Publications

Ebooks & hard copies

PLEASE CLICK ON BOOKS TO PURCHASE

Publications – E Books

The following e-books related to a couple of topical themes are available:

 

R 120

Getraumatiseerde kinders

Binne God se volmaakte plan het Hy die gesin en dan ook die uitgebreide familie daargestel as 

R 120

Trauma Bande

Trauma bande (trauma bonding) impliseer lojaliteit en gebondenheid aan ‘n destruktiewe persoon.

R 120

Die Wonderkrag van Vergifnis

Vergifnis is ‘n saak wat elkeen van ons elke dag raak. ‘n Mens bevind jouself

R 120

Die noue wisselwerking tussen die geestelike, emosionele en fisiese dimensies.

In hierdie boek word vanuit verskeie hoeke gefokus op die geweldige sterk invloed wedersyds tussen denke,

R 120

Pa-wonde en Pa-honger

Oral waar ons rondom ons kyk (en ook in onsself) sien ons ‘Pa-wonde’ en ‘Pa-honger’. Pyn vanuit die verlede met betrekking tot ons verhoudings tot ons vaders is dikwels die oorsaak dat talle Christene worstel met ‘n verdraaide 

R 120

Toksiese godsdiens

In hierdie boek word daar gefokus op die oënskynlike paradoks van godsdiens wat enersyds binne sekere kontekste ‘n helende en bevrydende rol kan vervul, veral wanneer dit op gebalanseerde en gesonde wyse

Publications – Hard Copy

The following hard copy books are also available:

R 150.00

Die noodkreet van jongmense wat hulself sny

“Met hierdie publikasie slaag die outeur daarin om die feite rondom self-mutilasie op ‘n wetenskaplike, maar 

R 200.00

Trauma – die meedoënlose vyand

In hierdie boek kom die uiters aktuele tema van trauma aan die orde. Aan die hand van talle praktiese voorbeelde word die realiteit hiervan aan die orde gestel asook ‘n pastorale model van begeleiding van slagoffers met onder andere ook ‘n gebedsmodel.

R 150.00

Generasiebagasie

Die boek is ʼn waardevolle toevoeging tot die pastorale berading van persone wat trauma beleef het. Die toepassing van die boek is spesifiek gerig op 

R 150.00

Getraumatiseerde en emosioneel verwonde kinders

Die inhoud van hierdie kursus is daarop gefokus om aan diegene wat by kinders betrokke is, ‘n aantal belangrike riglyne te bied ten einde in staat te wees om onder die leiding van die Heilige Gees, tesame met die toepassing van die nodige praktiese insigte, stukkende en verwonde kinders te kan begelei tot heling, restourasie en nuwe lewensvreugde.

R 150.00

Die digitale impak op kinders en jongmense

Die ontwikkeling van die Internet en die positiewe bydrae wat dit kan lewer op verskillende terreine is fenomenaal – tog is die moontlike negatiewe invloed ook oorweldigend. Dit kan olie op die vuur wees van reeds bestaande verslawings of verkeerde lewenstyl keuses en sodoende ontwikkel tot ‘n vernietigende invloed met dieselfde krag as ‘n Tsunami.

Die fokus van hierdie boek is op ont-wikkelings rondom die sogenaamde ‘digital invasion’ die afgelope aantal jare asook die geweldige impak op die denke en algemene benadering van talle kinders en jongmense. Daar word onder andere ook gelet op die twee duidelik onderskeibare groepe, naam-lik digitale inboorlinge vs digitale immigrante (digital natives vs immi-grants) ‘n Aantal probleem areas en slaggate word uitgewys, tesame met verskeie praktiese en pastorale riglyne.

R 150.00

Boelie – Die verwoester van kinders en jongmense

Die probleem rondom boelie het die afgelope aantal jare al meer aktueel geraak in ons skole. Namate die Internet al meer prominent begin raak het, het daar ook ‘n al groter skuif begin plaasvind vanaf fisiese boelie na kuberboelie toe. Navorsing toon aan dat 88% van tieners wat gebruik maak van sosiale media by geleentheid waargeneem het hoedat daar soms wreed en gemeen gereageer word via sosiale netwerke. 15% het aangedui dat hulle persoonlik kuberboelie ervaar het gedurende die voorafgaande 12 maande. 32% van die leerders aange-dui dat hulle by geleentheid onderweg skool toe, of by die skool deur ‘n ander leerder geslaan is. In die literatuur is daar ook verskeie voorbeelde van kinders wat reeds hul eie lewens ge-neem het as gevolg van treitering en boelie, hetsy fisies of via die Internet. In hierdie boek word hierdie baie aktuele tema aan die orde gestel met dan ook ʼn model vir die hantering van boelie, veral in skole, en ook pastorale riglyne.

