VERWONDE JONGMENSE DEEL 2 - INDEKS

VERWONDE JONGMENSE DEEL 2 - INDEKS

 

HFST 1: SUBSTANS MISBRUIK EN VERSLAWING BY JONGMENSE

 • ‘n Geweldige uitdaging aan opvoeders en die kerk
 • Die potensiaal tot verslawing
 • Dwelms kan in drie breë groepe ingedeel word
  • Depressante
  • Stimulante
  • Hallusinogene
 • Kompliserende faktore
 • Moontlike oorsake van verslawing
  • Nuuskierigheid
  • Portuur druk
  • Plesier (fun)
  • Nabootsing
  • ‘n Verklaring van onafhanklikheid
  • Om van inhibisies ontslae te raak
  • Ontvlugting (escape)
  • Verslawing
 • Verdere redes waarom jongmense betrokke raak
 • Huidige omvang van die krisis
 • Die toleransie faktor
 • Tekens en simptome van alkohol en/of dwelm misbruik
  • Die profiel van die kind wat 'n hoë risiko is
  • Die profiel van die kind wat 'n lae risiko is
 • Plan van aksie
  • Gesprekke met die ouers
  • Konstruktiewe konfrontasie van die kind
  • ‘n Effektiewe terapeutiese benadering
  • Enkele Pastorale perspektiewe vanuit Job 18:5-14
  • Wat kan ek as ouer doen om substans misbruik te voorkom?

HFST 2: ’N AANTAL BERADINGSMODELLE EN TERAPEUTIESE VERTREKPUNTE – I

 • Matthew D. Selekman
  • Die eerste sessie met die gesin
  • Agt sleutel-vrae ter evaluering
  • Twee belangrike terapeutiese take
  • Fasiliteer die vestiging van konneksies en verbintenisse
  • Vier effektiewe tegnieke
 • Evelyn Lim
  • Verkry insig betreffende jou kinderjare programmering
  • Identifiseer herhalende lewenspatrone
  • Gee erkenning aan jou pyn
  • Distansieer jouself van self-veroordeling
  • Omhels die verwonde binne-kind
  • Jy moet moed aan die dag lê
  • Bevry jouself deur middel van vergifnis
 • Kam-Shing Yip
  • Om begrip te hê vir die gevoelens en boodskap agter die uit-reageer gedrag
  • Identifiseer die behoeftes en die vermoëns agter die uit-reageer gedrag
  • Die fasilitering van interpersoonlike kommunikasie en emosionele ventilasie
  • Die skep van ’n beter sosiale omgewing
 • Duncan Sinclair
 • Aphrodite Matsakis
  • Riglyne vir die meet van vordering
  • Aanduidings van heling
  • Chaos verander in ’n bron van sterkte en bekragtiging
 • Beverley en Tom Rodgers
  • Keer terug (return)
  • Belydenis (repent)
  • Vernuwe en restoureer (renew and restore)
  • Beleef jou vreugde (rejoice)

HFST 3: ‘N AANTAL BERADINGSMODELLE – II

 • Donald E. Sloat
  • Vertroue
  • Om te praat
  • Om te kan voel
  • Identifiseer behoeftes
  • Om jou eie identiteit te ontdek (becoming your own person)
  • Aanvaar alles van my
  • Die ontwikkeling van outoriteit
 • Dave Ziegler
  • Begin deur die skep van ’n atmosfeer van veiligheid, vertroue en eksplorasie
  • Probeer om die aard van die trauma en verwonding in hierdie persoon se lewe te verstaan
  • Eksploreer trauma herinneringe en geassosieerde response
  • Ontlont enige skadelike affektiewe response
  • ’n Mate van her-blootstelling aan die trauma is krities belangrik - net so belangrik ook wanneer en hoe dit gebeur
  • Herstruktureer die betekenis van die trauma deur die kind die einde van die trauma verhaal te laat wysig
  • Vervang problematiese gedragsresponse met aanpassende gedrag (adaptive behaviors)
  • Bou aan ’n nuwe interne siening van die self
  • Leer aan die tiener sekere spesifieke oorlewing strategieë3
  • Self-beheer kan trauma en ander stresvolle situasies verander in ervarings wat veerkragtigheid (resilience) tot gevolg het
 • Rich van Pelt en Jim Hancock
  • Skep ’n veilige plek
  • Kry die feite
  • Neem tyd om na hulle verhale te luister
  • Skep ’n vertrouensverhouding
  • Laat ruimte vir die uitdrukking van gevoelens
  • Assesseer die vlak van onmiddellike risiko
  • Evalueer die sinvolheid van jou betrokkenheid
 • Mary J. Yerkes
  • Vertel aan jouself die waarheid
  • Soek professionele hulp en leiding
  • Lê gepaste grense neer
  • Vestig en onderhou gesonde verhoudings
  • Spandeer tyd in God se teenwoordigheid en met Sy Woord
  • Vergifnis
 • Norman Wright
  • Praktiese riglyne betreffende berading van tieners oor die algemeen
   • Verwysing
   • Konfidensialiteit
   • Positief en hoopvol
   • Kommunikasie
   • ’n Ondersteuning stelsel
  • Drie belangrike elemente betreffende hulp aan adolessente
   • Her-belewenis (reliving)
   • Die vrylaat van gevoelens (releasing of feelings)
   • Reorganisasie
 • Mark Gregston
  • Ignoreer die boodskap dat jy hulle moet uitlos
  • Luister maar net
  • Moedig hulle aan om hulp te aanvaar
  • Wees waaksaam
  • Moenie ’n tiener in die steek laat nie

 

HFST 4: ‘N AANTAL BERADINGSMODELLE - III

 • Praktiese riglyne ter voorbereiding vir die pad
 • Sara Trollinger
  • Grense
  • Goeie eiewaarde en sekerheid aangaande identiteit
  • Positiewe groepsdruk
 • Die vestiging en bou aan ’n sterk geloof
 • Matthew D. Selekman
 • Gregory Jantz
  • Om op te hou met blamering
  • Die helende krag van vergifnis
  • Her-proklamering van jou persoonlike vermoëns
  • Gebruik nugtere denke ten einde konflik te vermy
  • Nege stappe indien nuwe situasies van pyn sou opduik
  • Om gesonde verhoudings te vestig en te handhaaf
  • Kenmerke van ’n gesonde kommunikator
  • Om jou talente en gawes te ontdek
  • Hoe om vordering en progressie te herken

HFST 5: FAKTORE BEVORDERLIK VIR EFFEKTIEWE BEGELEIDING VAN EMOSIONEEL VERWONDE JONGMENSE

 • Wenke deur Parrot en Parrot
 • Die vermoë om te kan luister
 • Die belangrikheid van te vertel
 • Leuens moet geïdentifiseer word
 • Om kontak te maak met emosies
 • Om terug te gaan na die oorspronklike toneel
 • Die belangrikheid van ’n rouproses
 • Vergifnis
  • Self-vergifnis

BYLAAG A: Simptome van die emosioneel verwonde persoon
BYLAAG B: Moontlike aanduidings van verwerping
BYLAAG C: Eienskappe van ‘n goeie helper
BYLAAG D: My kind en stres – 1
BYLAAG E: My kind en stres – 2
BYLAAG F: Algemene simptome van te veel stres by ‘n kind
BYLAAG G: Belangrike bronne en kontak gegewens
BRONNELYS