Kursus materiaal

Bundels en CD's oor berading

saamgestel deur Prof Wentzel Coetzer

Al die bundels se pryse is R180.

Indien u enige van die bundels wil bestel dan kan u die bedrag oorbetaal in die volgende rekening:

 • Capitec spaar rek no: 1487438425
 • Takkode: 470010 – Potchefstroom
 • Naam van rek: Prof WC Coetzer

U kan dan aan my ‘n epos stuur met bewys van oorbetaling na: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.  Ons maak hoofsaaklik van PostNet gebruik vir die versending en hulle basiese koste is R99 vir 'n 5 kg pakkie.

Vervolgens word 'n lys gegee van die titels van die beskikbare bundels - daar word ook aangedui by watter van die kursusse daar reeds CD en DVD opnames beskikbaar is.

Na hierdie lys met titels volg dan 'n kort uiteensetting van die inhoud van elke bundel asook die pryse van die beskikbare CD's en DVD's - die pryse wat hier aangedui word is vir die betrokke stel CD's of DVD's. By die beskrywing van elke bundel kan u op 'inhoudsopgawe' klik en dan insae verkry in die volledige inhoud van elke bundel - dit gee dan ook aan u 'n goeie idee van die inhoud van die betrokke kursus.

  

Trauma berading - 4x CD's

Een-dag kursus beskikbaar in stel van 4 CD’s @ R140 plus posgeld

Trauma berading - 10 x CD's

Uitgebreide naweek kursus beskikbaar in stel van 10 x CD’s @ R300 plus posgeld


Hierdie bundels bevat die lesings van 'n kursus oor traumaberading wat jaarliks aangebied word. Sterk klem word geplaas op emosionele en innerlike genesing as deel van die uiteindelike terapie. `n Terapeutiese gebedsmodel word uiteindelik geformuleer waarvolgens getraumatiseerde slagoffers pastoraal begelei kan word.

Die onderafdelings is die volgende:

 • Verskillende fases van `n traumatiese ervaring
 • Post traumatiese stresversteuring
 • Die rol van snellers (triggers)
 • Dissosiasie, inner child en fragmentasie
 • Liggaamlike probleme agv onverwerkte trauma
 • Gebedsessie
 • Om weer sin te vind
 • Voorbereiding op toekomstige trauma

1. Trauma berading (Inhoudsopgawe)

Eetversteurings - 4x CD's

Een-dag kursus beskikbaar in stel van 4 CD’s @ R140 plus posgeld


 
Hierdie bundel bevat die lesings van `n kursus rondom eetversteurings (anorexia, bulimie, vetsug, kompulsiewe eetgewoontes, ens). Daar word besondere klem gelê op onverwerkte emosionele pyn en trauma uit die verlede as aanleidende faktore in talle gevalle. `n Pastorale beradingsmodel word aan die hand gedoen waarvolgens persone begelei kan word.
 
 
Uitbranding en medelye-moegheid in die bediening - 4x CD's

Een-dag kursus beskikbaar in stel van 4 CD’s @ R140 plus posgeld


 
In hierdie bundel word gefokus op die aanleidende oorsake tot uitbranding asook medelye-moegheid (compassion fatigue) in die bediening. Die problematiek wat behandel en aangespreek word, is van toepassing op geestelike werkers oor die algemeen. Praktiese riglyne word voorgestel en verskillende vraelyste word as bylae aangeheg waarvolgens evaluerings gedoen kan word.
 
 
Uitgebrande beraders (medelye-moegheid en sekondêre trauma) - 4x CD's

Een-dag kursus beskikbaar in stel van 4 CD’s @ R140 plus posgeld


 
Die fokus is hier veral op beraders en persone in die mensgerigte beroepe wat voortdurend besig is om te gee, en in die proses intens betrokke raak by die pyn en seer van andere. Die gevolg is dikwels dat die berader/terapeut self `getraumatiseer', emosioneel gedreineer word en soms ‘n punt van totale moedeloosheid en uitsigloosheid bereik. Praktiese riglyne word voorgestel en verskillendeevaluerings vraelyste word ingesluit.
 
 
Dissosiasie (Stel van 4 CD's)

‘n Stel van drie CD’s beskikbaar @ R140 plus posgeld


In gevalle van erge trauma (veral gedurende die kinderjare) kan `n slagoffer se persoonlikheid fragmenteer of dissosieer tot so `n mate dat `n sub-persoonlikheid in die proses gevorm word (soms ook hierna verwys as die inner child of alter). Hierdie bundel skets die agtergrond en aanleidende omstandighede tot sodanige fragmentering, en bied dan ook pastorale riglyne vir die begeleiding van so `n gefragmenteerde persoon tot uiteindelike integrasie. Groot klem word geplaas op die rol van gebed.
 

Hierdie bundel bevat `n aantal praktiese riglyne met betrekking tot die proses van pastorale berading oor die algemeen.

Die onderafdelings is die volgende:

 • Basiese beginsels betreffende terapie en pastorale begeleiding
 • Oorgang en persoonlike groei
 • Kognitiewe herstrukturering – vestiging van nuwe denkpatrone
 • Vreugde, plesier, humor en `n geestelike commitment
 • Vestiging van eiewaarde
 • Vergifnis
 • Die vraag na die sin van pyn en lyding
 • Toerusting vir die pyn en seer van more

6. Belangrike riglyne vir die beradingsproses

Hierdie bundel bied pastorale riglyne vir die begeleiding van persone wat worstel met bovermelde situasies en emosies.

Die onderafdelings is die volgende:

 • Die tradisionele benadering met betrekking tot rou
 • Theresa Rando se drie fases van rou en hartseer
 • Weerstand teen die rouproses na traumatiese verliese
 • Depressie
 • Basiese pastorale riglyne om depressie teë te werk
 • Die hantering van woede en angs
 • Riglyne betreffende die vestiging van lewensvreugde
 • Kenmerke van geestelik en emosioneel gesonde persone

7. Rou, depressie, angs, woede en lewensvreugde (Inhoudsopgawe)

Die huwelik

‘n Stel van nege CD’s beskikbaar @ R300 plus posgeld


Hierdie bundel bevat die inhoud van `n kursus rondom huweliksverryking.

Van die belangrikste temas wat hanteer word, is die volgende:

 • Fisiese bagasie uit die verlede
 • Emosionele bagasie uit die verlede - 1
 • Emosionele bagasie uit die verlede - 2
 • Konflikhantering
 • Die emosionele bankrekening
 • Die huwelik as 'n verbond
 • Kommunikasie - 1
 • Kommunikasie – 2
 • As ons twee weer kon trou

8. Die huwelik (Inhoudsopgawe)


In hierdie bundel word daar in diepte gelet op ‘n verskeidenheid van faktore wat ‘n positiewe of negatiewe rol speel met betrekking tot die proses van vergifnis. Aan die hand van talle praktiese voorbeelde word aandag gegee aan die vernietigende effek van bitterheid en onvergewensgesindheid – ook betreffende die impak daarvan op die betrokke persoon se liggaam. Daar word vervolgens gefokus op die verskillende stappe van die rouproses wat soms eers nodig is voordat daar vergewe kan word - daarna word nege stappe van die vergifnisproses aan die orde gestel.
 
