Publications

Ebooks & hard copies

PLEASE CLICK ON BOOKS TO PURCHASE

Publications – E Books

The following e-books related to a couple of topical themes are available:

 

R 121.05

Getraumatiseerde kinders

Binne God se volmaakte plan het Hy die gesin en dan ook die uitgebreide familie daargestel as 

R 121.05

Trauma Bande

Trauma bande (trauma bonding) impliseer lojaliteit en gebondenheid aan ‘n destruktiewe persoon.

R 121.05

Die Wonderkrag van Vergifnis

Vergifnis is ‘n saak wat elkeen van ons elke dag raak. ‘n Mens bevind jouself

R 121.05

Die noue wisselwerking tussen die geestelike, emosionele en fisiese dimensies.

In hierdie boek word vanuit verskeie hoeke gefokus op die geweldige sterk invloed wedersyds tussen denke,

R 121.05

Pa-wonde en Pa-honger

Oral waar ons rondom ons kyk (en ook in onsself) sien ons ‘Pa-wonde’ en ‘Pa-honger’. Pyn vanuit die verlede met betrekking tot ons verhoudings tot ons vaders is dikwels die oorsaak dat talle Christene worstel met ‘n verdraaide 

R 121.05

Toksiese godsdiens

In hierdie boek word daar gefokus op die oënskynlike paradoks van godsdiens wat enersyds binne sekere kontekste ‘n helende en bevrydende rol kan vervul, veral wanneer dit op gebalanseerde en gesonde wyse

Publications – Hard Copy

The following hard copy books are also available:

R 120.00

Die noodkreet van jongmense wat hulself sny

“Met hierdie publikasie slaag die outeur daarin om die feite rondom self-mutilasie op ‘n wetenskaplike, maar 

R 200.00

Trauma – die meedoënlose vyand

In hierdie boek kom die uiters aktuele tema van trauma aan die orde. Aan die hand van talle praktiese voorbeelde word die realiteit hiervan aan die orde gestel asook ‘n pastorale model van begeleiding van slagoffers met onder andere ook ‘n gebedsmodel.

R 120

Generasiebagasie

Die boek is ʼn waardevolle toevoeging tot die pastorale berading van persone wat trauma beleef het. Die toepassing van die boek is spesifiek gerig op 

R 120.00

Getraumatiseerde en emosioneel verwonde kinders

Die inhoud van hierdie kursus is daarop gefokus om aan diegene wat by kinders betrokke is, ‘n aantal belangrike riglyne te bied ten einde in staat te wees om onder die leiding van die Heilige Gees, tesame met die toepassing van die nodige praktiese insigte, stukkende en verwonde kinders te kan begelei tot heling, restourasie en nuwe lewensvreugde.

R 120.00

Die digitale impak op kinders en jongmense

Die ontwikkeling van die Internet en die positiewe bydrae wat dit kan lewer op verskillende terreine is fenomenaal – tog is die moontlike negatiewe invloed ook oorweldigend. Dit kan olie op die vuur wees van reeds bestaande verslawings of verkeerde lewenstyl keuses en sodoende ontwikkel tot ‘n vernietigende invloed met dieselfde krag as ‘n Tsunami.

Die fokus van hierdie kursus is op ontwikkelings rondom die sogenaamde ‘digital invasion’ die afgelope aantal jare asook die geweldige impak op die denke en algemene benadering van talle kinders en jongmense. Daar word onder andere ook gelet op die twee duidelik onderskeibare groepe, naamlik digitale inboorlinge vs digitale immigrante (digital natives vs immigrants) ‘n Aantal probleem areas en slaggate word uitgewys, tesame met verskeie praktiese en pastorale riglyne.

R 120

Boelie – Die verwoester van kinders en jongmense

Die probleem rondom boelie het die afgelope aantal jare al meer aktueel geraak in ons skole. Namate die Internet al meer prominent begin raak het, het daar ook ‘n al groter skuif begin plaasvind vanaf fisiese boelie na kuberboelie toe. Navorsing toon aan dat 88% van tieners wat gebruik maak van sosiale media by geleentheid waargeneem het hoedat daar soms wreed en gemeen gereageer word via sosiale netwerke. 15% het aangedui dat hulle persoonlik kuberboelie ervaar het gedurende die voorafgaande 12 maande. 32% van die leerders aangedui dat hulle by geleentheid onderweg skool toe, of by die skool deur ‘n ander leerder geslaan is. In die literatuur is daar ook verskeie voorbeelde van kinders wat reeds hul eie lewens geneem het as gevolg van treitering en boelie, hetsy fisies of via die Internet. In hierdie boek word hierdie baie aktuele tema aan die orde gestel met dan ook ʼn model vir die hantering van boelie, veral in skole, en ook pastorale riglyne.

