13. Ontlonting en nasorg (Inhoudsopgawe)

Ontlonting en nasorg

INDEKS

 

HFST 1: ONTLONTING – DEFUSING

Davis, Weaver, Meichenbaum, Roos & Du Toit

 

·       Definiëring

·       Tipiese kenmerke van trauma ontlonting

·       Die oogmerke van trauma ontlonting

·       Verskillende rolspelers op die trauma toneel

·       Praktiese riglyne

 • Vestig ‘n vertrouensverhouding met die slagoffer
 • Kalmeer die slagoffers
 • Stel vas wat gebeur het
 • Bied emosionele ondersteuning
 • Bied praktiese bystand vir fisiese behoeftes
 • Staan slagoffers by ten einde weer beheer en roetine te herstel
 • Beskerm slagoffers teen sekondêre traumatisering
 • Verskaf duidelike informasie aangaande die proses
 • Verseker die slagoffer se veiligheid

 

HFST 2:DE-AKTIVERING – DEBRIEFING

Davis, Weaver, Meichenbaum, Roos & Du Toit

 

·       Kenmerke van trauma debriefing

·       Oogmerke met trauma de-aktivering

 • ‘n Veilige plek
 • Toetsing van die realiteit
 • Die herstel van kontrole
 • Kognitiewe herdefiniëring
 • Voorkoming van PTSD

·        Praktiese riglyne

·        Trauma de-aktivering (debriefing) modelle

 • J T Mitchell se debriefing proses

Fase 1: Ontlonting op of naby die trauma toneel

Fase 2: Aanvanklike de-aktivering (debriefing)

Fase 3: Formele model

§  Een: Inleiding

§  Twee: Feite

§  Drie: Denke (klem op kognitiewe)

§  Vier: Emosies

§  Vyf: Simptome

§  Ses: Onderrig

§  Sewe: Her-toetrede

Fase 4: Opvolg

 • Aangepaste model

§  Erkenning van geestelike behoeftes

§  Fases van die aangepaste model

·       Uitdeelstuk

 • Aanvanklike fase
 • Feite fase
 • Gedagte fase
 • Reaksie fase
 • Simptoom fase
 • Onderrig fase
 • Her-toetrede fase

 

HFST 3:DIE ONTLONTING VAN BANKPERSONEEL NA ‘N BANKROOF

Yvonne Retief

 

HFST 4: EVALUERING

Cisney & Ellers

 

·       Algemene reaksies

o   Fisiese reaksies

o   Emosionele reaksies

o   Interpersoonlike reaksies

o   Kognitiewe reaksies

o   Geestelike reaksies

·       Problematiese stres response

o   Intense dissosiasie

o   Intense herbelewenisse

o   Ekstreme vermyding

o   Intense emosionele stimulasie (hyper arousal)

o   Aftakelende angs

o   Intense depressie

o   Problematiese substans gebruik

o   Psigotiese simptome

·       Faktore wat veerkragtigheid (resilience) by oorlewendes bevorder

o   Positiewe uitkoms van negatiewe lewensgebeure

o   Assesering van ’n oorlewende se persepsie betreffende impak en bronne

·       Drie dimensies betreffende die assessering van ‘n oorlewende se persepsie

o   Wat is die persepsie van die oorlewende betreffende die krisis?

o   Wat is die oorlewende se persepsie betreffende beskikbare bronne?

o   Hoe ervaar die oorlewende die persoonlike impak?

·        Om deur vandag te kom en voor te berei vir môre

·        Die evaluering van verliese

·        Bondige lys van wenke betreffende assessering gedurende die eerste 48 uur

·        Hou die volgende in gedagte

 

HFST 5: HANTERING VAN ‘N GROOT RAMP OF TERREUR GEBEURE

Hart & Ohlschlager

 

·       Riglyne vir optrede tydens groot rampe en terreur gebeure

 • Die herwinning van liggame en stres hantering vir supervisors
 • Die proses van de-aktivering (debriefing)
 • Begrafnisse en herinnerings geleenthede

 

HFST 6:NASORG EN TOERUSTING VIR DIE TOEKOMS

Crews, Mumbower & Schiraldi

 

·       Die slapende reus

·       ‘n Multidissiplinêre span

·       Maatreëls om te verhoed dat daar terug gegly word

 • Begrip vir die dinamiek van ‘mislukking’
 • Identifiseer en antisipeer hoë risiko situasies
 • Ontwikkel ‘n goeie oorlewingsplan
 • Repeteer die plan
 • Probeer die plan uit in die werklike lewe
 • Evalueer en bring verbeterings aan waar nodig
 • Beweeg onmiddellik in

 

HFST 7:DIE WAAROM VRAAG

Prof Wentzel Coetzer

 

·        Skriflesing

·        Hoe beskryf die Skrif Hom?

 • Jesus het emosies
 • Innerlike ontsteltenis/woede
 • Vrees
 • Benoudheid en angs
 • Hartseer
 • Empatie en liefde

·       Die Seun van God worstel self met die waarom-vraag

·       ‘n Weggesteekte belofte in Jesaja

·       Die Skrif se antwoord op die vraag na wie God werklik is

 

BRONNELYS