In hierdie bundel word die aandag gefokus op verskillende faktore wat kan bydra tot die afplatting van motivering en passie in die bediening. Eerstens word aandag geskenk aan sekere fisiese faktore soos byvoorbeeld die belangrike rol van brein amines (soos oa serotonien vlakke), skildklier en testosteroon/estrogeen wat gebalanseerd en reg moet funksioneer ten einde fisies in staat te wees om jou roeping te kan uitleef. Tweedens word daar gelet op ‘n aantal geestelike aspekte wat ook in plek moet wees ten einde gemotiveerd en gefokus te kan bly. Laastens word eksegese gedoen van ‘n aantal Skrifgedeeltes wat verband hou met volharding, aanmoediging en ‘n positiewe lewensingesteldheid.
 
Die uitdeel van seën - Uitgebreide naweek kursus

Uitgebreide naweek kursus beskikbaar in stel van 7 CD’s @ R250 plus posgeld

Die uitdeel van seën - Een-dag kursus

Een-dag kursus beskikbaar in stel van 4 CD’s @ R140 plus posgeld

Die uitdeel van seën - 'n Stel van ses DVD's

‘n Stel van ses DVD’s beskikbaar @ R300 plus posgeld


Die inhoud van hierdie bundel handel oor wyses waarop mense seën aan mekaar kan uitdeel. Met die uitsondering van die laaste hoofstuk is die res gebaseer op die boek van Gary Smalley en John Trent, The Gift of the Blessing. Hierdie boek is die populêre verwerking van ‘n doktorale verhandeling in Ou Testament. Dit handel eintlik oor ‘n aangrypende tema wat elke Christen gelowige direk raak. Talle mense het die seën misgeloop wat hulle oorspronklik toegekom het – sommige van hulle is op ‘n lewenslange soektog na hierdie seën en allerlei afwykende gedrag is soms die uitvloeisel van so ‘n hartseer situasie. In hierdie bundel word vervolgens gefokus op diebesondere wyse waarop seën in die Bybelse tye oorgedra is. Talle praktiese riglyne word uitgespel waarvolgens hierdie beginsels steeds vandag net so toegepas kan word met dieselfde kragtige resultate binne huwelike, gesinsverhoudings en talle ander interpersoonlike relasies.
 

Genesing van emosionele seer en pyn - vol I

‘n Stel van nege CD’s beskikbaar @ R300 plus posgeld


Hierdie is 'n bundel wat lesings bevat wat in die verlede by verskeie mannekampe en vrouekampe aangebied is. Die deurlopende tema fokus op die genesing van emosionele pyn.

Temas van die onderskeie lesings is die volgende:

 • Algemene areas waar mense emosioneel verwond raak
 • Die rol van vrees - hier word onder andere gefokus op abnormale vrese as uitvloeisel van traumatiese ervarings
 • Die krag van die leuen
 • Ongesonde emosionele bande as gevolg van emosioneel oorweldigende ervarings in die verlede
 • Emosionele pyn rondom seksualiteit
 • Die belangrikheid van vergifnis
 • Hoe hoor ek God se stem?
 • Praktiese riglyne met betrekking tot die handhawing van my genesing op die pad vorentoe

12. Genesing van emosionele seer en pyn - vol I (Inhoudsopgawe)

Ontlonting en nasorg

‘n Stel van vyf CD’s beskikbaar @ R175 plus posgeld


In hierdie bundel word besonder klem gelê op die prosesse van defusing (ontlonting) en debriefing (de-aktivering). Dit gaan gevolglik oor praktiese riglyne met betrekking tot die optrede van die berader op die trauma toneel of kort daarna. Daar word ook gelet op die voorbeeld van ontlonting van bankpersoneel na ‘n bankroof asook op die proses van nasorg en toerusting met die oog op die toekoms.

Die temas van die onderskeie lesings is die volgende:

 • Ontlonting (defusing).
 • De-aktivering (debriefing).
 • Die ontlonting van bankpersoneel na ‘n bankroof.
 • Evaluering en assessering.
 • Hantering van ‘n groot ramp of terreur gebeure
 • Nasorg en toerusting vir die toekoms.
 • Die waarom vraag.

13. Ontlonting en nasorg (Inhoudsopgawe)

Stres en uitbranding

‘n Stel van vier CD’s beskikbaar @ R140 plus posgeld


Die inhoud van hierdie handleiding is grootliks gebaseer op die inhoud van die boek, How to beat burnout, deur Frank Minirth, Don Hawkins, Paul Meier en Richard Flournoy. In hierdie bundel word gekyk na die identiteit van die slagoffers van uitbranding asook die tipiese waarskuwingstekens. Die noueverband tussen uitbranding en bitterheid word bespreek. Daar word verder gelet op die werkoholis asook die obsessiewe-kompulsiewe persoonlikhede wat baie kwesbaar is vir uitbranding. Die fisiese, emosionele en geestelike herstelproses word vervolgens aan die orde gestel. Daar word telkens ook verwys na toepaslike Bybelse riglyne en voorbeelde.
 


Hierdie bundel bevat basies sewe temas wat agtereenvolgens behandel is tydens ‘n Pinksterreeks. Dit gaan om verskillende fasette van emosionele genesing en daar word veral aangetoon hoedat onverwerkte emosionele pyn heel dikwels die blokkasie is tot geestelike groei en geestelike diensbaarheid asook die funksionering van die gawes van die Heilige Gees.

Die temas van die onderskeie lesings is die volgende:

 • Skattejagters
 • Dit tronkdeur is reeds oopgesluit
 • Die oorlog is verby - die oorwinning is behaal
 • Die krag van die leuen
 • Die proses van vergifnis
 • Die stappe van vergifnis
 • Mense wat die skat gevind het

15. Emosionele genesing en Pinkster (Inhoudsopgawe)

Tien fases van die genesingsproses - soos toegepas in die Meier Klinieke

‘n Stel van vyf CD’s beskikbaar @ R170 plus posgeld


In hierdie bundel word 'n genesingsmodel aan die orde gestel wat bestaan uit tien fases waardeur persone begelei kan word tot emosionele en geestelike genesing. Hierdie is ‘n model wat met vrug toegepas kan word op byvoorbeeld die begeleiding van persone met ‘n probleem van mede-afhanklikheid, huweliksprobleme, probleme rondom enige vorm van verslawing (byvoorbeeld substans misbruik, eetversteurings, seksuele verslawing, ens.) asook die hantering van onverwerkte emosionele pyn uit die verlede. Hierdie bundel is basies ‘n verwerking van die boek, Love is a choice, deur die Christen psigiaters, Robert Hemfelt, Frank Minirth en Paul Meier.
 

