS EN KINDERS

–  Dit is belangrik dat die gaping vernou of heeltemal uitgeskakel word – so ‘n gaping in verhoudings kan onherstelbare skade aanrig.

8.  KINDERS IS MAKLIK BEïNVLOEDBAAR

‘n Oud‑satanis vertel dat dit die maklikste ding onder die son is om ‘n kind oor te haal om by satanisme aan te sluit.  Kinders is dikwels nog geneig om te dink dat volwassenes dit opreg bedoel.

9.  ONKUNDE

In Hos 4:6 lees ons (Ou Vert) : “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis.”  Talle ouers het al openlik erken dat onkunde die groot oorsaak is waarom hulle kinders in die okkulte betrokke geraak het.  Daar is aan die een kant oningeligtheid aan die kant van talle jongmense, maar aan die ander kant weer dikwels ‘n valse gerustheid aan die kant van ouers nadat hulle kind reeds diep betrokke geraak het.

10.  PARTYTJIES EN DWELMS

11.  DIE BEHOEFTE NA MAG EN INVLOED

Talle kinders word in satanisme ingelok deur die aanbod van bonatuurlike krag.  Jy presteer miskien nie op akademiese‑ of sportgebied nie ‑ jou ouers is nie belangrike of ryk of vooraanstaande mense nie ‑ jy het miskien baie verwerping in jou lewe ervaar ‑ juis daarom bied hierdie saak vir jou so ‘n groot aantrekkingskrag want hier kan jy jouself bewys!

12.  VERWERPING (die mees gevaarlike aspek)

–  Daar is ‘n begeerte na aanvaarding by die jeug – hulle sal enigiets doen om aanvaar te word

13.  FILMS, VIDEOS EN SOMMIGE REKENAARSPELETJIES

14.  GELD

–   ‘n Seun in st 7 het bv vertel dat hy R500 per maand betaal is om een keer per week in die orkes van ‘n satanistiese groep te speel.

**  ‘n Sestienjarige seun vertel dat hy R400 per maand betaal is om sy liggaam beskikbaar te stel vir seksuele dade deur lede van ‘n satanistiese groep.

15.  DIE OKKULTE

–  Die volgende terreine hou oa hiermee verband :  Fortuinvertellery, glasie-glasie speel, oujabord, spriritisme, transendentale meditasie, joga, astrale projeksie, buitesintuiglike waarneming, levitasie, en nog vele andere.

16.  OFFERS AAN SATAN

17.  DIE ROL VAN DIE SEKSUELE

** hulle standpunt is dat deur seksuele omgang die eenheid van die groep onderling en met satan daadwerklik beleef en erken word.

18.  MUSIEK

–  Musiek speel ‘n uiters belangrike rol binne die beweging van satanisme ‑ veral die sg `heavy metal’ groepe se musiek.

19.  AFPERSING

–  Dit is algemene praktyk dat daar foto’s en selfs video‑opnames geneem word van persone wat betrokke is by seksuele dade of dwelms of rituele.

20.  ONTVOERING

21.  DIE PLAASLIKE GEMEENTE/KERK VOORSIEN NIE ALTYD IN DIE BEHOEFTES VAN DIE JONGMENS NIE

–   Hy/sy voel soms uitgesluit en wil meer betrokke wees.

**  Van die kerk se kant af sal veel meer moeite gedoen moet word om ons eie jongmense te behou en hulle ook aktief betrokke te kry by aktiwiteite.

22.  DIE SKYNBARE AFWESIGHEID VAN DIE BONATUURLIKE

–  Die tiener se denke word in ‘n groot mate beheers deur swart/wit kategorieë en daar is min ruimte vir grys areas…

…  Hulle hou van aksie en hulle wil met die fisiese oog dinge sien gebeur… ook wat die geestelike aspekte betref.

**  Hulle wil die krag van God konkreet beleef en juis om hierdie rede kom hulle dikwels met die beskuldiging dat die kerk dood is.

**  In hierdie opsig is daar vir die kerk, en in besonder die Gereformeerde Tradisie, ‘n geweldige uitdaging.

23.  DIE PERMISSIEWE GEMEENSKAP

**  Die verval van etiese en morele standaarde in Europa en die Amerikas is besig om ook hier te vestig – dit alles skep ‘n milieu waarin ‘n beweging soos satanisme  floreer.

