Curriculum Vitae

Curriculum Vitae van/of Professor Wentzel Coetzer

Akademies Academic
MA (Grieks) - 1978 MA Greek - 1978
DTh (Nuwe Testament) - 1984: "Die wandel na die Gees in die Brief aan die Galasiërs." DTh (New Testament) -   1984:  "Walking through the Spirit according to Galatians" (Only in Afrikaans)
DTh (Praktiese Teologie) - 1995: "Heling in Christus. Die pastorale roeping van die kerk aan mense na krisiservarings." DTh (Practical Theology) -  1995: "Healing in Christ. The pastoral calling of the church to people after trauma" (Only in Afrikaans)
Loopbaan Career
Dosent by Unisa in Nuwe Testament, 1977-1984 Lecturer at Unisa (University of South Africa) in New Testament Studies, 1977-1984
Predikant in die Ned Geref Kerk, Pretoria Garsfontein, 1985-2002 Minister in the Dutch Reformed Church Pretoria Garsfontein, 1985-2002
Deeltydse dosent in trauma berading by Vista Universiteit, 1997-2001 Part-time lecturer in trauma counselling Vista University 1997-2001
Deeltydse dosent in trauma berading by die Sentrum vir Kontekstuele Bediening aan die Universiteit van Pretoria  2002 – 2007 Part-time lecturer in trauma counselling at the Centre for Contextual Ministry at the University of Pretoria 2002 - 2007.
Oktober 2003: aangestel as Buitengewone Professor in die Fakulteit Teologie by die Noordwes-Universiteit (Potchefstroom Kampus).
Fokus op studieleiding aan M en D studente wat spesialiseer in traumaberading.
October 2003: Appointed as Extraordinary Professor in the Faculty of Theology at the North-West University (Potchefstroom Campus).
Supervises Master's and Doctoral students specialising in trauma counselling.
Bied op uitnodiging kursusse aan wat verband hou met verskillende aspekte van berading. Presents workshops on invitation on the different aspects of trauma counselling.

 

Vir ‘n meer volledige CV kan op die volgende skakel geklik word -