Die noue wisselwerking tussen die geestelike

‘n Stel van vier CD’s beskikbaar @ R140 plus posgeld


Die fokus in hierdie bundel is veral gerig op die noue verband tussen liggaam, gees en emosies en die implikasies hiervan met betrekking tot pastorale berading.

Die bundel bevat vyf hoofstukke wat kortliks soos volg daar uitsien:

 • Pastorale implikasies van die liggaam/denke verbintenis. ‘n Bespreking van die geweldige sterk invloed wedersyds tussen liggaam en denke.
 • Die rol van breinbeserings met betrekking tot pastorale berading. Hier gaan dit om die baanbrekerswerk van dr Daniel Amen op die gebied van breinskandering en die implikasies wat dit het vir pastorale berading.
 • Pastorale implikasies betreffende die noue wisselwerking tussen liggaam, gees en emosies. Hierdie hoofstuk is basies ‘n samevatting van die belangrikste aspekte wat behandel word in die uiters belangrike boek, Blue Genes, deur dr Paul Meier et al.
 • Liggaamlike probleme as moontlike uitvloeisels van onverwerkte trauma. Hierdie is ‘n weergawe van ‘n artikel wat ekself en Dr Hennie Kotze geskryf het, (wat in kort ‘n samevatting is van sy M-verhandeling) wat gegaan het oor die verband tussen onverwerkte trauma en sekere liggaamlike probleme.
 • Die impak van intergeneratiewe trauma. Die inhoud van hierdie hoofstuk is gebaseer op ‘n gepubliseerde artikel van my wat handel oor die geweldige impak van een generasie se onverwerkte trauma op ‘n volgende generasie – in besonder ook wat betref liggaamlike probleme.

17. Die noue wisselwerking tussen die geestelike, emosionele en fisiese dimensies (Inhoudsopgawe)

Depressie

‘n Stel van vier CD’s beskikbaar @ R140 plus posgeld


Die inhoud van hierdie bundel is gebaseer op die boek,Happiness is a choice, deur Frank Minirth en Paul Meier. Sedert dit in die laat sewentiger jare gepubliseer is, was dit ‘n topverkoper. In die nuutste uitgawe wat in 2007 gepubliseer is, is die jongste wetenskaplike navorsing rondom hierdie tema bygewerk. Telkens word die lyne egter deurgetrek na Bybelse perspektiewe.

Die temas van die onderskeie hoofstukke is die volgende:

 • Wie is diegene wat depressief raak?
 • Wat is die simptome van epressie?
 • Depressie en selfmoord
 • Die rouproses en depressie
 • Die rol van genetika
 • Hoe diep lê die wortels van depressie?
 • Hoof bronne van emosionele pyn
 • Tien stres faktore wat depressie kan bevorder
 • Persoonlikheidsdinamika wat aanleiding kan gee tot depressie
 • Depressie beskou vanuit verskillende hoeke
 • Die hantering van woede
 • Die hantering van angs
 • Wanneer is medikasie en hospitalisasie voordelig?
 • Basiese riglyne vir lewensvreugde
 • Lewensin op die langtermyn

18. Depressie (Inhoudsopgawe)

Die inhoud van hierdie bundel is gebaseer op die boek, What they didn’t teach you in seminary, deur Paul Meier et al. Dit bied ’n aantal praktiese riglyne vir die Christelike werker en sy/haar gesin rondom rondom ’n aantal aktuele kwessies wat almal raak wat in voltydse bediening betrokke raak.

Temas wat aan die orde kom, is oa die volgende:

 • Die realiteit van voltydse bediening
 • Elf harde feite betreffende die bediening
 • Eksterne en interne stres
 • Die impak van die bediening op die huweliks- verhouding
 • Die impak van die bediening op gesinsverhoudinge
 • Wie sal omsien na die leraar?
 • Riglyne vir gesondheid en heelheid
 • Evaluering van ‘n gebalanseerde lewensstyl
 • Die verhouding tussen uitbranding en balans

19. Geestelike en emosionele gesondheid van die Christelike werker (Inhoudsopgawe)

Treurberading, sterwensbegeleiding en die rouproses

‘n Stel van vier CD’s beskikbaar @ R140 plus posgeld


In hierdie kursus word veral gefokus op die volgende aspekte:

 • Treurberading
 • Tipiese roufases asook treurtake
 • Manifestasies van gekompliseerde smart
 • Psigiese ervarings van die sterwende
 • Die gesprek met die sterwende
 • Die pastorale begeleiding van die terminale pasiënt
 • Die sterwensfases
 • Die sterf proses
 • Persoonlike belewenisse rondom die dood asook die rouproses

20. Treurberading, sterwensbegeleiding en die rouproses (Inhoudsopgawe)

Grense - waar om die lyn te trek in interpersoonlike verhoudinge - Vol 1

‘n Stel van vier CD’s beskikbaar @ R140 plus posgeld


Hierdie is die eerste gedeelte van ‘n kursus wat uit twee dele bestaan en wat gebaseer is op die boek, Boundaries, deur Henry Cloud en Johan Townsend.

Van die belangrikste aspekte wat in hierdie eerste deel aan die orde kom, is die volgende:

 • 'n Lewe sonder grense
 • Wat is grense?
 • Probleme rondom grense
 • Hoe word grense ontwikkel en gevestig?
 • Sewe wette betreffende grense
 • Algemene mites betreffende grense
 • Grense en jou familie
 • Grense en jou vriende

21. Grense – waar om die lyn te trek in interpersoonlike verhoudinge - Vol 1 (Inhoudsopgawe)

Grense - waar om die lyn te trek in interpersoonlike verhoudinge - Vol 2

‘n Stel van vier CD’s beskikbaar @ R140 plus posgeld


Hierdie is die tweede gedeelte van ‘n kursus wat uit twee dele bestaan en wat gebaseer is op die boek, Boundaries, deur Henry Cloud en John Townsend.

Van die belangrikste aspekte wat in hierdie tweede deel aan die orde kom, is die volgende:

 • Grense en jou huweliksmaat
 • Grense en jou kinders
 • Grense en jou werk
 • Grense en jouself
 • Grense en God
 • Weerstand teen grense
 • Vordering betreffende die daarstelling van grense

22. Grense – waar om die lyn te trek in interpersoonlike verhoudinge - Vol 2 (Inhoudsopgawe)

Verwerping - Stel van vyf CD's

‘n Stel van vyf CD’s beskikbaar @ R180 plus posgeld

Verwerping - Stel van vier DVD's

‘n Stel van vier DVD’s beskikbaar @ R200 plus posgeld


In hierdie kursus word vanuit verskillende hoeke gekyk na die basiese proses wat gewoonlik die emosionele belewenis van verwerping voorafgaan.