R 150.00

Herstel die vreugde van jou Huwelik

Iemand het die volgende treffende stelling gemaak: “’n Volmaakte huwelik gaan bloot oor twee onvol-maakte persone wat weier om moed op te gee met mekaar.” Hierdie stelling sou eintlik grootliks die inhoud van hierdie boek oor die huwelik kan weergee. Hoe beter ons mekaar ken asook die reis wat elkeen reeds agter die rug het tesame met al die pyn en trauma daaraan verbonde, hoe meer begrip en empatie sal ons met mekaar hê. Elkeen stap hierdie huwelik binne met ‘n klomp emosionele, geestelike en fisiese bagasie en begrip hiervoor asook die vermoë om saam met die Heilige Gees ontslae te kan raak van alle onnodige bagasie impliseer ‘n goddelike wenresep.

R 150.00

Emosioneel verwonde Pa’s

Oral waar ons rondom ons kyk (en ook in onsself) sien ons ‘Pa-wonde’ en ‘Pa-honger’. Pyn vanuit die verlede met betrekking tot ons verhoudings tot ons vaders is dikwels die oorsaak dat talle Christene worstel met ‘n verdraaide Godsbeeld en dit gevolglik baie moeilik vind om God die Vader intiem en naby te ervaar. Om ‘n gesonde beeld van Hom te kan ervaar, sal ons dus eers ontslae moet raak van al die gebroke ‘vader-filters’ wat meeste van ons met ons saamgedra het die volwasse lewe in. In hierdie boek kom hierdie tema onder die soeklig en word daar ten slotte ʼn pastorale model aangebied waarvolgens die onverwerkte pyn van die verlede hanteer kan word.

R150.00

Bemoediging vir die Sterwendes en Hoop vir die Treurendes

Dit is wonderlik om by mense betrokke te kan wees met wie dit in alle opsigte goed gaan (geestelik, fisies en emosio-neel), wie geestelik in oorwinning leef, wie se emosionele tenks gevul is en wie ook fisies daagliks die krag het om die roeping wat God op hulle lewens gelê het, uit te leef. Ons sou hierdie kan beskryf as die een kant van die lewen-straat en dit is die kant waar ons almal graag vir altyd sal wil woon en werk. Ongelukkig het hierdie straat egter ook ‘n ander kant en die lewe dwing jou soms onwillekeurig om oor te trek na hierdie kant toe. Dit is die kant waar ons by geleentheid oorweldigende verliese beleef, teleurstellings ervaar en dit soms ervaar asof God baie ver is. Dit kan byvoorbeeld verband hou met die tyding van ‘n ongeneeslike siekte by jouself of by ‘n geliefde. Dit kan soms ook jare se worsteling impliseer betref-fende ‘n liggaam wat al hoe meer afgetakel raak, emosionele tenks wat dolleeg is en hoop en lewensvreugde wat verdwyn het. Die inhoud van hierdie boek is hoofsaaklik gefokus op die pastorale begeleiding en onder-steuning van diegene wat gedwing is om aan hierdie kant van die lewen-straat te bly.

