20. Treurberading en sterwensbegeleiding (Inhoudsopgawe)

Treurberading en sterwensbegeleiding

Indeks

 

HFST 1: ALGEMENE RIGLYNE VIR HOSPITAAL BESOEK

·        Die fases van siek wees

o   Die voor-operatiewe fase

§  Voor-diagnose

§  Na-diagnose

o   Die operatiewe fase

o   Die na-operatiewe fase

§  Die monitor stadium

§  Die positiewe verloop

§  Die negatiewe verloop

§  Die kroniese siektetoestand

§  Die terminale siektetoestand

·        Die rol van die gesin

o   Hoe tree bedreigde gesinne op?

o   Belangrike riglyne vir siekes en hul gesinne

·        Moets en moenies van hospitaalbesoek

o   Samewerking met die verpleeg personeel

·        Riglyne betreffende Skrifgebruik

o   Skrifgedeeltes wat gebruik kan word

§  Vir besondere situasies

§  Siekes met spesifieke probleme

·        Die gesprek met die sieke

o   Die hulpwerker

o   Die sieke

o   God

o   Die emosionele klimaat

§  Respekteer die sieke

§  Wees eg

§  Betoon empatie

§  Skep 'n positiewe klimaat

o   Nie-verbale kommunikasie

o   Jy begin deur te luister

o   Waaroor praat julle?

o   Wenke oor julle gesprek

 

HFST 2: TREURBERAAD

·       Tipiese roufases

o   Skok en ontkenning

o   Woede

o   Depressie

o   Onderhandeling

o   Hartseer

o   Afsluiting en aanvaarding

·       Die vier treurtake

o   Aanvaarding van die werklikheid

§  Belangrike aspekte betreffende simpatisering

o   Die belewing van pyn en smart

§  Manifestasies van normale smart

·       Gevoelens

·       Fisiese sensasies

·       Denke

·       Gedrag

§  Manifestasies van gekompliseerde smart

·       Chroniese smartreaksie

·       Vertraagde smartreaksie

·       Oordrewe treurreaksie

·       Gemaskeerde smartreaksie

·       Vermyding van herinneringe aan oorledene

o   Aanpassing by nuwe omgewing/situasie

o   Herbelegging van emosionele energie

 

HFST 3: PSIGIESE ERVARINGS VAN DIE STERWENDE

·       Psigiese ervarings van die sterwende

o   Eensaamheid

o   Isolasie

o   Verlies van menswaardigheid

o   Verlies van beslissingsmag

o   Vrees en angs vir die dood

o   Sekuriteit

o   Liefde

o   Die behoefte aan agting

o   Die behoefte aan selfstandigheid

·       Belangrikheid van sekondêr getraumatiseerdes

 

HFST 4: DIE GESPREK MET DIE STERWENDE

·       Verbale kommunikasie met sterwendes

o   Die gesprek tussen die geneesheer en die sterwende pasiënt

§  Watter inhoud moet die gesprek tussen die geneesheer en die sterwende hê?

§  Waarop moet die geneesheer ag gee?

§  Die prognostiese gesprek

§  Waarop gee die pasiënt ag?

§  Die terapeutiese gesprek

o   Die gesprek tussen die pastor en die sterwende pasiënt

§  Om goed te luister is ’n kuns

§  Vooroordele

§  Angstigheid

§  Ons moraliseer te gou

§  Bang om te luister

o   Wenke vir die begeleier

§  Luister nie met die oor nie, maar veral met die "hart"

§  Die goeie luisteraar ontsyfer woordkodes

§  Wie met die "hart" luister is persoonen daarom ook probleem­gerig

o   Enkele verdere aspekte waarop gelet kan word in effektiewe be­raadvoering

§  Die grondstroom

§  Pouses en stiltes

§  Onvoltooide sinne

§  Bly in pas met die gespreksgenoot

o   Verdere tegnieke wat gesprek kan bevorder

§  Ope of geslote vrae of opmerkings

§  Reflektering of terugkaatsing van gevoelens

§  Die beste tyd vir 'n geestelike gesprek

·       Liggaamlikheid en kommunikasie

o   Liggaamlikheid is dit wat mens en mens verbind

§  Liggaamstaal

§  Hinderlike aanraking

§  Bystand aan sterwendes wat nie meer kan praat nie

 

HFST 5: DIE BEGELEIDING VAN DIE TERMINALE PASIËNT

·       Belangrike aspekte om op te let

o   Geloofsekerheid

o   Onbelyde oortredinge

o   Onverwerkte seer en pyn uit die verlede moet aandag kry

o   Onverwerkte verliese

o   Vergifnis

o   Abnormale vrese

o   Verwerping

o   Die uitkansellering van ongesonde emosionele bande uit die verlede

·       Verdere aspekte wat aandag verdien

o   In elke krisis is daar ‘n groeigeleentheid

o   Voorbereiding vir 'n ewigheidstaak

o   Die rol van pyn in ons lewens

·       Die sterwensfases

o   Skokfase

o   Ontkenningsfase

o   Opstand of woede

o   Depressie

o   Onderhandeling

o   Aanvaarding

·       Die sewe kruiswoorde van Jesus as riglyne in sterwensbegeleiding

o   Eerste kruiswoord:"Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!"

§  Begeleiding as bemiddeling van versoening en vrede.

o   Tweede kruiswoord: "Vandag sal jy saam met My in die paradys wees”

§  Begeleiding as bemiddeling van hoop.

o   Derde kruiswoord: "Toe Jesus sy moeder sien... sê Hy vir haar: 'Daar is u seun.' Daarna sê Hy vir die dissipel: 'Daar is jou moeder.' Van daardie oomblik af het die dissipel haar in sy huis geneem."

§  Begeleiding as gerusstelling ten spyte van huislike kommer

o   Vierde kruiswoord: "My God, my God, waarom het U My verlaat?"

§  Begeleiding as bemiddeling van die Christusgemeenskap

o   Vyfde kruiswoord: "Ek is dors."

§  Begeleiding as ruimteskepping vir die uiting van behoeftes

o   Sesde kruiswoord: "Dit is volbring!"

§  Begeleiding as hulp tot lewensafsluiting

o   Sewende kruiswoord: "Vader, in u hande gee Ek my gees oor."

§  Begeleiding as lei oor die laaste drumpel

 

HFST 6: DIE STERF PROSES

 

HFST 7: PERSOONLIKE BELEWENIS

·       Die wêreld gaan voort asof niks gebeur het nie

·       Afskeid van die liggaam

·       Die eerste nag

·       'n Behoefte aan die fynste detail

·       Die begrafnis

·       Moenie pyn probeer systap nie

·       Ou vriende wat nie opdaag nie

·       Sommiges trek jou terug eerder as vorentoe

·       Die baie vrae

·       Dit is nie 'n tyd om `sterk' te probeer wees nie

·       Leef aanvanklik een dag op `n keer

·       Beplan vooruit vir die moeilike tye

·       Hou jouself sinvol besig

·       Formuleer nuwe oogmerke en doelwitte

·       Die eerste jaarherdenking

·       Gelouterde mense

·       ‘n Nuwe teologie

·       Herrangskikking van prioriteite

·       In retrospeksie