27. Emosionele paraatheid en kommunikasie vaardighede (Inhoudsopgawe)

Emosionele paraatheid en kommunikasie vaardighede

Indeks

 

SESSIE 1: GRENSE EN SELFHANDHAWENDE GEDRAG

Henry Cloud & John Townsend

 

·       Vals motiewe wat ons soms verhinder om grense te stel

  • Vrees vir verwerping
  • Vrees vir andere se woede
  • Vrees vir alleenheid
  • Vrees om die ‘goeie ek’ hier binne te verloor
  • Skuldgevoelens
  • Hulle moet vergoed
  • Goedkeuring
  • Oor-identifisering met andere se verlies

·       Praktiese riglyne vir die daarstelling van grense

 

SESSIE 2: DIE BELANGRIKHEID VAN TE LUISTER

·       Waarom luister ons nie?

·       Reëls wat effektiewe luister bevorder

  • Medelye/empatie (compassion)
  • Konsentrasie (concentration)
  • Kontrole (control)
  • Begrip (comprehension)
  • Opheldering (clarification)

§  Kreatiewe vrae

§  Parafrasering en reflektering

§  Beskryf die emosies

·       Commitment

·       Om regtig te luister

·       Beginsels van empatiese luister

o   Probeer eers begrip kry vir die ander persoon

o   Vier maniere om te luister

o   Om met empatie te luister

o   Vier outobiografiese response

o   Vier stadia van empatiese luister

§  Die inhoud te reflekteer (to mimic content)

§  Die inhoud te herfraseer

§  Jy reflekteer gevoel

§  Jy herfraseer (parafraseer) die inhoud en reflekteer die gevoel

o   Ons moet eers probeer om te verstaan en dan verstaan te word

o   Sinergie: medewerkend

 

SESSIE 3: KONFLIKHANTERING

·       Aanvaar konflik as deel van hierdie sondegebroke wêreld

·       ‘n Konflik moet deurgepraat word tot by ‘n wedersydse aanvaarbare oplossing

·       Los die ou koeie in die sloot

·       Wys jou gevoelens, gee uiting daaraan, maar leer om dit te beheer

·       Handel vandag se konflik af

·       Plaas ‘n wag voor jou mond

·       Hou by die punt

·       Wees bereid om toe te gee en soek vir ‘n kompromie

·       Vra om vergifnis en verseker die ander persoon van jou goedgesindheid

·       Konflik word soms van buite af ingedra

·       Leer om op die regte gevoelens te fokus

·       Leer mekaar se persoonlikhede ken

·       Maak ruimte vir mekaar se sterk en swak punte

·       Gedetermineerd om aan my swak punte te werk

·       Gesonde hantering van aggressie en woede

·       Ná ‘n kompromis moet daar by die ooreenkoms gehou word

·       Ons moet leer uit ons rusies

·       Trauma bring soms nuwe perspektiewe

 

SESSIE 4: KOMMUNIKASIE

·       Definisie

·       Twee-rigting verkeer

·       Drie kern fasette van kommunikasie

o   Praat

o   Luister

o   Verstaan

·       Belemmerende faktore

o   Selfverdedigings

o   Geslotenheid

o   Aggressie

o   Agterdog en wantroue

o   Oorreaksie

o   Masker dra

o   ‘n Voorbeeld van goeie kommunikasie het in ouerhuis ontbreek

o   Projeksie

·       Ses vlakke van kommunikasie

o   Stilstuipe

o   Clichés

o   Ons kommunikasie oor ander mense, feite of gebeurtenisse

o   Kommunikasie van my eie gedagtes en opinies

o   Kommunikasie van gevoelens en emosies

o   Geesgenote

·       Kommunikasie stimulasie

o   Eerlikheid

o   “Ek” boodskappe

o   Begrip te toon al verskil ek van die ander persoon

o   Wees begrypend en skep ‘n atmosfeer van warmte, aanvaarding en geduld

o   Ek moet begin om myself oop te maak en my diepste self te gee

·       Goeie kommunikasie met medemense bevorder kommunikasie met God

·       Verdere faktore wat goeie kommunikasie bevorder

o   Ek is jammer – ek was verkeerd

o   Aanvaarding

·       Onderskeid tussen linkerbrein en regterbrein denke

·       Terugvoering

o   Waardering en erkenning

o   Wees spesifiek en vermy veralgemenings

o   Voortdurende verandering

·       Geestelike dimensie

 

SESSIE 5:MEDELYE-MOEGHEID EN SEKONDÊRE TRAUMATIESE STRES

·       Daar is ‘nkoste verbonde aan omgee

·       Die rol van onverwerkte trauma uit eie verlede

  • Die menslike brein

·       Teenoordrag (countertransference)

o   Vermydingsreaksies

o   Oormatige identifiseringsaksies

o   Verdere reaksies

·       Die dempende reaksie (the silencing response)

