38. Pastorale begeleiding van getraumatiseerde kinders (Inhoudsopgawe)

Pastorale begeleiding van getraumatiseerde kinders

Indeks

 

HFST 1: BASIESE VERTREKPUNTE TEN OPSIGTE VAN GETRAUMATISEERDE KINDERS

 • Herhalende traumatiese herinneringe
  • Intervensie gebaseer op blootstelling aan onverwerkte trauma
  • Blootstellingstegnieke
  • Kognitiewe terapie
 • Agtergrond van die tipiese jeug oortreder
 • Min terapeutiese programme fokus op die verlede sowel as eiesoortige behoeftes
  • Belangrikheid van die kind se geskiedenis
  • Die belangrikheid van ‘n veilige omgewing met sinvolle verhoudings
  • Vroeë patrone van binding is deurslaggewend
  • Die belangrike invloed van gesinsverhoudinge met betrekking tot die latere hantering van trauma
  • Die dinamika van trauma tydens die kinderjare
  • Gevolge van kroniese traumatisering
  • Kinderjare trauma en psigiatriese siektes
  • 'n Nuwe diagnose: ontwikkelingstrauma versteuring
  • Die 'herhaling’ (re-enactments) van traumatiese gebeure
 • Tipiese verloop van emosies en gedrag na trauma 
 • Verskillende faktore bepaal individue se gedrag op trauma
 • Die rol van trauma eggo’s 
 • Roetine en rituele
 • Self-regulering 
 • Trauma ontwrig die normale ontwikkeling van basiese vermoëns
  • Twee sleutel konsepte
 • Die sorgdraer dien as spieël vir die ontwikkeling van identiteit
 • Enkele voorlopige terapeutiese riglyne

 

HFST 2.VERSKILLENDE TIPES INTERVENSIES VIR KINDERS

 • Gefokusde aktiwiteite
 • Ontspanningsoefeninge en spieroefeninge
 • Biblioterapie
 • Kuns aktiwiteite
 • Die opstel van ‘n tydlyn
 • Die terapeutiese waarde van teken
  • Verbale verslaggewing terwyl daar geteken word
  • Tekeninge as uitbreiding en aanvulling van kinders se verbale verslae
 • Spesifieke tekentake vir trauma ontlonting en intervensie
  • Om ‘n skets te maak van wat gebeur het
  • Die kind moet hom/haarself teken in verhouding tot die trauma ervaring
  • 'n Tekening van die liggaam van die slagoffer
  • 'n Vooraf verduideliking van ‘n skets/buitelyne van die menslike liggaam
  • 'n Tekening van die gesin
 • Om te werk met kinders wat fisies en seksueel misbruik is
 • Grense grondplan (boundary blueprint)
 • Teken hoe jou gesin verander het 
 • Samevattende perspektiewe

 

HFST 3: DIE VERNIETIGENDE EFFEK VAN KINDERJARE TRAUMA
Die belangrike bydrae van die Adverse Childhood Experience Study

 • Historiese aanloop
  • Die liggaam as ‘n holistiese geheel
  • Die moontlike verband tussen negatiewe kinderjare ervaringe en die rook gewoonte
  • Die moontlike verband tussen negatiewe kinderjare ervaringe en die misbruik van alkohol
  • Trauma gedurende die kinderjare en latere fisiese probleme

 

HFST 4: DIE LEWENSKRISIS SKAAL VAN HOLMES & RAHE VIR KINDERS EN JONGMENSE

 • Jongmense en kinders
 • Skaal
 • Interpretering van skaal

 

HFST 5: PRAKTIESE ASPEKTE IN DIE BERADING VAN KINDERS

 • Riglyne deur Dr Tina Brookes
 • Sommige mites rondom die begeleiding van getraumatiseerde kinders
 • Hoe wil ons hulle help?

 

BYLAAG A: AFTAKELENDE KINDERJARE ERVARINGE - AKE TELLING

 

BRONNELYS

BESKIKBARE HANDLEIDINGS