32. Self-mutilerende gedrag (self-sny) (Inhoudsopgawe)

Self-multilerende gedrag

Indeks

 

HFST 1: INLEIDING

 • Inleidende opmerkings                                                                                              
 • Die belangrikheid van ‘n holistiese benadering                                                 
 • Aktualiteit en statistieke                                                                                            
 • Definiëring en terminologie                                                                                      
 • Wat self-mutilasie nie is nie                                                                          
  • Dit is nie ‘n mislukte selfmoord poging nie                                        
  • Dit is nie slegs van toepassing op meisies en vroue nie               
  • Nie bloot ‘n ‘tiener probleem’ wat later ontgroei word nie              
  • Fisiese pyn is nie die werklike fokus by self-mutilering nie                       
  • Self-mutileerders is nie psigoties nie                                                   
  • Dit is nie ‘n poging om bloot aandag te trek nie                               
  • Dit is nie maar net ‘n nuwe gier wat weer sal oorwaai nie               
  • Dit is nie maar net ‘n ekstreme weergawe van tatoeëring nie       

 

HFST 2: REDES WAAROM JONGMENSE SELF-MUTILERING TOEPAS          

 • Dit werk                                                                                                                          
 • Die uitvloeisel van mishandeling en/of seksuele misbruik                              
 • Die persoon het ‘n behoefte aan ‘n metode om van pyn ontslae te raak     
 • ‘n Uitlaatklep vir opgeboude drukking (pressure relief valve)            
 • Gevoelens van alleenheid                                                                                        
 • “Ek kan dit op geen ander manier sê nie”                                                
 •  ‘n Behoefte aan beheer en kontrole                                                                      
 • Daar is ‘n behoefte om net iets te voel                                                                  
 • ‘n Manier om hulself te straf                                                                         
 • Die rol van die gesinsklimaat                                                                                   
  • Verbrokkeling van gesinsbande                                                                       
  • Te min tyd vir kinders                                                                                          
  • Kontrole en manipulering                                                                                   
  • Negatiewe invloede van ‘n outoritêre Pa                                                        
  • Kommunikasie probleme in ouerhuis                                                             
  • Die rol van geïnternaliseerde leuens                                                   
   • Die rol van familie geheime                                                                          
   • Huise met ‘n gebrek aan emosionele eerlikheid                         
   • Emosionele bloedskande                                                                             
  • Uiting aan onverwerkte trauma                                                                         
  • Pynvolle interpersoonlike verhoudinge                                                         

 

HFST 3: TEKENS WAT SOU KON DUI OP ’N PROBLEEM                        

 

HFST 4: DIE BELANGRIKE ROL VAN EMOSIES                                                      

 

HFST 5: DINAMIKA VAN DIE PROSES                                                                        

 • Dit is aansteeklik                                                                                                         
 • Sikliese patroon van gedrag                                                                        
 • Opsetlike interfering met wonde wat aan die genees is                                   
 • Die toleransie faktor                                                                                                   
 • ‘n Bose kringloop                                                                                                       
 • Snellers                                                                                                                          
 • Moontlike verband met tatoeëring en body piercing                                         
 • Uitdagings aan die berader                                                                                      
 • Belangrike kwaliteite                                                                                                  
  • Nederigheid                                                                                                            
  • Outentisiteit (geloofwaardigheid)                                                                     
  • Aanvaarding                                                                                                           
  • Sagtheid (gentleness)                                                                                          
  • Ferm                                                                                                                         
  • ’n Bereidwilligheid om goed ingelig te wees                                     
  • Hoopvol                                                                                                                   
  • Die vermoë om eie emosies te hanteer                                                           
  • Terapeutiese plooibaarheid                                                                               

 