D.  KENMERKE WAT DUI OP MOONTLIKE BETROKKENHEID

–  Op hierdie punt is dit belangrik om daarop te let dat die lys van simptome en aanduidings wat nou volg, as ‘n geheel beskou moet word.  Indien daar slegs enkele van hierdie simptome bespeur word by ‘n spesifieke persoon sou dit moeilik wees om sommer vanselfsprekend te aanvaar dat hy of sy by satanisme betrokke was of is.

–  Verder is dit ook uiters belangrik dat ‘n spanbenadering gevolg sal word ten opsigte van diagnosering, identifisering en uiteindelike hulpverlening.  So ‘n span sal oa die volgende persone insluit : ‘n Christen sielkundige/psigiater, ‘n medikus, ‘n maatskaplike werker en ‘n leraar.

– Die volgende sou aangedui kon word as van die belangrikste simptome by persone wat moontlik met satanisme betrokke kan wees :

‑ ‘n Skielike verandering in gedrag.  Kinders wat by hierdie aktiwiteite betrokke is, openbaar gewoonlik ‘n gees van opstand teen enige vorm van gesag.  Hulle is geneig om hulself ure lank af te sonder en kommunikasie met andere te vermy.  Ou vriende word soms verwerp en hulle tree dikwels aftakelend op teenoor ouers en openbaar ‘n algemene gevoel van haat.

‑ Daar is ‘n intense belangstelling in veral `heavy metal’ musiek.

‑ Daar is ‘n ongesonde belangstelling in okkultiese literatuur en videofilms.

‑ Betrokkenheid by speletjies soos Dungeons and Dragons, glasie‑glasie, ouija‑bord, ens, kom algemeen voor.

‑ Daar is ‘n oorbeheptheid en belangstelling in aspekte soos astrale projeksie, transendentale meditasie, telepatie, levitasie, buitesintuiglike waarneming, spiritisme, ens.

‑ Soms is daar wreedheid en onmenslike gedrag teenoor persone en diere en ook dade van vandalisme.

‑ Sommige van hierdie persone het ‘n obsessie met die kleur swart.  Skooldogters is bv lief om hulle naels swart te verf en hulle hare swart te kleur.  Soms is daar ook ‘n skielike obsessie om die hele kamer swart te verf en bv aan te dring op swart gordyne en swart beddegoed.

‑ Daar is ‘n voorliefde vir die dra van oorbelle, hangertjies en ander voorwerpe met okkultiese tekens daarop.

‑ Betrokkenheid by satanisme gaan dikwels gepaard met emosionele veranderings.  Kinders wat hierby betrokke is en van die rituele bygewoon het, is geneig tot emosionele kilheid en gevoelloosheid.  Emosionele uitbarstings is ook kenmerkend.

– Gedurige moegheid en swak eetlus.

– ‘n abnormale voorliefde vir kerslig bo elektriese lig

– Taalgebruik verander : vuil taal, vloekwoorde, lasterlike taal teenoor God, Sy Naam en Sy Woord.

‑ ‘n Gefassineerdheid met dooies of die dood of bloed kom sterk na vore.

‑ ‘n Skielike daling in skoolprestasie is kenmerkend en daar is weinig of geen belangstelling in skoolwerk nie.

‑ ‘n Onverklaarbare vrees vir die nag en vir donker is soms baie prominent.  Dit is hoofsaaklik te wyte aan die feit dat die demoniese magte die kind hoofsaaklik snags teister.  Dit kan lei tot allerlei abnormale vrese en bonatuurlike ervarings

‑ Daar is dikwels ‘n vyandigheid teenoor die Christendom.

‑ ‘n Abnormale beheptheid met die seksuele kom sterk na vore.

– ‘n Geheimsinnigheid oor hulle bewegings en hulle vriende

– Sanitêre waardes gaan agteruit – hulle hou daarvan om vuil te wees en het geen respek meer vir hulle liggame nie.