Die hoofstukke sien kortliks soos volg daar uit:

 • Dit het nog nooit gevoel asof iemand my ooit lief gehad het nie - Fred Littauer
 • Die hoof bronne van toksiese skaamte (shame) en verwerping - John Bradshaw
 • Hoof oorsake van emosionele verwonding en verwerping – Gregory Jantz
 • Die prestasie slagyster – David Seamands

23. Verwerping (Inhoudsopgawe)

Aborsie

‘n Stel van vier CD’s beskikbaar @ R140 plus posgeld


In hierdie kursus word aandag geskenk aan genoemde drie aspekte en pastorale riglyne vir die begeleiding van persone wat hierdeur geraak is, word aan die orde gestel.

Belangrike temas in hierdie verband is die volgende:

 • Die fase tussen konsepsie en geboorte
 • Emosionele bande en kinders gebore na die krisis
 • Die invloed van aborsie op mans – deel 1
 • Die invloed van aborsie op mans – deel 2
 • Die emosionele effek van aborsie
 • Die belangrikheid van self-vergifnis
 • Om voorwaarts te beweeg

24. Aborsie, miskraam en stilgeboorte (Inhoudsopgawe)

Verkragting

‘n Stel van vier CD’s beskikbaar @ R140 plus posgeld


In hierdie kursus word aandag geskenk aan genoemde drie aspekte en pastorale riglyne vir die begeleiding van persone wat hierdeur geraak is, word aan die orde gestel.

Belangrike temas in hierdie verband is die volgende:

 • Inleiding, definisies en statistieke
 • Verskillende fases van misbruik
 • Eerlikheid en vergifnis
 • Simptome wat sou kon dui op interfering met seksualiteit
 • Konfrontering van die oortreder
 • Hantering van die trauma asook die geestelike begeleiding van slagoffers

25. Verkragting, molestering en bloedskande (Inhoudsopgawe)

Seksuele verslawing

‘n Stel van vier CD’s beskikbaar @ R140 plus posgeld


Aspekte waarop gefokus word in hierdie kursus is onder andere die volgende:

 • Wat is seksuele verslawing?
 • Die distorsie rondom manlike seksualiteit
 • Vyf fases van begeleiding van verslaafdes
 • Die invloed van pornografie op seksualiteit binne die huwelik
 • Verslawing aan internetseks
 • Die invloed van internet pornografie op Christen vroue
 • Behandeling vir seksuele verslawing

26. Seksuele verslawing (Inhoudsopgawe)

Hierdie bundel is basies die samevatting van ‘n kursus wat saamgestel is vir hospitaal personeel wat hulself bevind in ‘n voortdurende interaksie met pasiënte by wie daar trauma en krisisse is. Dit lei tot ‘n dreinering van emosionele en psigiese bronne, medelye-moegheid asook uitbranding. Hierdie proses is uiteraard ook aan die orde in talle ander mensgerigte beroepe.

Die aspekte wat in hierdie kursus behandel is, is die volgende:

 • Grense en selfhandhawende gedrag
 • Die belangrikheid van te luister
 • Konflikhantering
 • Kommunikasie
 • Medelye-moegheid en sekondêre traumatiese stres
 • Uitbranding
 • Kognitiewe herstrukturering
 • Nasorg en toerusting vir die toekoms
 • Riglyne vir gesondheid en heelheid
 • Lewensvervulling vanuit die betrokkenheid by andere se genesingsproses

27. Emosionele paraatheid en kommunikasie vaardighede (Inhoudsopgawe)

Toksiese godsdiens

‘n Stel van vier CD’s beskikbaar @ R140 plus posgeld


In hierdie bundel word daar gefokus op die oënskynlike paradoks van godsdiens wat enersyds binne sekere kontekste ‘n helende en bevrydende rol kan vervul, veral wanneer dit op gebalanseerde en gesonde wyse beoefen word en waar die motief daaragter suiwer en opreg is; en andersyds die gevaarkant van godsdiens - met ‘gevaar’ word in hierdie konteks dan bedoel dat daar dieperliggende onverwerkte emosionele pyn aanwesig mag wees wat uiteindelik as dryfveer kan dien tot ontvlugting in oordrewe godsdienstige aktiwiteite. Die werklike pyn word nooit hanteer nie en deur middel van die stiptelike onderhouding van ’n magdom geestelike wette en reëls word daar eintlik net meer pleisters en verbande op ’n septiese wond geplaas. Die finale resultaat van so ’n proses kan dan godsdienstige verslawing impliseer waar mense uiterlik gelukkig voorkom, maar innerlik met ’n magdom van seer en pyn worstel. Praktiese riglyne vir die pastorale begeleiding van sulke verwonde persone tot ware heling word dan ook aan die orde gestel.

 

28. Toksiese godsdiens (Inhoudsopgawe)

Vaderhart van God - Jack Frost se verhaal

‘n Stel van sewe CD’s beskikbaar waarin Jack self sy verhaal vertel@ R250 plus posgeld


Die inhoud van hierdie bundel is gebaseer op twee boeke van Jack Frost tw. From slavery to sonship en Experiencing Father's embrace. Toe Jack Frost in 2007 oorlede is, was hy aan die hoof van 'n internasionale bediening met versoening tussen ouers en kinders as primêre oogmerk. Nadat Jack in 'n disfunksionele huis opgegroei het, het hy op 'n laat stadium in sy lewe radikaal tot bekering gekom en het hy totale oorwinning verkry oor drank, dwelms en pornografie. Na sy bekering was daar egter nog 'n groot stuk emosionele pyn wat verband gehou het met die omstandighede waarbinne hy opgegroei het, en hierdie kursus behels basies 'n beskrywing van die proses van emosionele genesing asook versoening met sy ouers 'n hele aantal jare na sy bekering. Deur Jack se verhaal heen word belangrike beradings beginsels telkens aan die orde gestel - veral betreffende die tema van 'toksiese godsdiens' waar iemand deur middel vanoordrewe godsdienstige praktyke probeer kompenseer vir 'n innerlike emosionele vakuum.

Die hoofstukke in hierdie bundel sien kortliks soos volg daar uit:

 • Jack se verhaal
 • Die ingesteldheid van 'n weeskind
 • Op wie se missie is jy?
 • Geen kindskap, geen erfenis
 • Weeskind of kind van die Vader?
 • Om jou roete terug te vind huistoe
 • Wie se seun of dogter is jy?
 • Konklusie

29. Vaderhart van God - Jack Frost se verhaal (Inhoudsopgawe)

Hoogtepunte uit die Nashville konferensie

‘n Stel van vier CD’s beskikbaar @ R140 plus posgeld


In hierdie kursus word daar opsommenderwys gefokus op belangrike aspekte vir die pastoraat vanuit ‘n aantal lesings wat gelewer is tydens dieInternasionale konferensie van die AACC gedurende Sept 09 in Nashville, VSA.

Dit sluit in die volgende

 • Dr Karl Benzio (Christen psigiater): Addictions: sin or disease? Holistic model to understand and cure addictions.
 • Dr Scott Floyd: Trauma and spirituality: how trauma impacts spiritual functioning and spiritual interventions for trauma survivors.
 • Dr Josh Straub: Attachment based theory: the antidote to trauma.
 • Dr Paul Meier (Christen psigiater): Correctable genetic factors in your clients that can affect their recovery.
 • Christopher & Rahnelle Adsit & Paul Rodgers: Healing the deep wounds of combat trauma/PTSD.

