36. Pastorale begeleiding van die emosioneel verwonde jongmens (Inhoudsopgawe)

Pastorale begeleiding van die emosioneel verwonde jongmens

Indeks

 

 HFST 1: INLEIDING

 • Storm-en-drang van die adolessensie jare
 • Identiteitskrisis
 • ‘Sielswonde’
 • Langtermyn gevolge
 • Om uiteindelik los te breek uit ’n pynlike verlede

 

HFST 2: INTEGRASIE VAN VERSKILLENDE BENADERINGS

 • Benaderings waarby aansluiting gevind word
  • Die sterkte-benadering (strength perspective)
  • Die ‘inner child’ perspektief (binnekind)
  • Die groeimodel en die herstelbeweging (recovery movement)
  • Positiewe sielkunde
  • Innerlike genesing
 • Die geïntegreerde benadering van die Meier klinieke

HFST 3: WAT IS EMOSIONELE VERWONDING / MISBRUIK?

 • Statistieke
 • Definisies

 

HFST 4: PYN BEGIN REEDS VER IN DIE VERLEDE

 • Invloed van die vormingsjare
 • Ouers se invloed as rolmodelle
 • Die rol van die Ma
 • Die rol van die Pa
 • Die pyn van die verlede bly herhaal
 • Kinders nie toegelaat om te huil nie
 • Skaamte en woede vanaf die moederskoot
 • Basiese behoeftes by elke mens

 

HFST 5: PROBLEEM AREAS EN OORSAKE

 • Stukkende gesinne
  • Die rigiede gesin
  • Die chaotiese gesin
  • Die ineengestrengelde gesin (enmeshed family)
  • Die onverbonde gesin (disengaged family)
  • Die verbonde gesin (attached family)
 • Gesins- en familiebande nie in plek nie
  • Die kind wat as volwassene moet optree
 • Gesins- en familiegeheime
 • Verwerping
 • Egskeiding
 • Verkragting, molestering en bloedskande
 • Intergenerasie faktore
 • Pyn as gevolg van toksiese godsdiens
 • Boelie
 • Die invloed van sosiale media en tegnologie
 • ’n Ontoereikende skoolsisteem

 

HFST 6: DIE IMPAK VAN TRAUMA OP DIE BREIN

 • Die kind se brein
  • Die rol van snellers (triggers)
   • Drome
   • Reuke
   • Kleure
  • Dieper wortels vir probleme op die oppervlakte
  • Die gevolge van ’n getraumatiseerde brein
  • Die resultate van die impak van trauma op ’n adolessent
  • Trauma verander mense vir altyd
  • Onderdrukte trauma
  • Die stoompot effek

 

HFST 7: DIE GEVOLGE VAN EMOSIONELE VERWONDING

 • Gevallestudie – Marilyn Murray
  • Enkele verdere voorbeelde
 • Tipiese gedragspatrone by die verwonde mens
 • Rooi ligte wat flikker

 

HFST 8: AREAS WAAR ONVERWERKTE PYN MANIFESTEER

 • Depressie
 • Angs en vrees
 • Selfmoord
 • Liggaamlike probleme
 • Woede
  • Enkele gevallestudies
  • Verslawing
  • Pornografie
  • Eetversteurings
  • Verhoudingsprobleme

 

HFST 9: ’N VOORGESTELDE PASTORALE MODEL

 • Algemene riglyne vir die berader
  • Ignoreer die boodskap dat jy hulle moet uitlos
  • Probeer om ’n veilige atmosfeer te skep
  • Vestig ’n vertrouensverhouding
  • Handhaaf konfidensialiteit
  • Probeer om die gesin se sterkpunte te identifiseer
  • Probeer om die tiener se sterkpunte te identifiseer
  • Alle feite moet openbaar gemaak word
  • Agt sleutelvrae ter evaluering
  • Probeer om die aard van die trauma en verwonding in hierdie persoon se lewe te verstaan
  • Eksploreer trauma herinneringe en geassosieerde response
  • Ontlont enige skadelike affektiewe response
  • Toon begrip vir die gevoelens en boodskap agter die uit-reageer gedrag
  • Vestig konneksies en verbintenisse
  • Vier effektiewe tegnieke
  • Die belangrikheid van te vertel
  • Leuens moet geïdentifiseer word
  • Daar moet kontak gemaak word met emosies
  • Moenie ’n tiener in die steek laat nie
 • Riglyne vir die helingsproses by die adolessent self
  • Keer terug
  • Verkry insig betreffende jou kinderjare programmering
  • Belydenis
  • Distansieer jouself van selfveroordeling
  • Omhels die verwonde binnekind
  • Jy moet moed aan die dag lê
  • Die belangrikheid van ’n rouproses
  • Vergifnis
  • Vernuwe en restoureer
  • Om jou eie identiteit te ontdek
  • Lê gepaste grense neer
  • Die hoop van restourasie
  • Beleef jou vreugde
 • Beplanning rondom ’n langtermyn strategie
  • Vrae as deel van ’n denkbeeldige reis die toekoms in
  • Beplan met die oog op die skep van ’n beter toekomstige sosiale omgewing
  • Leer aan die kind sekere spesifieke oorlewing strategieë
  • Geen blamering meer voortaan
  • Gebruik nugtere denke ten einde konflik te vermy
  • Nege stappe indien nuwe situasies van pyn sou opduik
  • Die vestiging en bou aan ’n sterk geloof
  • Om jou talente en gawes te ontdek
  • Om die berader en die kleingroep uiteindelik agter te laat
  • Aanduidings van uiteindelike heling
  • Heling van trauma lei tot ’n nuwe toekomsvisie

BYLAAG A: Simptome van die emosioneel verwonde persoon

BYLAAG B: Moontlike aanduidings van verwerping

BYLAAG C: Agtergrond inventaris

BYLAAG D: My identiteit in Christus

BYLAAG D: Handleidings rondom Pastorale Sorg

BRONNELYS