HFST 6: PRAKTIESE RIGLYNE EN BEHANDELINGSPROGRAM                       

 • Ontrafel knope in die gesin                                                                                      
  • Help die gesin om deur ontkenning te breek                                    
  • Nuttige wenke vanuit vorige programme                                                       
  • Onsuksesvolle ouerlike pogings                                                                      
  • Twee belangrike terapeutiese take om te verrig                                           
  • Vyf konneksie-bouende eksperimente en rituele                                         
   • Gesin-storievertelling                                                                                     
   • Adolessente as mentors vir ouers                                                             
   • Oplossing-georiënteerde gesin-choreografie                                         
   • Die komplimente houer                                                                                 
   • Nuwe verhoudings met maats en ander inspirerende persone         
  • Agt belangrike evaluerings vrae                                                                       
  • Eksploreer oplossings en raad vanuit die verlede                                      
  • Raak sou gou as moontlik betrokke                                                                
  • Die belangrikheid van neutrale nie-bedreigende gesprekke                    
  • Praktiese riglyne binne ’n verpleeg milieu                                                     
  • Fokus op die persoon se sterk punte                                                             
  • Praktiese riglyne soos geformuleer deur Harmless                        
  • Onttrekking simptome                                                                                         
  • Rus die persoon toe om emosies en gepaardgaande impulse te beheer
  • Die belangrikheid van die vertel van elkeen se verhaal                              
   • Werk die verlede deur                                                                        
   • Identifisering van enige onverwerkte seksuele trauma            
   • Vra uit na hoe alles begin het                                                                       

 

HFST 7: PASTORALE PERSPEKTIEWE                                                                    

 • Die regstel van wanpersepsies oor God                                                        
 • Jesus se bloed en Sy wonde                                                                             
 • Vervang die leuens met waarheid                                                                    
  • Konfronteer die leuens                                                                                  
  • Vernuwing van denke                                                                                    
  • Voorbeelde van onbevraagtekende veronderstellings en leuens
 • My keuse beïnvloed niemand anders nie                                           
 • Dit is my liggaam en ek kan daarmee doen wat ek wil                     
 • Indien ek die self-sny sou termineer dan sal ek geen effektiewe wyse hê om my pyn te hanteer nie                          
 • Indien ek nie myself sou sny nie dan sal mense geen idee hê van hoeveel pyn ek aan die binnekant het nie                                
 • Ek moet sny want dan kom mense nie naby my om my seer te maak nie                                                                      
 • Ek het steeds skuldgevoelens en ek kan myself nooit genoeg straf nie                                                                                    
 • Indien ek self-sny sou prysgee dan kan ek dalk uiteindelik iets erger aanvang                                                           
 • Besoek weer plekke waar pyn beleef is in die verlede                         
 • Herinner jouself aan die al die goeie van die verlede                                        
 • Die rol van vergifnis                                                                                                   
 • Die rol van Nagmaal                                                                                                   
 • Bid en mediteer                                                                                                           
 • ’n Bediening van teenwoordigheid                                                            
 • Voorbeelde van geestelike deurbrake                                                                  
 • Gedagte patrone en gedrag wat gemoduleer kan word teenoor self-mutileerders                                                                                                    
  • Om te leef met ’n gesonde self-persepsie                                                      
  • Die gebruik van gepaste kommunikasie tegnieke                                       
  • Om die lewe met geduld te hanteer                                                                  
  • Om te kies wanneer om beheer uit te oefen of te laat vaar            
  • Om gesonde grense te vestig en te handhaaf                                              
  • Om emosionele nugterheid te handhaaf                                                        
  • Om gepaste fisiese aanraking te kan gee en te kan ontvang                    
  • Erkenning van die belangrikheid van geestelike heling                             
 • Die moontlike bydrae deur die kerk                                                                       

 

HFST 8: WEES VOORBEREID OP TERUGVALLE                                                   

 • Die ontdekking en ontwikkeling van persoonlike sterk punte                       
 • Maak ook ’n lys van positiewe snellers                                                                 
 • Terugvalle is geleenthede tot nuwe groei                                                

 

HFST 9: SAMEVATTING                                                                                                 

 

BRONNELYS                                                                                                                     
BYLAAG  A:  Die toleransie faktor                                                                                
BYLAAG  B:  Die self-mutilering siklus                                                                        
BYLAAG  C:  Web adresse en boeke                                                                           
BYLAAG  D:  Noodkrete                                                                                                  
ANDER HANDLEIDINGS BESKIKBAAR