30. Hoogtepunte uit die Nashville konferensie van die American Association of Christian Counselors – Sept 2009 (Inhoudsopgawe)

Intergeneratiewe trauma

‘n Stel van vier CD’s beskikbaar @ R140 plus posgeld


Die problematiek rondom intergeneratiewe trauma hou verband met die feit dat ouers dikwels deur intense trauma gaan sonder die nodige hulp en begeleiding daarna - die kinders en kleinkinders wat dan binne so ‘n familie opgroei, word uiteindelik op talle wyses geraak deur die impak van hierdie onverwerkte trauma. In so ‘n familie kan dit dan uiteindelik gaan om ‘n magdom van verborge of “geheime” trauma wat nie geverbaliseer is nie, en wat op een of ander wyse aangegee word na die volgende geslag, vanaf ouer na kind, of vanaf grootouer na kind, na kleinkind

Aspekte wat aan die orde kom, is die volgende:

 • Inleiding en definiëring
 • Die oordrag van generasie bagasie
 • Dinamika van die gesin
 • Murray Bowen se bydrae
 • Ongesonde emosionele bande
 • Moontlike invloede op die fetus
 • Riglyne vir ‘n nagmaals-geleentheid
 • ‘n Voorgestelde pastorale model

31. Generasie bagasie (Inhoudsopgawe)

Self-mutilerende gedrag

‘n Stel van vyf CD’s beskikbaar @ R170 plus posgeld


Hierdie is ‘n epidemie wat besig is om toe te neem onder jongmense. Vir talle word dit die wyse waarop hulle ontvlug van emosionele pyn aangesien dit tydelike verligting bied. As gevolg van die afskeiding van pynstillende chemiese bestanddele in die brein lei dit egter tot verslawing. In hierdie kursus kyk ons na die pastorale begeleiding van diegene wat hier vasgeval het.

Aspekte waaraan aandag gegee word, is die volgende:

 • Die belangrikheid van ‘n holistiese benadering
 • Aktualiteit en statistieke
 • Definiëring en terminologie
 • Redes waarom jongmense self-mutilering toepas
 • Tekens wat sou kon dui op ’n probleem
 • Die belangrike rol van emosies
 • Dinamika van die proses
 • Praktiese riglyne en behandelingsprogram
 • Pastorale perspektiewe
 • Wees voorbereid op terugvalle

32. Self-mutilerende gedrag (self-sny) (Inhoudsopgawe)

Die pastoraat en breinfunksies

‘n Stel van vier CD’s beskikbaar @ R140 plus posgeld


Hierdie kursus is gebaseer op die boek, Change your brain, change your life, deur dr. Daniel Amen, ’n psigiater wat spesialiseer in breinskandering. Persoonlik het hy reeds meer as 40,000 pasiënte geëvalueer die afgelope aantal jare en hy word beskou as een van die persone wat tans op die voorpunt is van navorsing op die terrein van psigo-neurologie. Hy beskryf die brein dan ook as sy ‘sendingveld’. Waar emosionele en gedragsprobleme in die verlede grootliks toegeskryf is aan psigologiese probleme, toon sy navorsing dat dit in talle gevalle eerder verband hou met die fisiologie van die brein, en kan die fisiologie by ‘n groot persentasie van hierdie gevalle verander word deur die nodige behandeling. Hy toon ook aan hoedat selfs geringe traumatiese brein beserings mense se lewens totaal negatief kan verander. Dr. Amen werk ten nouste saam met pastorale beraders soos onder andere dr Mark Laaser, wat ‘n outoriteit is met betrekking tot die terrein van seksuele verslawing. Dr. Laaser sê dat hulle met behulp van breinskandering ‘n duideliker diagnose kan maak en meer gefokusde medikasie kan toedien ten opsigte van enige vorm van verslawing en dat dit in talle gevalle gelei het tot deurbrake vir sommige pasiënte met wie hy vantevore moeilik gevorder het. In die kursus kyk ons na ’n groot aantal praktiese gevalle wat suksesvol deur dr. Amen behandel is – gevalle waar daar vantevore met behulp van berading asook ’n verskeidenheid van andere benaderings geen deurbraak was nie.

 

33. Die pastoraat en breinfunksies (Inhoudsopgawe)

Genesing van emosionele seer en pyn - vol II

‘n Stel van ses CD’s beskikbaar @ R210 plus posgeld


In hierdie bundel word verder gefokus op verskillende areas van emosionele pyn. Talle praktiese voorbeelde word gemeld van persone wat vir jare vasgevang was in situasies van emosionele gebondenheid en dan uiteindelik vryheid ervaar het in Christus Jesus.

Die hooftemas is die volgende:

AFD A: AANVULLENDE INTERAKSIE TUSSEN PSIGOLOGIE EN PASTORAAT

 • Mede-afhanklikheid en ons siening van God
 • Die ‘ware ons’ en hoedat ons onsself vind
 • Ons genepoel kan ons ‘n versteurde visie van God gee
 • Ons beskouing van god beïnvloed ons lewensin en lewensvreugde
 • Narsisme kan ons visie van God verdraai
 • Psigologie en pastoraat kan mekaar aanvul

AFD B: GENESING VAN EMOSIONELE PYN

 • Skattejagters
 • Die tronkdeur is reeds oopgesluit
 • Die oorlog is verby – die oorwinning is behaal
 • Emosionele en geestelike groei
 • Mense wat die skat gevind het

34. Genesing van emosionele seer en pyn – vol II (Inhoudsopgawe)

Hantering van verlies

‘n Stel van vier CD’s beskikbaar @ R140 plus posgeld


Hierdie bundel grootliks gebaseer op die boek, Helping those in grief, deur Norman Wright. Verder word daar ook gebruik gemaak van stof wat aangebied is tydens die Internasionale Konferensie van die AACC in Nashville in 2009 in ’n lesing deur Jennifer Cisney en Kevin Ellers, twee trauma terapeute, in ’n treffende gesamentlike lesing met die titel, Lost grievers: helping hurting people through unrecognized losses.