  

-R 120.00

Herstel die vreugde van jou Huwelik

Iemand het die volgende treffende stelling gemaak: “’n Volmaakte huwelik gaan bloot oor twee onvol-maakte persone wat weier om moed op te gee met mekaar.” Hierdie stelling sou eintlik grootliks die inhoud van hierdie boek oor die huwelik kan weergee. Hoe beter ons mekaar ken asook die reis wat elkeen reeds agter die rug het tesame met al die pyn en trauma daaraan verbonde, hoe meer begrip en empatie sal ons met mekaar hê. Elkeen stap hierdie huwelik binne met ‘n klomp emosionele, geestelike en fisiese bagasie en begrip hiervoor asook die vermoë om saam met die Heilige Gees ontslae te kan raak van alle onnodige bagasie impliseer ‘n goddelike wenresep.

R 120.00

Emosioneel verwonde Pa’s

Oral waar ons rondom ons kyk (en ook in onsself) sien ons ‘Pa-wonde’ en ‘Pa-honger’. Pyn vanuit die verlede met betrekking tot ons verhoudings tot ons vaders is dikwels die oorsaak dat talle Christene worstel met ‘n verdraaide Godsbeeld en dit gevolglik baie moeilik vind om God die Vader intiem en naby te ervaar. Om ‘n gesonde beeld van Hom te kan ervaar, sal ons dus eers ontslae moet raak van al die gebroke ‘vader-filters’ wat meeste van ons met ons saamgedra het die volwasse lewe in. In hierdie boek kom hierdie tema onder die soeklig en word daar ten slotte ʼn pastorale model aangebied waarvolgens die onverwerkte pyn van die verlede hanteer kan word.

R121.00

Bemoediging vir die Sterwendes en Hoop vir die Treurendes

Dit is wonderlik om by mense betrokke te kan wees met wie dit in alle opsigte goed gaan (geestelik, fisies en emosio-neel), wie geestelik in oorwinning leef, wie se emosionele tenks gevul is en wie ook fisies daagliks die krag het om die roeping wat God op hulle lewens gelê het, uit te leef. Ons sou hierdie kan beskryf as die een kant van die lewen-straat en dit is die kant waar ons almal graag vir altyd sal wil woon en werk. Ongelukkig het hierdie straat egter ook ‘n ander kant en die lewe dwing jou soms onwillekeurig om oor te trek na hierdie kant toe. Dit is die kant waar ons by geleentheid oorweldigende verliese beleef, teleurstellings ervaar en dit soms ervaar asof God baie ver is. Dit kan byvoorbeeld verband hou met die tyding van ‘n ongeneeslike siekte by jouself of by ‘n geliefde. Dit kan soms ook jare se worsteling impliseer betref-fende ‘n liggaam wat al hoe meer afgetakel raak, emosionele tenks wat dolleeg is en hoop en lewensvreugde wat verdwyn het. Die inhoud van hierdie boek is hoofsaaklik gefokus op die pastorale begeleiding en onder-steuning van diegene wat gedwing is om aan hierdie kant van die lewen-straat te bly.

R 120.00

Emosionele bagasie

Talle persone worstel sedert kinderjare met onverwerkte emosionele pyn en trauma. Volgens die navorsing is normale geheue geneig om mettertyd te vervaag. Hierteenoor is dit so dat traumatiese geheue nooit vervaag nie en wanneer daar jare later ‘n sekere sneller is wat my herinner aan die pyn van die verlede dan is dit soos ‘n venstertjie wat oopgemaak word wanneer daar met ‘n muis geklik word. En dan herleef jy weer al die herin-neringe en emosies van die oorspronk-like oorweldigende gebeure. Sommige persone is op hierdie wyse op ‘n daaglikse basis besig om ‘n klomp energie te spandeer deur net die ‘deksels’ op al die onverwerkte emosies al stywer te probeer vasdraai. Gaande-weg bou die drukking egter so op dat die ‘deksel’ van die innerlike ‘drukpot’ op ‘n dag afskiet en dan impliseer dit emosionele chaos. Indien dit die proses is waarmee jy aan die worstel is dan is hierdie boek vir jou. Die oogmerk hiermee is om persone te help om al die rooi ligte en seine te kan identi-fiseer wat daagliks deur jou liggaam en jou emosies aan jou gegee word en dan die nodige stappe te neem om hulp te kry ten einde by ware vryheid en oorwinning te kan arriveer.

Vryheid is moontlik aangesien die Woord belowe dat as die Seun jou vrygemaak het dan sal jy waarlik vry wees!

