14. Stres en uitbranding (Inhoudsopgawe)

Stres en uitbranding

INDEKS

 

SESSIE 1: WAT IS UITBRANDING EN WIE IS DIE SLAGOFFERS?            

·       Die rol van stres

·       Die totale persoon word aangetas

 • Emosioneel
 • Fisies
 • Geestelik

 

SESSIE 2: WAARSKUWINGSTEKENS

·       Tekens wat dui op uitbranding

o   Uitputting

o   Onttrekking

o   Verveeldheid en sinisme

o   Verhoogde ongeduld en geïrriteerdheid

o   ‘n Gevoel van alvermoë

o   Gevoelens van ‘n gebrek aan waardering

o   Verandering van werkstyl

o   Paranoia

o   Disoriëntering

o   Psigosomatiese klagtes

o   Depressie

o   Major depressie

o   Selfmoord gedagtes

·       Die werkoholis – ‘n beslisde kandidaat

·       Die geestelike faktor

·       ‘n Tyd vir aksie

o   Die meet van uitbranding

o   Uitbranding vraelys

·       Shalom

 

SESSIE 3:  UITBRANDING EN BITTERHEID

·       Die simptome van bitterheid

o   Onvergenoegdheid

o   Interpersoonlike konflik

o   Intense emosies

o   Onrealistiese verwagtinge

o   Die onvermoë om te vertrou

o   Ontkenning

o   Die afwesigheid van dankbaarheid

o   ‘n Onverskillige en gevoellose houding teenoor die lewe

o   Woede uitbarstings

o   ‘n Verlies aan lewensin

·       Samevattend

 

SESSIE 4: DIE WERKOHOLIS EN SY WERKPLEK

·       Werkolisme en skuldgevoelens

·       Obsessiewe-kompulsiewe karaktereienskappe

·       Die werkoholis se innerlike ‘stemme’

o   Die stem uit die kinderjare

o   Die stem van die verdorwe self

o   Die stem van kollegas

o   Die stem van realiteit

o   Die stem van die Heilige Gees

·       Kontroleringslys betreffende werkoholistiese uitbranding

·       God se wil vir die werkoholis

 

SESSIE 5: UITGEBRAND VIR GOD

·       Gewoontes rondom uitbranding begin reeds op ‘n vroeë stadium

·       Voortdurend beskikbaar

·       Die soeke na beheer

·       Gebalanseerde dra van laste

·       Om jou perspektief te verloor

·       Om op te gee

·       Om die uitbrandingsproses in die bediening om te keer

 

SESSIE 6:  JESUS BEGELEI TWAALF MOEë MANS

·       ‘n Verandering van omgewing

·       ‘n Verandering van aktiwiteit of verantwoordelikheid

·       ‘n Verandering betreffende tyd

 

SESSIE 7:  DIE FISIESE HERSTELPROSES

·       Om na jouself om te sien

·       Fisiese versorging

 • Het jy drie keer die afgelope week fisiese oefening gehad?
 • Volg jy oor die algemeen ‘n gebalanseerde dieet?
 • Kry jy oor die algemeen agt ure slaap per nag in?
 • In watter mate toon jy ooreenkoms met ‘n ‘Tipe A’ persoonlikheid?

·       Die aanleer van tegnieke betreffende tydsbestuur

 • Maak ‘n bestekopname van jou tydsbesteding
 • Leer om te fokus op die taak waarmee jy besig is
 • Probeer om die groot prentjie raak te sien
 • Wees doelgerig
 • Leer om te delegeer – veral daardie dinge wat effektief deur andere gedoen kan word

 

SESSIE 8:  DIE EMOSIONELE HERSTELPROSES

·       Selfmoord gedagtes

·       Om emosioneel na jouself om te sien

o   Het jy verskeie kere vandag gelag? 

o   Watter persentasie van jou selfgesprek (self-talk) vandag was positief?

o   Watter persentasie tyd het jy die afgelope week spandeer deur in die teenswoordige te lewe?

o   Het jy by drie geleenthede hierdie week gefokus op ontspanning en vryetydsbesteding?

§  Leer hoe om stres te hanteer

o   Hoe dikwels het jy die afgelope maand vasgeval by ‘Plan A’?

o   Hoeveel veranderinge het jy die afgelope jaar beleef?

o   Is die seksuele gedeelte van jou lewe gesond?

o   Het jy die afgelope week iets goeds gedoen vir ‘n ander persoon - fisies, psigologies of geestelik?

o   Het jy die laaste drie persone vergewe wat jou te ná gekom het?

o   Hoeveel keer het jy die afgelope jaar toegegee aan afguns en jaloesie?

o   Het jy drie keer die afgelope week met jou huweliksmaat of vriend/in gepraat oor jou gevoelens?

o   Beskik jy oor intieme vriende en klankborde?

o   Het jy die afgelope week een spesifieke ding gedoen ten einde nader te kom aan ‘n familielid?

·       Die regte aksies lei tot die regte emosies

 

SESSIE 9:  DIE GEESTELIKE HERSTELPROSES

·       Daar is ‘n verband tussen jou geestelike lewe en uitbranding

o   Raak jy steeds opgewonde oor die Woord van God?

o   Geniet jy geestelike liedere en aanbidding deur sang?

o   Het jy die afgelope week die Woord van God daagliks op jou lewe van toepassing gemaak?

o   Hoe vinnig is jy om, waar nodig, Joh 1:9 op jou lewe toe te pas?

o   Hoe dikwels was jy die afgelope jaar konkreet bewus van God se teenwoordigheid?

o   Kan jy sekere situasies die afgelope week identifiseer waar jy volgens Fil 4:13 ‘deur Christus’ iets vermag het?

·       Die uitbranding ontsnappings metode

 

SESSIE 10:  OM DIE VLAMMETJIE VAN HOOP WEER AAN TE STEEK

·       ‘n Vaste hoop

o   Die outeur van Klaagliedere: ‘n model van hoop

o   Hoop wat uitgeput is

o   Hoop wat weer geaktiveer word

o   Hoop wat weer gefokus raak

§  Hy ondersoek God se groot, lojale liefde

§  Hy sien God se empatie en meelewing raak

§  Hy besef dat God se empatiese omgee is oneindig

§  Hy besef dat God totaal vertrou kan word

o   Uitbranding omgekeer

 

SESSIE 11:  HERSTEL VAN UITBRANDING

·       Bybelse parallelle met betrekking tot uitbranding

o   ‘n Gevoel van isolasie

o   ‘n Gevoel van verwerping

·       Hoe voel God oor die uitgebrande persoon?

o   Vermoeides (faint)

o   Dié wat nie meer kan nie (weary)

o   Dié wat afgemat is (weak)

o   Diegene wat struikel en val

·       Kenmerke van die herstelproses

o   Herstel begin by ‘n herinnering aan dit wat reeds voorhande is

o   Herstel word gekenmerk deur die karakter van ‘n gawe

o   Herstel kom vir hulle wat op God wag

 

BYLAAG  A:  Tipe A of Tipe B persoonlikheid

BYLAAG  B:  Die lewenskrisis skaal van Holmes en Rahe