Aspekte wat in hierdie bundel aan die orde gaan kom is onder andere die volgende:

 • Verliese waaroor daar nie gerou is nie
 • Die verlies van ’n droom
 • Verlies na ’n beroerte aanval
 • Die verlies van identiteit (byvoorbeeld na ’n beroerte-aanval)
 • Die verlies van ’n troeteldier
 • Verliese na ’n egskeiding
 • Verliese na die dood van ’n eks-huweliksmaat
 • Verliese gekoppel aan die leë-nes-sindroom
 • Die afwesigheid van ’n ritueel of ’n seremonie
 • Die belangrike onderskeid tussen instrumentele en intuïtiewe treurendes – help persone om hul rou-patrone te ontdek
 • Traumatiese rou-reaksies
 • Die belangrikheid van dubbelsinnige/tweevoudige verlies (ambiguous loss)
 • Pastorale riglyne ten einde diegene te begelei wat worstel met onverwerkte verliese

35. Hantering van verlies (Inhoudsopgawe)

Pastorale begeleiding van die emosioneel verwonde jongmens

‘n Stel van agt CD’s beskikbaar @ R280 plus posgeld


Talle volwassenes loop rond met maskers in ’n poging om die dam van pyn te verberg wat net onder die oppervlakte van hul gemoedere versteek lê. Hierdie pyn hou so dikwels verband met gebeure wat reeds voorgeboortelik of andersins op ’n baie vroeë stadium in hul lewens plaasgevind het. Omdat dit nooit hanteer is nie, het dit uiteindelik soos ’n septiese wond geword waarop mettertyd die een pleister na die ander geplak is. Die negatiewe gevolge het egter gaandeweg, hetsy op fisiese, emosionele of geestelike terrein bly akkumuleer. Vanuit ’n Pastorale hoek gesien, is daar egter antwoorde en oplossings en dit is dan ook die fokus van hierdie bundel. Eerstens word die probleem vanuit verskillende hoeke beskou en gedefinieer, en vervolgens word daar dan gelet op praktiese riglyne wat kan lei tot heling, restourasie en vryheid.

Die inhoud van hierdie bundel dek die volgende hoof areas:

 • Hfst 1: Inleiding
 • Hfst 2: Integrasie van verskillende benaderings
 • Hfst 3: Wat is emosionele verwonding/misbruik?
 • Hfst 4: Pyn begin reeds ver in die verlede
 • Hfst 5: Probleem areas en oorsake
 • Hfst 6: Die impak van trauma op die brein
 • Hfst 7: Die gevolge van emosionele verwonding
 • Hfst 8: Areas waar onverwerkte pyn manifesteer
 • Hfst 9: ’n Voorgestelde pastorale model
 • Bylaag A: Simptome van die emosioneel verwonde persoon
 • Bylaag B: Moontlike aanduidings van verwerping
 • Bylaag C: Agtergrond inventaris
 • Bylaag D: My identiteit in Christus

36. Pastorale begeleiding van die emosioneel verwonde jongmens (Inhoudsopgawe)

In hierdie bundel word eerstens besonder gefokus op die kwessie van verslawing onder jongmense as ‘n wyse van ontvlugting vanaf onverwerkte emosionele pyn. Dit lei uiteraard tot verdere emosionele verwonding. ‘n Beskrywing word gegee van aanleidende faktore asook praktiese en pastorale riglyne rondom die hantering van die verslawing. Verder word gelet op ‘n verskeidenheid van terapeute en beraders se benaderings tot emosionele verwonding onder jongmense. Vanuit die onderskeie benaderings word ten slotte ‘n aantal spesifieke faktore geïdentifiseer wat bevorderlik is vir effektiewe begeleiding van die emosioneel verwonde jongmens.

VERWONDE JONGMENSE DEEL 2 - INDEKS

Jan Frank is ’n gelisensieerde huwelik, gesin en kinder berader in die VSA. Sy is die stigter van die organisasie, Free to Care Ministries, waar sy reeds vir ongeveer 30 jaar besig is met opleiding en toerusting van professionele persone, leraars en leke beraders met die oog op ondersteuningsgroepe vir slagoffers van seksuele misbruik. Hierdie bundel is gebaseer op die inhoud van haar boek, Door of hope. As iemand wat persoonlik geraak is deur bloedskande gee sy in hierdie boek ’n uiteensetting van ’n tien-fase genesingsmodel wat van toepassing is op emosionele verwonding en trauma oor die algemeen. Sy en haar man, Don, het ook die boek, When victims marry, geskryf en hulle tree by seminare en konferensies oor die VSA op.

Die tien-fase genesingsmodel wat sy voorstel, behels kortliks die volgende:

 • Genesing van emosionele wonde
 • Stap 1: Konfronteer die probleem
 • Stap 2: Herroep die insident
 • Stap 3: Ervaar die gevoelens
 • Stap 4: Identifiseer en vestig verantwoordelikheid
 • Stap 5: Identifiseer gedragsprobleme en simptome
 • Stap 6: Hou andere dop en onderrig jouself
 • Stap 7: Konfronteer die aggressor
 • Stap 8: Gee erkenning aan vergifnis
 • Stap 9: Herbou selfbeeld en verhoudings
 • Stap 10: Reik uit en betoon empatie met andere
 • Bylaag A: Waarskuwing seine wat sou kon dui op molestering

37. Jan Frank se tien-fase genesingsmodel (Inhoudsopgawe)

 

Binne God se volmaakte plan het Hy die gesin en dan ook die uitgebreide familie daargestel as ‘n veilige hawe waarbinne hierdie kind veronderstel is om alles te ontvang ten einde uiteindelik te kan ontwikkel tot ‘n jong volwasse persoon wat toegerus is vir die uitdagings van die wêreld daar buite. Soos wat egter aangetoon word in hierdie boek, het hierdie Goddelike plan in talle kinders se lewens nie altyd gerealiseer nie as gevolg van ‘n verskeidenheid van redes. Talle van hierdie kinders is gevolglik reeds op ‘n vroeë stadium in hul lewens moedeloos; talle het al probeer handdoek ingooi; talle het reeds op ‘n vroeë ouderdom by wyse van ontvlugting vanaf oorweldigende innerlike pyn betrokke geraak by verskillende wyses van verslawing. Die oorweldigende getalle dui maar net op een massiewe noodkreet wat omhoog gaan vanuit die harte van duisende jonger kinders en ook tieners. Indien daar individueel geluister sou kon word na elkeen se verhaal in detail, dan sou daar heel waarskynlik ‘n massa onverwerkte pyn en seer en verwerping wees. Die aktualiteit van hierdie tema beklemtoon gevolglik die noodsaaklikheid van toerusting en kennis ten einde in staat te kan wees om kinders wat reeds op ‘n vroeë ouderdom getraumatiseer is, sinvol te kan begelei na heling en vryheid.

 

38. Pastorale begeleiding van getraumatiseerde kinders (Inhoudsopgawe)

Tot en met die sestiger jare was daar ‘n sterk denkstroom wat die standpunt gehuldig het dat jong kinders nie werklik in staat is om emosies van rou te ervaar nie. Latere navorsing het egter al meer die teendeel begin bewys en ‘n algemene uitspraak wat sedertdien deur talle gehuldig word, is: “Anyone old enough to love, is old enough to mourn.”

Teen hierdie agtergrond word daar in hierdie kursus onder andere op aspekte soos die volgende gefokus:

 • Die invloed van belangrike oorgangsgebeure en verliese soos verhuising, egskeiding en die dood.
 • Risiko faktore ten opsigte van aanpassing na verliese.
 • Patologiese, gekompliseerde of traumatiese rou by kinders.
 • Kort termyn energie ontladings gedrag.
 • Die dood van ‘n troeteldier of ‘n grootouer.
 • Praktiese riglyne betreffende die rouproses.
 • Praktiese riglyne ten opsigte van geloofsaspekte.

