18. Depressie (Inhoudsopgawe)

Depressie

Indeks

 

HFST 1: WIE IS DIEGENE WAT DEPRESSIEF RAAK?

 

HFST 2: WAT IS DIE SIMPTOME VAN DEPRESSIE?

·       Hartseer effek (buierig)

·       Pynlike denke

o   Intense introspeksie

o   Oordrewe siening van eie probleme

o   Minderwaardigheidsgevoelens

o   Gevoelens van alleenheid

o   Oorweldigende fokus op eie probleme

o   Oordrewe skuldgevoelens

o   Onrealistiese verantwoordelikheidsbesef

o   Gebrek aan motivering

·       Fisiese simptome

·       Angs en/of gejaagdheid

·       Versteurde denke

·       ‘n Self-evaluerende depressie skaal

 

HFST 3: DEPRESSIE EN SELFMOORD

·       Tien waarskuwingstekens

 

HFST 4: DIE ROUPROSES EN DEPRESSIE

·       Fase 1: Ontkenning

·       Fase 2: Woede na buite geprojekteer

·       Fase 3: Woede na binne gerig

·       Fase 4: Ware rou en hartseer

·       Fase 5: Aanvaarding

 

HFST 5: DIE ROL VAN GENETIKA

·       Alle blaam op die gene

·       Onverantwoordelike gedrag

·       Die koestering van griewe

·       God se plan

·       Belangrike resultate vanuit die navorsing

 

HFST 6: HOE DIEP LÊ DIE WORTELS VAN DEPRESSIE?

·       Die menslike brein funksioneer soos ‘n rekenaar

·       Beloning of straf

·       Vyf en dertig jaar later

·       Onderdrukte woede

·       Populêre verklarings

·       Geestelike volwassenheid

 

HFST 7: HOOF BRONNE VAN EMOSIONELE PYN

·       Drie bronne van emosionele pyn

o   Gebrek aan eiewaarde

o   Die gebrek aan intimiteit met andere of alleenheid

o   ‘n Gebrek aan intimiteit met God

 

HFST 8: TIEN STRES FAKTORE WAT DEPRESSIE KAN BEVORDER

·       Tien algemene stres faktore gekoppel aan depressie

o   Verliese

o   Woede wat na binne gekeer word

o   Die selfbeeld wat ‘n knou kry

o   Post traumatiese stres versteuring

o   Valse skuldgevoelens

o   Egte skuldgevoelens

o   Verkeerde perspektiewe

o   Aanvalle deur Satan

o   Staatmaak op eie kragte

o   Verkeerde prioriteite

 

HFST 9: PERSOONLIKHEIDSDINAMIKA WAT AANLEIDING KAN GEE TOT DEPRESSIE

·       ‘n Aangeleerde patroon

·       Manipulering

·       ‘n Wyse om die gewete te sus

·       ‘n Denkversteuring

·       Onvanpaste beloningstelsels

·       Hipotiroïdisme

·       Hipoglisemie

·       Biogenetiese amine wanbalans

·       Endokrien wanbalans

·       Elektroliet versteuring

·       Virus infeksie

·       Uitputting

·       Belangrik om te droom

·       Depressie by adolessente

·       Postpartum depressie

·       Depressie gedurende die middeljare

·       Depressie by bejaardes

·       Om andere terug te kry

·       Gedrag wat aandag soek

·       Gemaskeerde depressie

·       Lewensveranderinge

 

HFST 10: DEPRESSIE BESKOU VANUIT VERSKILLENDE HOEKE

·       Unipolêre depressie versus bipolêre depressie

·       Endogene depressie versus eksogene depressie

·       Geestelike depressie versus psigologiese depressie versus fisiese depressie

·       Organies gebaseerde depressies

·       Endogene depressie versus neurotiese depressie versus reaktiewe depressie

 