R 120.00

Die wonderkrag van Vergifnis

Om te kan vergewe na ‘n groot onreg is enersyds een van die moeilikste geestelike take. Andersyds is die resul-tate gewoonlik bevrydend en helend. Om vir jare lank te worstel met bitter-heid en wrokke is vernietigend, nie slegs wat die persoon se gees en emosies betref nie maar ook liggaam-lik. In die bespreking van die tema van vergifnis in hierdie boek word onder andere oortuigende wetenskaplike bewyse aan die orde gestel ter onder-steuning van die feit dat mense uitein-delik ook liggaamlik ‘n groot prys kan betaal vir die vertroeteling van haat en onvergewensgesindheid. Op die lang-termyn kan dit selfs die dieper oorsaak wees van iemand se fisiese dood. Diegene wat egter gewaag het om te vergewe, kan gewoonlik getuig van nuwe geestelike ontdekkings, groei en deurbrake. Vir talle het so ‘n stap die deur geopen tot ‘n nuwe geestelike avontuur en verdieping saam met Christus. In hierdie boek is daar talle soortgelyke getuienisse.

 R 120.00

Die angel van Toksiese Godsdiens

In hierdie boek word daar gefokus op die oënskynlike paradoks van gods-diens wat enersyds binne sekere kontekste ‘n helende en bevrydende rol kan vervul, veral wanneer dit op gebalanseerde en gesonde wyse beoefen word en waar die motief daaragter suiwer en opreg is; en andersyds die gevaarkant van gods-diens – met ‘gevaar’ word in hierdie konteks dan bedoel dat daar dieper-liggende onverwerkte emosionele pyn aanwesig mag wees wat uiteindelik as dryfveer kan dien tot ontvlugting in oordrewe godsdienstige aktiwiteite. Die werklike pyn word nooit hanteer nie en deur middel van die stiptelike onderhouding van ’n magdom geeste-like wette en reëls word daar eintlik net meer pleisters en verbande op ’n sep-tiese wond geplaas. Die finale resultaat van so ’n proses kan dan godsdienstige verslawing impliseer waar mense uiter-lik gelukkig voorkom, maar innerlik met ’n magdom van seer en pyn wor-stel. Praktiese riglyne vir die pastorale begeleiding van sulke verwonde per-sone tot ware heling word dan ook aan die orde gestel. Vergifnis is ‘n saak wat elkeen van ons elke dag raak.

  R 120.00

Verlies en Rouproses by Kinders

Met betrekking tot navorsing aan-gaande die rouproses by kinders was daar tot en met die sestiger jare ‘n sterk denkstroom wat die standpunt gehuldig het dat kinders nie werklik in staat is om die emosies van rou te ervaar nie. Sedertdien is die teendeel egter al meer bewys en het ʼn uit-gangspunt soos die volgende byvoor-beeld ál sterker in die literatuur na vore gekom: “Anyone old enough to love is old enough to mourn.” Daarom is dit so belangrik dat kinders gesonde wyses om met die dood en hartseer te deel, sal aanleer. Sonder die nodige bege-leiding sal hulle die ‘gapings’ in terme van ontbrekende gegewens op hul eie aanvul en hulle sal ook negatiewe volwasse gedrag naboots. Die oog-merk met hierdie boek is gevolglik om aan almal wat betrokke is by die bege-leiding van kinders en jongmense die nodige riglyne te bied vir sinvolle en helende begeleiding rakende verliese en hartseer. Binne God se volmaakte plan is daar genesing beskikbaar vir elke getrau-matiseerde kind.

R 150.00

Stukkende en Moedelose Jongmense

Die gees, denke en emosies van ons jongmense is van kritiese belang. Indien die vyand suksesvol sou wees in sy aanslag op hierdie terrein dan het dit vernietigende implikasies vir gene-rasies wat nog kom. Navorsing toon aan dat depressie onder tieners met 300% toegeneem het die afgelope 50 jaar; dat ʼn proses van desensiti-sering met 40% toegeneem het die afgelope tien jaar, hoofsaaklik as gevolg van oormatige blootstelling aan geweld op skerms; dat die voorkoms van selfsny binne ʼn bestek van 10 jaar toegeneem het in epidemiese omvang; dat self-dood statistieke onder tieners die afge-lope paar jaar die hoogte ingeskiet het. Hierdie is maar net enkele van die rooi-ligte en noodkrete waarop hierdie publikasie fokus met die doel om ouers, onderwysers, leraars, beraders, maatskaplike werkers, ens., attent te maak en ook toe te rus vir hierdie mas-siewe uitdaging.

R120.00

D

Ve.

Contact

Phone

018-2947457

Email

wentzelc@gmail.com

Address

P O Box 19320

Noordbrug

2522

Potchefstroom

South Africa