R 150.00

Emosionele bagasie

Talle persone worstel sedert kinderjare met onverwerkte emosionele pyn en trauma. Volgens die navorsing is normale geheue geneig om mettertyd te vervaag. Hierteenoor is dit so dat traumatiese geheue nooit vervaag nie en wanneer daar jare later ‘n sekere sneller is wat my herinner aan die pyn van die verlede dan is dit soos ‘n venstertjie wat oopgemaak word wanneer daar met ‘n muis geklik word. En dan herleef jy weer al die herin-neringe en emosies van die oorspronk-like oorweldigende gebeure. Sommige persone is op hierdie wyse op ‘n daaglikse basis besig om ‘n klomp energie te spandeer deur net die ‘deksels’ op al die onverwerkte emosies al stywer te probeer vasdraai. Gaande-weg bou die drukking egter so op dat die ‘deksel’ van die innerlike ‘drukpot’ op ‘n dag afskiet en dan impliseer dit emosionele chaos. Indien dit die proses is waarmee jy aan die worstel is dan is hierdie boek vir jou. Die oogmerk hiermee is om persone te help om al die rooi ligte en seine te kan identi-fiseer wat daagliks deur jou liggaam en jou emosies aan jou gegee word en dan die nodige stappe te neem om hulp te kry ten einde by ware vryheid en oorwinning te kan arriveer.

Vryheid is moontlik aangesien die Woord belowe dat as die Seun jou vrygemaak het dan sal jy waarlik vry wees!

R 150.00

Die wonderkrag van Vergifnis

Om te kan vergewe na ‘n groot onreg is enersyds een van die moeilikste geestelike take. Andersyds is die resul-tate gewoonlik bevrydend en helend. Om vir jare lank te worstel met bitter-heid en wrokke is vernietigend, nie slegs wat die persoon se gees en emosies betref nie maar ook liggaam-lik. In die bespreking van die tema van vergifnis in hierdie boek word onder andere oortuigende wetenskaplike bewyse aan die orde gestel ter onder-steuning van die feit dat mense uitein-delik ook liggaamlik ‘n groot prys kan betaal vir die vertroeteling van haat en onvergewensgesindheid. Op die lang-termyn kan dit selfs die dieper oorsaak wees van iemand se fisiese dood. Diegene wat egter gewaag het om te vergewe, kan gewoonlik getuig van nuwe geestelike ontdekkings, groei en deurbrake. Vir talle het so ‘n stap die deur geopen tot ‘n nuwe geestelike avontuur en verdieping saam met Christus. In hierdie boek is daar talle soortgelyke getuienisse.

 R 150.00

Die angel van Toksiese Godsdiens

In hierdie boek word daar gefokus op die oënskynlike paradoks van gods-diens wat enersyds binne sekere kontekste ‘n helende en bevrydende rol kan vervul, veral wanneer dit op gebalanseerde en gesonde wyse beoefen word en waar die motief daaragter suiwer en opreg is; en andersyds die gevaarkant van gods-diens – met ‘gevaar’ word in hierdie konteks dan bedoel dat daar dieper-liggende onverwerkte emosionele pyn aanwesig mag wees wat uiteindelik as dryfveer kan dien tot ontvlugting in oordrewe godsdienstige aktiwiteite. Die werklike pyn word nooit hanteer nie en deur middel van die stiptelike onderhouding van ’n magdom geeste-like wette en reëls word daar eintlik net meer pleisters en verbande op ’n sep-tiese wond geplaas. Die finale resultaat van so ’n proses kan dan godsdienstige verslawing impliseer waar mense uiter-lik gelukkig voorkom, maar innerlik met ’n magdom van seer en pyn wor-stel. Praktiese riglyne vir die pastorale begeleiding van sulke verwonde per-sone tot ware heling word dan ook aan die orde gestel. Vergifnis is ‘n saak wat elkeen van ons elke dag raak.

R 150.00

Verlies en Rouproses by Kinders

Met betrekking tot navorsing aan-gaande die rouproses by kinders was daar tot en met die sestiger jare ‘n sterk denkstroom wat die standpunt gehuldig het dat kinders nie werklik in staat is om die emosies van rou te ervaar nie. Sedertdien is die teendeel egter al meer bewys en het ʼn uit-gangspunt soos die volgende byvoor-beeld ál sterker in die literatuur na vore gekom: “Anyone old enough to love is old enough to mourn.” Daarom is dit so belangrik dat kinders gesonde wyses om met die dood en hartseer te deel, sal aanleer. Sonder die nodige begeleiding sal hulle die ‘gapings’ in terme van ontbrekende gegewens op hul eie aanvul en hulle sal ook negatiewe volwasse gedrag naboots. Die oog-merk met hierdie boek is gevolglik om aan almal wat betrokke is by die begeleiding van kinders en jongmense die nodige riglyne te bied vir sinvolle en helende begeleiding rakende verliese en hartseer. Binne God se volmaakte plan is daar genesing beskikbaar vir elke getrau-matiseerde kind.