39. Hartseer, verlies en die rouproses by kinders (Inhoudsopgawe)

Pa-wonde en Pa-honger

‘n Stel van vier CD’s beskikbaar @ R140 plus posgeld


Oral waar ons rondom ons kyk (en ook in onsself) sien ons ‘Pa-wonde’ en ‘Pa-honger’. Pyn vanuit die verlede met betrekking tot ons verhoudings tot ons vaders is dikwels die oorsaak dat talle Christene worstel met ‘n verdraaide Godsbeeld en dit gevolglik baie moeilik vind om God die Vader intiem en naby te ervaar. Om ‘n gesonde beeld van Hom te kan ervaar, sal ons dus eers ontslae moet raak van al die gebroke ‘vader-filters’ wat meeste van ons met ons saamgedra het die volwasse lewe in.

In hierdie kursus fokus ons op hierdie tema, onder andere vanuit die volgende perspektiewe:

 • Die deurslaggewende rol van die Pa
 • Geestelike en emosionele vaderskap
 • Die belangrikheid van insig ten opsigte van jou Pa se eie verhaal (jou Pa is ‘in jou’)
 • Emosionele vrylating uit ‘tronke’
 • Om jou vaderverhouding te herbou
 • Die Pa wat jy altyd graag wou gehad het

40. Pa-wonde en Pa-honger (Inhoudsopgawe)

Moeder-wond

‘n Stel van vier CD’s beskikbaar @ R140 plus posgeld


Hierdie kursus handel oor die pyn van seuns / mans en dogters / vroue wat opgegroei het in huise waar die Moeder geworstel het met onverwerkte emosionele pyn en/of trauma vanuit haar kinderjare wat nooit hanteer is nie. Hierdie emosionele bagasie het sy met haar saamgedra in haar huwelik in en dit uiteindelik geprojekteer op haar kinders. Daar word enersyds gelet op die tipiese simptome van hierdie Moeder Wond, en andersyds op ‘n aantal riglyne ter genesing van diegene wat direk geraak is. Die belangrikste aspekte wat hanteer word tydens hierdie aanbieding is die volgende:

 • Wat is die Moeder-wond?
 • Identifisering van die Moeder-wond
  • Die intens narsistiese Moeder
  • Die Moeder wat oormatig verstrengel is (enmeshed)
  • Oormatige kontrole en beheer (control freak)
 • Genesing van die Moeder-wond
  • Erkenning te gee aan pynlike gevoelens
  • Hantering van woede en hartseer
  • Pastorale perspektiewe

41. Die Moeder-wond (Inhoudsopgawe)

TRAUMABANDE

‘n Stel van vier CDs is beskikbaar @ R140


Trauma bande impliseer lojaliteit en gebondenheid aan ‘n destruktiewe persoon. Iemand raak soms betrokke in ‘n destruktiewe verhouding waar sy emosioneel en fisies afgetakel en misbruik word. Almal rondom haar sien al die rooi ligte en nogtans keer sy telkens weer terug na die viktimiseerder. Waarom? Navorsing toon aan dat daar ‘n traumaband kan wees wat haar as’t ware ‘vasbind’ aan die viktimiseerder.

Volgens Patrick Carnes, in sy boek, Betrayal Bonds, is daar ‘n aantal kenmerke wat daarop sou kon dui dat ‘n persoon betrokke is in ‘n ongesonde verbintenis met ‘n betekenisvolle ander persoon:

 • Daar is ‘n konstante patroon van gebrekkige prestasie by die ander persoon en nogtans gaan jy voort om teenoorgestelde beloftes te glo.
 • Ander blyk ontsteld te wees ten opsigte van wat met jou gebeur het terwyl jyself klaarblyklik nie ontsteld is nie.
 • Jy voel vasgevang aangesien die ander persoon voortgaan met destruktiewe aksies terwyl jy van mening is dat jy niks daaraan kan doen nie.
 • Jy probeer baie hard om die ander persoon te verander om minder destruktief te wees en om hul verslawing te termineer of nie meer ‘n misbruiker (abuser) te wees nie.
 • Jy is voortdurend betrokke in kompeterende en aftakelende gevegte met die ander persoon wat deur niemand gewen word nie.
 • Dit blyk dat jy nie in staat is om jouself los te maak vanaf ‘n sekere persoon nie, selfs al kan jy hom/haar nie vertrou nie en selfs al hou jy nie eens van hom/haar nie.
 • Wanneer jy wel sou probeer om hierdie persoon te verlaat dan kom jy agter dat jy hom/haar mis tot op ‘n punt waar die drang na daardie persoon so intens raak dat dit vir jou voel asof dit jou gaan verswelg.

Hierdie is ‘n uiters aktuele saak binne sekere verhoudings, sekere huwelike en selfs binne sekere kerklike families. In hierdie kursus word enersyds gefokus op tipiese kenmerke van hierdie probleem, en andersyds op algemene praktiese en pastorale riglyne ter begeleiding van slagoffers.

42. Traumabande (Index)

Saamgestelde gesinne

6 x CDs @ R200


Hierdie kursus handel oor al die slaggate en uitdagings van saamgestelde gesinne waar ouers in ‘n tweede of derde huwelik betrokke is met heel dikwels gesamentlike kinders, maar soms ook kinders uit vorige huwelike. Aspekte waarop in besonder gefokus word vanuit ‘n Pastorale hoek is die volgende:

 • God bied toerusting en rigting vir hierdie reis
 • Pas jou verwagtinge aan
 • Jou huwelik moet ‘n top prioriteit wees
 • Ouers moet ‘n span vorm
 • Die onderskeie rolle van ouer en stiefouer
 • Unieke uitdagings aan ouers
 • Tipiese slaggate vir saamgestelde gesinne

Pastorale riglyne word vervleg deur elk van bogenoemde onderwerpe.

Saamgestelde gesinne - Index

 

 Hierdie is die eerste deel van twee bundels waarin al die bylaes vervat is van die 50x temas wat reeds in bundels uitgewerk is die afgelope aantal jare. Dit impliseer ‘n groot aantal vraelyste, riglyne en hulpmiddels rondom verskeie temas in die Pastoraat. Op hierdie wyse is dit maklik om die hand vinnig gelê te kry op ‘n spesifieke hulpmiddel wat ter sake mag wees. Die temas wat in hierdie eerste deel aan die orde is, is die volgende:

 • Boelie
 • Depressie
 • Due Huwelik
 • Die Digitale Impak op Kinders en Jongmense
 • Dissosiasie, Fragmentasie en die "Inner Child"
 • Eetversteurings
 • Emosioneel Verwonde Jongmense - Dele 1 en 2
 • Generasie Bagasie
 • Genesing van Emosionele Pyn - Dele 1 en 2
 • Geestelike en Emosionele Gesondheid van die Christelike Werker
 • Pastorale Begeleiding van Getraumatiseerde Kinders
 • Hantering van Verlies
 • Jan Frank se Tien Stap Genesingsmodel
 • Die Pastoraat en Breinfunksies
 • Pa-Wonde en Pa-Honger

Pastorale riglyne word vervleg deur elk van bogenoemde onderwerpe.