·       Die rol van medelye-moegheid binne ander beroepe en dissiplines

o   Joernalistiek

o   Polisiewerk

o   Veeartsenykunde

o   Verpleging

  • Maatskaplike werk
  • Paramediese werk

·       Medelye satisfaksie

·       Tekortkominge betreffende opleiding van beraders en terapeute

·       Faktore wat medelye-moegheid kan bevorder of teëwerk

  • Nuwelinge risiko

·       Opsomming van belangrike kriteria ter onderskeiding van medelye-moegheid

  • Gevaartekens wat kan dui op medelye-moegheid

o   Praktiese riglyne in die hantering en voorkoming van medelye-moegheid

§  Vir onsself

§  Vir andere

§  Vir ons werksomgewing

 

SESSIE 6:UITBRANDING

·       Uitbranding is ‘n realiteit

·       Begrip vir die uitbrandingsproses

·       Onderskeid tussen stres, depressie en uitbranding

  • Stres
  • Depressie
  • Uitbranding

·       Verskille tussen uitbranding en stres

·       Wie ly as gevolg van uitbranding ?

·       Maatreëls om uitbranding te voorkom

o   Erkenning van die probleem

o   Die belangrike rol van ‘n vriend/huweliksmaat

o   Uitbranding dui nie op mislukking nie

o   Die belangrikheid van professionele hulp

o   Neem betyds voorkomende stappe

o   Drie belangrike areas van persoonlike funksionering

§  Selfhandhawing (assertiveness)

§  Rolle konflik

o   Verwarring tov die onderskeid tussen empatie en simpatie

§  Simpatie

§  Empatie

·       Konklusie

·       Twaalf stappe tot herstel ná uitbranding

 

SESSIE 7: KOGNITIEWE HERSTRUKTURERING

·       Gedagtes het ‘n betekenisvolle invloed op ons reaksies op gebeure

·       Outomatiese gedagtes en distorsies

·       Die distorsies

o   Fiksering op die negatiewe

o   Uitkansellering van die positiewe

o   Veronderstellings

§  Gedagtelees

§  Voortydige gevolgtrekkings

§  Fortuin vertel

o   Katastrofiese denke

§  Kyk op ‘n kalm en omvattende wyse na jou simptome

§  Onthou om te fokus op die hier en die nou

§  Daar is verskillende wyses van oorlewing

§  Probeer humor

o   Alles-of-niks denke

o   Ek ‘moes’ en ek ‘behoort’

o   Om van gevoelens feite te maak

o   Oorveralgemening

o   Selfverwyte

o   Riglyne vir die verwerking van moeilike situasies uit die verlede

 

SESSIE 8: NASORG EN TOERUSTING VIR DIE TOEKOMS

·       Maatreëls om te verhoed dat daar terug gegly word

o   Begrip vir die dinamiek van ‘mislukking’

§  Die wyse waarop jy dink oor terugslae en mislukkings is ook belangrik

§  Riglyne om die siklus van negatiwiteit so vroeg moontlik te termineer

o   Identifiseer en antisipeer hoë risiko situasies

§  Praktiese riglyne om jou meer bewus te maak van hoë risiko situasies

o   Ontwikkel ‘n goeie oorlewingsplan

o   Repeteer die plan

o   Probeer die plan uit in die werklike lewe

o   Evalueer en bring verbeterings aan waar nodig

o   Kry so gou moontlik hulp indien nodig

 

SESSIE 9:RIGLYNE VIR GESONDHEID EN HEELHEID

·       Vier stappe wat kan bydra tot ‘n vernuwing van algemene geestesgesondheid en heelheid

·       Stap 1: herbevestig jou vennootskap met God

·       Stap 2: Aanvaar ‘n realistiese prentjie van jouself

·       Stap 3: gebruik positiewe self-talk

o   Riglyne tot oorwinning oor persoonlike gevoelens van mislukking

§  Verstaan wat mislukking regtig is

§  Besef dat jy nie alleen is nie

§  Talle aspekte wat deur ons as mislukking ervaar word, kan later in sterk punte ontwikkel

§  Mislukking kan aan my die negatiewe terugvoering gee wat nodig is vir verandering

§  Besef dat mislukking in ‘n seker sin deel van sukses is

§  Daar is ‘n stukkie waarde in elke mislukking

§  Mislukking bied die geleentheid tot groei

§  Neem mislukking met ‘n tikkie humor

·       Stap 4: Formuleer riglyne vandag ten einde jou voor te berei vir môre

  • Aksieplan

 

SESSIE 10:LEWENSVERVULLING VANUIT DIE BETROKKENHEID BY ANDERE SE GENESINGSPROSES

·       Die genoegdoening/beloning van betrokkenheid by andere se pyn

·       Transformasie van die helper as helper

·       Transformasie van die helper as persoon

·       Ons rol as getuies

·       Flikkerings van wysheid

·       ‘n Geestelike reis

·       Onderskei die tye

 

 

BYLAAG A

BRONNELYS