R 150.00

Stukkende en Moedelose Jongmense

Die gees, denke en emosies van ons jongmense is van kritiese belang. Indien die vyand suksesvol sou wees in sy aanslag op hierdie terrein dan het dit vernietigende implikasies vir gene-rasies wat nog kom. Navorsing toon aan dat depressie onder tieners met 300% toegeneem het die afgelope 50 jaar; dat ʼn proses van desensiti-sering met 40% toegeneem het die afgelope tien jaar, hoofsaaklik as gevolg van oormatige blootstelling aan geweld op skerms; dat die voorkoms van selfsny binne ʼn bestek van 10 jaar toegeneem het in epidemiese omvang; dat self-dood statistieke onder tieners die afge-lope paar jaar die hoogte ingeskiet het. Hierdie is maar net enkele van die rooi-ligte en noodkrete waarop hierdie publikasie fokus met die doel om ouers, onderwysers, leraars, beraders, maatskaplike werkers, ens., attent te maak en ook toe te rus vir hierdie mas-siewe uitdaging.

R150.00

Alzheiemer se siekte en Demensie

Alzheimer se siekte en die gepaard-gaande demensie het ʼn siekte geword wat soms meer vrees inboesem as kanker. Die laaste hoofstuk in be-sonder bring inderdaad nuwe hoop wanneer daar gefokus word op die deurslaggewende navorsing en deur-brake van Prof Dale Bredeson wat die standpunt huldig dat niemand in die toekoms meer nodig het om te sterf as gevolg van Alzheimer se siekte nie.

  R 150.00

Self-forgiveness – A neglected area within the Pastorate

With the necessary guidance and support most people will eventually be able to forgive some-body else and even except God’s forgiveness – but to forgive yourself for trespasses in the past is often the most difficult hurdle to conquer. We tend to show mercy to others but we are very hard on ourselves. However, if we are not able to forgive ourselves, healing in the long term is not possible. Our self-esteem will suffer and it will be difficult to grow in relationship with ourselves, with others as well as with God. In this book this difficult issue is confronted and the reader is guided step by step to a point of emotional and spiritual victory and personal growth.

 

R 200.00

Trauma – The Destroyer

I highly recommend this book for all those who are involved in the pastoral ministry. Many pastors and lay counsellors have had mini-mal training in clinical methods of trauma counselling. The book is a biblical, practical guide to trauma counselling written by one of the most respected Christian thera-pists in South Africa. Readers will learn how to counsel those who are in crisis, how to walk alongside them following their trauma and how to help them find the path to complete restoration.

Dr Noel B Woodbridge. South African Theological Seminary.

 

R 150

Die Brein kan die Ligaam benadeel of genees

 

Die brein is ʼn kragtige instrument en in die hand van die Heilige Gees is die potensiaal onbeperk. Deur neerdrukkende gedagtes en negatiewe denke kan dieselfde brein egter ʼn aftakelende effek op die gees en liggaam hê. Teen hierdie agtergrond kom aspekte soos die volgende in hierdie boek aan die orde:

  • Onverwerkte stres en trauma takel die immuunsisteem af en kan lei tot liggaamlike probleme.
  • Bitterheid en wrokke kan die immuunsisteem aftakel en siektes tot gevolg hê.
  • Die pakkie met onverwerkte emosionele pyn en trauma van een geslag word outomaties aangegee na die volgende geslag toe.
  • Enige hoofbesering wat nie die nodige aandag ontvang het nie kan lei tot aspekte soos woede uitbarstings, depressie, emosionele onstabiliteit, persoonlikheidsveranderinge, ens.
  • Serotonien is die heel belangrikste chemiese bestanddeel in die liggaam en hiersonder is dit onmoontlik om die vrugte van die Heilige Gees uit te leef.