Belangrike Vraelyste, Meetinstrumente en Bylaes - Deel 1

 

 

 


Hierdie is die tweede deel van twee bundels waarin al die bylaes vervat is van die 50x temas wat reeds in bundels uitgewerk is die afgelope aantal jare. Dit impliseer ‘n groot aantal vraelyste, riglyne en hulpmiddels rondom verskeie temas in die Pastoraat. Op hierdie wyse is dit maklik om die hand vinnig gelê te kry op ‘n spesifieke hulpmiddel wat ter sake mag wees.

VRAELYSTE EN MEETINSTRUMENTE – 2 - INDEKS

 


My identiteit hou ten nouste verband met my persoonlike verhaal wat alreeds in die moederskoot begin het. Op 3-jarige ouderdom is 50% van die persoonlikheid reeds gevestig en op 6-jarige ouderdom reeds 85%. Dit wat met hierdie kind gedurende daardie eerste aantal jare gebeur het is dus van kardinale belang. Faktore wat deurslaggewend is ten opsigte van die vestiging van ‘n gesonde identiteit en selfbeeld is byvoorbeeld konsekwente en regverdige optredes deur ouers, liefde, erkenning, waardering, sekuriteit en versorging. Indien hierdie heel basiese faktore deurgaans aanwesig was dan is hierdie kind se ‘emosionele tenks’ gevul en bevorder dit ook sy/haar geestelike identiteit in Christus. Waar hierdie faktore egter ontbreek, lei dit tot ‘n afgetakelde eiewaarde en heel dikwels ‘n identiteitskrisis. Nadat bovermelde faktore in diepte bespreek is word daar ten slotte in hierdie bundel gefokus op ‘n model vir die begeleiding van persone tot heling in Christus en ook tot ‘n ontdekking van hul identiteit in Hom.

EMOSIONELE VERWONDING EN IDENTITEIT - INDEKS

 


Die ontwikkeling van die Internet en die positiewe bydrae wat dit kan lewer op verskillende terreine is fenomenaal – tog is die moontlike negatiewe invloed ook oorweldigend. Dit kan olie op die vuur wees van reeds bestaande verslawings of verkeerde lewenstyl keuses en sodoende ontwikkel tot ‘n vernietigende invloed met dieselfde krag as ‘n Tsunami.
Die fokus van hierdie kursus is op ontwikkelings rondom die sogenaamde ‘digital invasion’ die afgelope aantal jare asook die geweldige impak op die denke en algemene benadering van talle kinders en jongmense. Daar word onder andere ook gelet op die twee duidelik onderskeibare groepe, naamlik digitale inboorlinge vs digitale immigrante (digital natives vs immigrants) ‘n Aantal probleem areas en slaggate word uitgewys, tesame met verskeie praktiese en pastorale riglyne.

DIGITALE IMPAK - INHOUDSOPGAWE


Die probleem rondom boelie het die afgelope aantal jare al meer aktueel geraak in ons skole. Namate die Internet al meer prominent begin raak het, het daar ook ‘n al groter skuif begin plaasvind vanaf fisiese boelie na kuberboelie toe. Navorsing toon aan dat 88% van tieners wat gebruik maak van sosiale media by geleentheid waargeneem het hoedat daar soms wreed en gemeen gereageer word via sosiale netwerke. 15% het aangedui dat hulle persoonlik kuberboelie ervaar het gedurende die voorafgaande 12 maande. 32% van die leerders het aangedui dat hulle by geleentheid onderweg skool toe of by die skool deur ‘n ander leerder geslaan is. In die literatuur is daar ook verskeie voorbeelde van kinders wat reeds hul eie lewens geneem het as gevolg van treitering en boelie, hetsy fisies of via die Internet.
Teen hierdie agtergrond word daar in hierdie kursus gefokus op aspekte soos die volgende:

 • Aktualiteit binne SA – statistieke en omvang
 • Motiewe en aanleidende redes tot boelie
 • Kenmerke van die tipiese teiken
 • Kenmerke van die tipiese boelie
 • Indien jou kind die boelie is
 • Praktiese riglyne – voorgestelde model vir elke skool
 • Pastorale riglyne


Daniel Siegel en Tina Payne Bryson toon in hul boek, The yes brain child, treffend aan hoedat ‘n kind gehelp kan word om ja te sê vir die wêreld. Die riglyne is daarop gerig om hulle aan te moedig om hul denke oop te stel vir nuwe uitdagings en nuwe geleenthede en ook te besef oor watter potensiaal hulle reeds beskik - dit gaan daaroor om aan hulle ‘n Ja-Brein te gee. Hierteenoor veroorsaak ‘n Nee-Brein dat die kind in reaksie is teenoor ander en dit maak dit bykans onmoontlik om te luister, te fokus en goeie besluite te neem. Wanneer ouers en opvoeders help om ‘n Ja-Brein by kinders te vestig, impliseer dit tegelykertyd ook die vestiging van emosionele intelligensie asook vaardighede om krisisse en trauma in die toekoms te kan hanteer. In hierdie kursus let ons enersyds op die belangrikste riglyne vanuit Siegel en Payne Bryson se boek, en andersyds ook in watter mate dit ooreenstem met soortgelyke beginsels wat eeue gelede reeds in die Woord vasgelê is.


HOE LEER EK MY KIND OM TRAUMA EN KRISISSE TE HANTEER? - INDEX

140,00 ZAR elk SELFVERGIFNIS

4 x CD's teen R140


Daniel Siegel en Tina Payne Bryson toon in hul boek, The yes brain child, treffend aan hoedat ‘n kind gehelp kan word om ja te sê vir die wêreld. Die riglyne is daarop gerig om hulle aan te moedig om hul denke oop te stel vir nuwe uitdagings en nuwe geleenthede en ook te besef oor watter potensiaal hulle reeds beskik - dit gaan daaroor om aan hulle ‘n Ja-Brein te gee. Hierteenoor veroorsaak ‘n Nee-Brein dat die kind in reaksie is teenoor ander en dit maak dit bykans onmoontlik om te luister, te fokus en goeie besluite te neem. Wanneer ouers en opvoeders help om ‘n Ja-Brein by kinders te vestig, impliseer dit tegelykertyd ook die vestiging van emosionele intelligensie asook vaardighede om krisisse en trauma in die toekoms te kan hanteer. In hierdie kursus let ons enersyds op die belangrikste riglyne vanuit Siegel en Payne Bryson se boek, en andersyds ook in watter mate dit ooreenstem met soortgelyke beginsels wat eeue gelede reeds in die Woord vasgelê is.


SELFVERGIFNIS - INDEX