E.  HULPVERLENING : DIE BELANGRIKHEID VAN ‘N SPANBENADERING

–  Uiters belangrik dat ‘n spanbenadering gevolg sal word ten opsigte van diagnosering, identifisering en uiteindelike hulpverlening.  So ‘n span sal oa die volgende persone insluit : ‘n Christen sielkundige/psigiater, ‘n medikus, ‘n maatskaplike werker en ‘n leraar of geestelike werker.

–  Die aspek van ‘n spanbenadering is vir my persoonlik besonder belangrik aangesien daar soms ‘n geweldig sterk ooreenkoms is tov die gedragspatrone van persone wat by satanisme betrokke was enersyds, en andersyds persone wat vanweë ander redes met sielkundig afwykende gedrag sit en dienooreenkomstig behandel moet word.

F.  DIE GEWELDIGE BEHOEFTE AAN ‘N INRIGTING OF SENTRUM VIR REHABILITERING

–  Die nood is geweldig groot aan so ‘n inrigting waar daar dan ook ‘n span persone betrokke is wat ervaring het op hierdie terrein

–  iemand wat diep betrokke was, het begeleiding nodig oor ‘n lang tydperk… hy val baie maklik weer terug en daarom aanvanklik behoefte aan ‘n veilige milieu totdat hy uiteindelik sterk genoeg is om op eie bene te staan

G.  RIGLYNE AAN OUERS

1.   GEE GENOEG LIEFDE

**  By diskoteke, nagklubs en ander sosiale vergaderplekke is daar altyd iemand wat bereid is om die nodige aandag te skenk aan daardie kind wat dit by die ouerhuis moet verbeur.

**  Ons kinders en ons jongmense smag na liefde, tonne liefde en dit moet konkreet in die ouerhuis gedemonstreer word.

2.  DISSIPLINE

‘n Kind het behoefte aan gebalanseerde dissipline.  Dit bied aan hom/haar sekuriteit.

3.  KOMMUNIKASIE

4.  HUISGODSDIENS EN GEESTELIKE BEGELEIDING

–  Kinders wat by satanisme betrokke geraak het se getuienis was deur die bank dat huisgodsdiens geen rol gespeel het in hul ouerhuise nie – daar was dus geen geestelike basis waarop hulle kon terugval nie.

5.  OUERLIKE VOORBEELD

–  Kinders is geneig om in opstand te kom teen skeinheiligheid en onegtheid… veral wanneer ouers een ding sê maar ‘n ander ding leef…  Hierdie aspek het talle kinders al na satanisme gedryf.

6.  SAKGELD

–  ‘n Oud-satanis wat agv te veel sakgeld en te min ouerlike betrokkenheid by uiteindelik by satanisme en dwelsm beland het – se boodskap aan alle ouers is : “Gee jou kind minder sakgeld en meer liefde, aandag en betrokkenheid!”

7.  PARTYTJIES

–   Vir ouers is dit belangrik om seker te maak van die aard en omstandighede van elke partytjie wat jou kind bywoon.

Ten slotte : vir talle jongmense is hierdie aanvanklik net ‘n groot avontuur – besef later eers die implikasies > wil dan losbreek > geweldige stryd

** luister na die noodkreet in hierdie briefie : “Since I’ve given my body and soul to satan, I’ve had a bad life.  For 8 years and 8 months I’ve worshipped the archangel.  I have a police record of housebreaking and theft, and this year April, for attempted murder.  I do need help, please I do.  I want to quit.  I am a high priest and I want to get out.  Everything is leading me to do things very bad.  I really do need help!”

–  Wat ‘n wonderlike voorreg is dit dan om aan so ‘n jongmens die boodskap van verlossing en bevryding te kan oordra > en hom dan te begelei tot vryheid in die Naam van JChr wat die Groot Oorwinnaar is!

–  Uiters belangrik egter die feit : hy/sy moet bereid wees om saam te werk!

[liaseer: satan.4]

[Tygerpoort Laerskool, CSV, 8/9/95] kon terugval nie.

5.  OUERLIKE VOORBEELD

–  Kinders is geneig om in opstand te kom teen skeinheiligheid en onegtheid… veral wanneer ouers een ding sê maar ‘n ander ding leef…  Hierdie aspek het talle kind