HFST 11: DIE HANTERING VAN WOEDE

·       Bepaal of die woede gepas of ongepas is

·       Drie bronne van sondige en ontoepaslike woede

o   Woede wanneer daar nie voldoen word aan jou selfsugtige eise nie

o   Woede wanneer die persoon se perfeksionistiese eise nie bevredig word nie

o   Woede wat die resultaat is van suspisie

·       Verbaliseer die woede en vergewe

o   Sielkundige en geestelike voordele agv verbalisering van woede

§  Dit help ons om bewus te wees van die waarheid

§  Dit help ons om te vergewe

§  God kan ons verbalisering gebruik om tot die ander persoon te spreek

§  Om ons woede taktvol te verbaliseer lei tot intimiteit in verhoudings

§  Daar sal gewoonlik meer respek deur die ander persoon wees

§  Om woede taktvol te verbaliseer en met ‘n medemens versoen te raak, is ‘n daad van gehoorsaamheid aan

§  God se Woord

§  Dit voorkom dat daar geskinder word

o   Die onderskeid tussen selfhandhawing (tbe assertive) teenoor oordrewe aggressie of oordrewe passiwiteit

·       Die ses groepe van persone wat dikwels die objek van ons woede is en wat vergewe moet word

·       Laat alle wraak aan God oor

 

HFST 12: DIE HANTERING VAN ANGS

·       Simptome van angs

·       Bybelse verwysings

·       Oorsake van angs

·       Tien gedragspatrone en benaderings vanuit die Skrif wat angs kan teëwerk

·       Verdere riglyne betreffende die oorwinning oor angs

·       Samevatting

 

HFST 13: WANNEER IS MEDIKASIE EN HOSPITALISASIE

VOORDELIG?

·       Behoort antidepressante hoegenaamd gebruik te word?

·       Die voordele van hospitalisasie vir die behandeling van intense depressie

·       Die nadele van hospitalisasie

·       Elektrokonvulsiewe behandeling (skokbehandeling)

·       Verslawende medikasie

 

HFST 14: BASIESE RIGLYNE VIR LEWENSVREUGDE

·       Basiese riglyne vir ‘n gelukkige, vervulde en sinvolle lewe

o   ‘n Daaglikse toewyding aan die verheerliking van Jesus Christus

o   Meditering van God se Woord

o   Reprogrammering van die denke deur die Woord

o   Ons moet ons gedagtes monitor

o   Raak daagliks ontslae van griewe

o   Raak meer intiem met diegene naby aan jou

o   Spandeer tyd saam met Christen vriende

o   Handhaaf ‘n daaglikse roetine waarby persoonlike satisfaksie ingesluit is

o   Doen iets aangenaam vir een spesiale persoon elke week

 

HFST 15: LEWENSIN OP DIE LANGTERMYN

·       Verander die manier hoe jy met jouself praat

·       Terwyl jy begrip het vir jou gevoelens, moet jy fokus op jou gedrag

·       Fokus op ‘n spesifieke plan van aksie

·       Ontwikkel nuwe belangstellings en aktiwiteite

·       Maak gebruik van die krag van gebed

·       Maak gebruik van die moontlikhede van die Woord van God

·       Knoop ‘n vriendskap aan met iemand

o   Verdedigingsmeganismes wat deur depressiewe persone gebruik word om ander op ‘n afstand te hou

§  Ontkenning

§  Verplasing

§  Introjeksie

§  Projeksie

·       Groei in die gemeenskap van die gelowiges

·       Besef dat niemand volmaak is nie

·       Fokus op selfhandhawing (assertiveness)

·       Gee aandag aan behoeftes van afhanklikheid

·       Herken vrees vir verwerping

·       Hanteer die vrees vir verwerping deur ‘n gedragsverandering

·       Herken die woede

·       Wees versigtig met introspeksie

·       Hou op om God te speel

·       Hou op om andere te probeer terugkry (getting even)

·       Aanvaar verantwoordelikheid vir die depressie

·       Kies gesonde maniere om te oorleef

·       Besef dat daar hoop is

·       Vermy die sonde slagyster

·       Vermy die slagyster van skuldgevoelens

·       Manipuleer die omgewing

·       Aggressiewe reaksie teenoor gekontroleerde respons

·       Die persoon se eiewaarde moet verhoog

·       Benader die depressie op ‘n geestelike, psigologiese en fisiese vlak

·       Leer om te lag

 

BYLAAG A:‘n Self-evaluerende depressie skaal

BYLAAG B:Die lewenskrisis skaal van Holmes en Rahe

BYLAAG C:Persoonlikheidskenmerke van die depressiewe persoon