28. Toksiese godsdiens (Inhoudsopgawe)

Toksiese godsdiens

Indeks

 

HFST 1: INLEIDING EN DEFINIËRING

·       Agtergrond

·       Definisies

  • Geestelike misbruik en verwonding
  • Geestelike verslawing

·       Wanneer godsdiens siek geword het en God vir sommige soos ’n dwelm geword het

 

HFST 2: BYDRAENDE FAKTORE

·       Faktore wat die basis lê vir ‘n geestelik afknouende sisteem

·       Faktore wat mense kwesbaar maak vir geestelike verslawing

·       Mense raak aangetrokke tot ‘n spesifieke tipe kerk

  • Onafgehandelde sake (unfinished business)
  • Onbeantwoorde behoeftes

 

HFST 3: VOLWASSE TEENOOR ONVOLWASSE LEIERSKAP

·       Redes waarom leiers geestelik aftakelende gedrag openbaar

o   ‘Geestelike helde’ soms self mede-afhanklike persone

o   Stukkende leiers probeer kompenseer vir eie pyn

o   Twee klassieke tipes van geestelike misbruikers

o   Karakteristieke van geestelik en emosioneel onvolwasse (abusive) leiers

o   Dodelike liefde

o   Karakteristieke van geestelik en emosioneel volwasse leiers

 

HFST 4: ‘N GESONDE TEENOOR ‘N DISFUNKSIONELE SISTEEM

·       Karakteristieke van tipies skaamte-gebaseerde en disfunksionele gesinne en geestelike families 

·       Karakteristieke van gesonde gesinne

  • Basiese oortuigings en geestelike waardes
  • Interpersoonlike verhoudings
  • Algemene gesinskultuur

·       Tipiese kenmerke, strategieë en tegnieke van ‘n geestelik aftakelende sisteem

o   Emosionele en geestelike bloedskande

o   Die misbruik van eksklusiwiteit

o   Beheer en kontrole eerder as genade

o   ʼn Rigiede swart/wit benadering

o   Laste word op mense gelaai

o   Mense word eerder gebruik as gedien

o   Ontkenning

o   Deur middel van reëls word die werklike pyn gesystap

o   Die rol van isolasie

o   Daar is uit pas geraak met mense se innerlike emosies

o   Rekenskap aan niemand verskuldig nie

·       Tipiese kenmerke van ‘n geestelike gesonde ingesteldheid

·       Ooreenkomste tussen ‘n disfunksionele gesin sisteem en ‘n disfunksionele kerklike sisteem

o   Die pa se rol is deurslaggewend

o   Parallelle tussen alkoholiese huise enersyds en disfunksionele Christen huise andersyds

o   ‘n Ongesonde beroep op die outoriteit van God en sy Woord

o   Die reëls binne ‘n disfunksionele huis

 

HFST 5: DIE PROSES VAN VERSLAWING EN VERWONDING

·       Ooreenkomste tussen chemiese verslawing en godsdienstige verslawing

·       Verskillende redes waarom slagoffers binne geestelik aftakelende verhoudings bly

·       Godsdienstige mede-afhanklikheid

·       Die fases asook progressiewe karakter van die verslawingsproses

o   Vroeë stadium

o   Middel stadium (fase van verlies van beheer)

o   Laat stadium

·       Die gevolge van geestelike verwonding en verslawing

o   Verwronge persepsies aangaande God

o   Verwronge persepsies aangaande Christenskap

o   Emosionele en psigiese gestremdheid

o   Persoonlike inkompetensie

o   Nagmerries

o   Verskeurde families

 

HFST 6: DIE PROSES VAN WEGBREEK

·       Die proses van wegbreek

  • Vier voorwaardes
  • Tipiese probleme na die wegbreek

·       Areas wat aandag moet kry tydens die herstelproses

o   Identifiseer gedragspatrone waardeur die verslawing in die verlede gemanifesteer het

o   Lê grense neer met betrekking tot gedrag

o   Identifiseer snellers of gevaar areas wat aanleiding kan gee tot ‘n terugval

o   Definieer gedrag wat moontlik tot ‘n terugval aanleiding kan gee

o   Gebruik bevestigende gedagtes of gedrag wat gesonde uitgangs-punte reflekteer ten einde disfunksionele denke te vervang

 

HFST 7: RIGLYNE ONDERWEG NA GENESING

·       ʼn Handige meetinstrument

·       Die aanvang van die proses

o   Die waarde van berading

o   Ontkenning

o   Genesing gaan ‘n proses wees

·       Fokus op ʼn ondersteuningsgroep

o   Die terapeutiese waarde van ʼn groep

o   Soek iemand wat as klankbord kan dien

·       Geestelike herstel

  • Verwronge persepsies aangaande Christenskap en God
  • Algemene houdings en oortuigings voortspruitend uit geestelike verwonding
  • Leer om voortaan nie te oorreageer op situasies van geestelike verwonding nie
  • Skakel aanvanklik anoniem kerklik in
  • Die belangrikheid van vergifnis
  • Leer om weer Christene te kan vertrou
  • Gesonde geloofsgroei

·       Herstel ten opsigte van denkpatrone

  • Waak teen ‘n slagoffer mentaliteit
  • Waak teen oorweldigende donker herinneringe
  • Ekstreme denke moet herprogrammeer word
  • Ongeldige konklusies moet gekorrigeer word
  • ’n Realistiese beskouing van die werklikheid moet verkry word
  • Bemagtiging van die positiewe
  • Ignorering van die negatiewe
  • Om te waak teen oorwegend emosionele denke
  • Om te waak teen ’n gepreokkupeerdheid met ‘ek behoort’ gedagtes
  • Om te waak teen die handhawing van ʼn hiper-verantwoordelikheidsgevoel
  • Fokus op nuwe informasie

·       Sosiale herstel

  • Fokus op die gesin
  • Fokus op nuwe vriende
  • Leer om weer vreugde vanuit gewone dinge te kan ervaar

·       Fisiese herstel

  • Fokus op die liggaam

·       Uitdagings aan die kerk asook voorkomende stappe vir die toekoms

·       Slot

 

BYLAAG A: Vraelys betreffende die invloed van godsdienstige skaamte

BYLAAG B: Remuda Ranch spiritual inventory

BYLAAG C: Tipiese profiel van die emosioneel verwonde as gevolg van godsdienstige verslawing

BYLAAG D: Scott Allen se verhaal

BYLAAG E: Charles se verhaal

BRONNELYS

LYS VAN ANDER BESKIKBARE BUNDELS