31. Intergeneratiewe trauma (Inhoudsopgawe)

Intergeneratiewe trauma

Indeks

 

HFST 1: INLEIDING EN DEFINIËRING

 • Oriëntering
 • ‘n Verlore identiteit en ‘n verlore generasie
 • Terminologie
 • Bydraende faktore tot intergeneratiewe trauma
 • Sameswering tot stilte                                                                                

 

HFST 2: DIE OORDRAG VAN INTERGENERATIEWE TRAUMA

 • Die proses van oordrag van intergeneratiewe trauma
 • Alternatiewe verklarings
 • Meganismes van oordrag
 • Stilte
 • ‘n Oormaat van inligting (over-disclosure)
 • Identifisering
 • Uit-reageer (reenactment)
 • Tien wyses waarop traumatiese geheue manifesteer
  • Om geen kennis te dra nie
  • Gekamoefleerde geheue (screen memories)
  • Onbewustheids- toestande (fugue states)
  • Fragmente
  • Oorgeplaaste verskynsels (transference phenomena)
  • Oorweldigende narratiewe
  • Lewenstemas
  • Getuie van ‘n narratief
  • Trauma as metafoor en meer
  • Aksie kennis
 • Die toepassing van DSM IV kriteria vir PTSD
  • Kriterium A: die traumatiese stressor
  • Kriterium B: Die herbelewenis van trauma
  • Kriterium C: Vermyding en onttrekking
  • Kriterium D: Hiper bewustheid (hyperawareness)
  • Kriterium E: Die duur van simptome
  • Kriterium F: Sosiale en beroep stremming                                           

 

HFST 3:  DINAMIKA VAN DIE GESIN

 • Disfunksionele gesinne
 • Tipiese kenmerke en reëls
 • Disfunksionele kommunikasie
 • Disfunksionele verhoudings
 • Disfunksionele uitdrukking van liefde
 • Disfunksionele dissipline
 • Disfunksionele identiteit
 • Disfunksionele gesinsreëls
 • Die ‘tien gebooie’ van disfunksionele gesinne
 • Die impak van ouers se trauma op volgende generasies
  • Letsels sonder ‘n wond
  • Een kind gewoonlik uitgekies
  • Tipiese gedrag/simptome
  • Prysgawe van die reg tot ouerskap
  • Die verlies aan ouerlike vaardighede
  • Selfde gedrag en simptome as die ouers
  • Liggaamlike simptome
  • Depressie en hartseer                                                                                            

 

HFST  4:  MURRAY BOWEN SE BYDRAE

 • Murray Bowen se bydrae
  • Afsnyding (cutoff)
  • Differensiasie
  • Die driehoek boublok (triangle)
  • Knooppunte (nodal points)
  • Praktiese implikasies van Bowen se terapeutiese sisteem
  • Die gebruik van ‘n genogram

 

HFST  5: ONGESONDE EMOSIONELE BANDE

 • Die abnormale houvas van ‘n ma op haar seun
 • Uitermate beheer en kontrole kan een generasie oorslaan
 • Die krag van vergifnis
 • Die waarde van ‘n genogram
 • Nagmerries
 • ‘n Geval van skisofrenie
 • Die krag van bande uit die verlede
 • ‘n Ongesonde emosionele band tussen ma en seun                         

 

HFST  6:  MOONTLIKE INVLOEDE OP DIE FETUS

 • Geheue vanaf konsepsie
 • Belangrik dat die korrekte mediese diagnose gemaak word
 • Persone wat die meeste geaffekteer word
 • Sensitiwiteit by tweelinge
 • Die waarde van naamgewing
 • Emosionele en fisiese genesing is dikwels die uitvloeisel                           

 

HFST  7: RIGLYNE VIR ‘N NAGMAALSGELEENTHEID                                       

 • Informele gebed
 • Eerste moment
 • Tweede moment
 • Derde moment
 • Die vierde moment

 

HFST  8:  ‘N VOORGESTELDE PASTORALE MODEL

 • Kennis oor die verlede
 • Wonde van die verlede moet hanteer word
 • Empatiese betrokkenheid by mekaar
 • Gesinsreëls
 • Grense
 • Onverbondenheid of oormatige gebondenheid
 • Rolle
 • Herhalende patrone
 • Verhoudings
 • Genoeg tyd
 • Aanvaarding van verantwoordelikheid
 • Skaamte
 • Geloofsdimensie
  • Soek na ‘n rede om fees te vier
  • Vergifnis asook selfvergifnis blyk ‘n kardinale rol te speel in die proses
  • Fokus op ‘n lewende verbintenis met God asook ‘n egte spiritualiteit

 

BRONNELYS                                                                                                       
BYLAAG  A:  Gebedsriglyne betreffende aborsie en miskraam