 

R 150.00

Emosioneel verwonde Ma’s

Hierdie boek handel oor die pyn van seuns en mans en dogters en vroue wat opgegroei het in huise waar die moeder geworstel het met onver-werkte emosionele pyn en/of trauma vanuit haar kinderjare wat nooit han-teer is nie. Hierdie emosionele bagasie het sy met haar saamgedra in haar huwelik in en dit uiteindelik geprojek-teer op haar kinders. Daar word ener-syds gefokus op die tipiese simptome van hierdie moeder-wond, en andersyds op ‘n aantal riglyne ter genesing van diegene wat direk geraak is daardeur. 

R 150

Heling na verkragting, molestering en bloed-skande

 

“Ek is vyftien jaar lank deur my pa verkrag. Ek het nooit besef dat al die dinge wat my lewe kompliseer en op sy kop keer, die gevolg daarvan is nie. Ek is altyd bang, beangs  is die beter woord. Ek kry steeds hierdie herinne-ringe aan wat gebeur het. Hulle kom uit die niet. Ek kan op ‘n pragtige dag in ‘n mooi park sit en dan doem die beelde van wat hy gedoen het skielik voor my op. Ek voel dan asof ek weer ses jaar oud is en nie 24 nie. Dit is dan asof die hele trauma weer plaasvind. Die berader noem dit ‘n terugflits.”

Is daar hulp vir so ʼn persoon en indien wel, hoe word sy begelei tot heling en vryheid in Christus en ʼn punt waar sy weer volle lewens-vreugde ervaar? In hierdie boek word hierdie proses stap vir stap beskryf. Vir pastorale beraders, leraars en maatskaplike werkers (en ook slagoffers) is hierdie ʼn onontbeerlike bron.

.

 

R 150

Parkinson-siekte en demensie. Pastorale begeleiding en hoop

 In hierdie boek val die klem baie sterk op ʼn groot aantal voorkomende maatreëls ten opsigte van Parkinson-siekte. Die navorsing het die afgelope aantal jare talle faktore uitgewys as bydraend tot hierdie probleem en indien daar vroegtydig hieraan aan-dag gegee word kan dit die persen-tasie van gevalle dramaties vermin-der – selfs waar die siekte ook nog in sy beginfase is, kan dit getermineer en gestabiliseer word. Verder word veral ook gefokus op die rol van die spirituele versorging van die demen-sie pasiënt met besondere klem op ʼn bediening van herinneringe. In hier-die verband word daar ook ʼn baie praktiese en eenvoudige erediens liturgie aangebied waarvolgens per-sone met demensie bedien kan word.

 

R150

SEKSUELE VERSLAWING

 

Soos met enige verslawing is daar ook in die geval van seksuele verslawing aanvanklik ʼn emosionele vakuum waardeur die slagoffer kwesbaar raak vir die betrokke verslawing. Onverwerkte trauma en emosionele ver-wonding tesame met seksuele trauma wat reeds in die kinderjare kon plaasvind, blyk vanuit die navorsing en die praktyk oorweldigende sterk aanleidende faktore te wees met betrekking tot seksuele versla-wing. In hierdie boek word enersyds die probleem, tipiese kenmerke en gedrag bespreek, terwyl andersyds praktiese riglyne ter begeleiding van die verslaafde persoon aan die orde gestel word. As deel van ʼn voorgestelde beradingsmodel word belang-rike multidissiplinêre perspektiewe geïnte-greer met pastorale vertrekpunte met die klem op langtermyn genesing en vryheid in Jesus Christus.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

R150

TRAUMABANDE

Trauma bande impliseer lojaliteit en gebon-denheid aan ‘n destruktiewe persoon. Iemand raak soms betrokke in ‘n destruk-tiewe verhouding waar sy emosioneel en fisies afgetakel en misbruik word. Almal rondom haar sien al die rooi ligte en nogtans keer sy telkens weer terug na die viktimiseerder. Waarom? Navorsing toon aan dat daar ‘n traumaband kan wees wat haar as’t ware ‘vasbind’ aan die viktimi-seerder. Hierdie is ‘n uiters aktuele saak binne sekere verhoudings, sekere huwelike en selfs binne sekere kerklike families. In hierdie boek word enersyds gefokus op tipiese kenmerke van hierdie probleem, en andersyds op algemene praktiese en pastorale riglyne ter begeleiding van slagoffers.

Contact

Phone

0836600409

Email

wentzelc@gmail.com

Address

P O Box 19320

Noordbrug

2522

Potchefstroom

South Africa