8. Die huwelik (Inhoudsopgawe)

DIE HUWELIK

INDEKS

 

HFST 1: ONVERWERKTE SEER EN PYN UIT DIE VERLEDE

·       Trauma het ‘n akkumulerende effek

·       Die menslike brein

·       Verwerping

·       Vrese

·       Bitterheid

·       Seksuele trauma

o   Verkragting, molestering, bloedskande

o   Tipiese simptome:

·       Pornografie

·       Aborsie, miskraam, stilgeboorte

 

HFST 2: AS ONS TWEE WEER KON TROU

John en Betty Drescher

 

·       Ons sou voortbou op ons verbondenheid aan mekaar

·       Ons sou ons romanse laat voortduur

·       Ons sou meer tyd aan mekaar bestee

·       Ons sou belowe om te kommunikeer

·       Ons sou meer op mekaar se goeie eienskappe konsentreer

·       Ons sou ophou om mekaar te probeer verander

·       Ons sou meer aandag aan die klein dingetjies gee

·       Ons sou die driehoek sterk hou

·       Ons sou besef dit is nooit te laat nie

·       Samevattend

 

HFST 3:DIE EMOSIONELE BANKREKENING

Stephen Covey

 

·       Ses verskillende deposito’s

o   Probeer om werklik die ander persoon te verstaan

o   Gee aandag aan die klein dingetjies

o   Hou by jou beloftes en commitments

o   Verwagtinge moet duidelik omskryf wees

o   Die belangrikheid van persoonlike integriteit

o   Jou apologie moet opreg wees indien jy ‘n onttrekking maak

 

HFST 4:BEGINSELS VAN EMPATIESE LUISTER

Stephen Covey

 

·       Begrip kry vir die ander persoon

·       Vier maniere om te luister

·       Empatiese luister

·       Vier outobiografiese response

·       Vier stadia van empatiese luister

o   Die inhoud te reflekteer

o   Die inhoud te herfraseer

o   Reflekteer gevoel

o   Herfraseer die inhoud en reflekteer die gevoel

·       Probeer om eers te verstaan en dan verstaan te word

·       Sinergie

 

HFST 5:'N WAG VOOR MY MOND

·       Dink voordat jy praat

·       Sê slegs dit wat aanvaarbaar is

·       Dit is belangrik om kalm te kan bly

·       Dit is belangrik om eers te luister en te dink

·       Woorde kan vernietig of lewe skep

·       Die krag van ‘n vriendelike woord

·       Die regte woord werk depressie teë

·       Die regte woord op die regte tyd lewer positiewe resultate

·       My gebed vir my huwelik

 

HFST 6: KONFLIKHANTERING IN DIE HUWELIK

·       Aanvaar konflik as deel van hierdie sondegebroke wêreld

·       ‘n Konflik moet deurgepraat word tot by ‘n wedersydse aanvaarbare oplossing

·       Wys jou gevoelens, gee uiting daaraan, maar leer om dit te beheer

·       Handel vandag se konflik af

·       Plaas ‘n wag voor jou mond

·       Hou by die punt

·       Wees bereid om toe te gee en te soek vir ‘n kompromie

·       Vra om vergifnis en verseker mekaar van jul liefde

·       Konflik word soms van buite af ingedra

·       Leer om op die regte gevoelens te fokus

·       Leer mekaar se persoonlikhede ken

·       Maak ruimte vir mekaar se sterk en swak punte

·       Gedetermineerd om aan my swak punte te werk

·       Gesonde hantering van aggressie en woede

·       Ná ‘n kompromis moet daar by die ooreenkoms gehou word

·       Ons moet leer uit ons rusies

·       Trauma bring soms nuwe perspektiewe

 

HFST 7: KOMMUNIKASIE

·       Drie kern fasette van kommunikasie

o   Praat

o   Luister

o   Verstaan

·       Belemmerende faktore

o   Selfverdedigings

o   Geslotenheid

o   Aggressie

o   Agterdog en wantroue

o   Oorreaksie

o   Masker dra

o   Voorbeeld van goeie kommunikasie in ouerhuis ontbreek

o   Projeksie

·       Ses vlakke van kommunikasie

o   Stilstuipe

o   Clichés

o   Kommunikasie oor ander mense (feite en gebeurtenisse)

o   Kommunikasie van my eie gedagtes en opinies

o   Kommunikasie van gevoelens en emosies

o   Geesgenote

·       Kommunikasie stimulasie

o   Die beginsel van ‘n emosionele bankrekening

o   Eerlikheid

o   “Ek” boodskappe

o   Begrip te toon al verskil ek van die ander persoon

o   Wees begrypend en skep ‘n atmosfeer van warmte, aanvaarding en geduld

o   Ek moet begin om myself oop te maak en my diepste self te gee

o   Goeie kommunikasie met medemense bevorder kommunikasie met God

·       Besprekingsvrae

 

HFST 8:DIE MAN AS HOOF VAN SY HUIS

 

HFST 9: DIE MAN SE VERANTWOORDELIKHEID

·       Die huwelik is 'n lewenslange onderneming

·       So lief soos wat jy jouself het

·       Die man se grootste verantwoordelikheid.

·       Die man as profeet, priester en koning van sy huis.

o   Profeet.

o   Priester

o   Koning

 

HFST 10:WAT IS DIE MAN SE BEHOEFTES?

·       Die kwessie rondom die klein dingetjies

·       Dominering en manipulering

·       Die rolle van die vrou

o   Metgesel

o   Huisbestuurder

o   Moeder

o   Minnares

o   Geestelike vennoot

·       Jy kan jou man bou of breek

 

HFST 11:WAT IS DIE VROU SE BEHOEFTES?

Louis Malherbe

 

·       Sekuriteit.

·       Liefde.

·       Uitdrukking te gee aan haar emosies.

·       Kameraadskap.

·       Naby te wees.

·       Haarself kreatief uit te druk.

·       Verstandelik en rasioneel uit te druk.

·       Intimiteit

·       Geestelike vervulling.

·       Kommunikasie.

·       Om aantreklik te voel.

·       Om aangemoedig te word.

·       Om waardeer te word.

 

HFST 12: DIE LIEFDE VAN 1 KOR 13 

·       Liefde is meer as maar net 'n gevoel

·       Liefde impliseer besluite en aksie

·       Liefde is 'n verbintenis

·       Liefde is vir ewig

·       'n Sin vir persoonlike waarde

 

HFST 13: KOMMUNIKASIE - II

Arnold Mol

 

·       Aanvaarding

·       Versterking

·       Aanvulling

·       Terugvoering

·       Klim in mekaar se skoene in

·       Luister

·       Rapporteer emosies onmiddellik

·       Wees eerlik

·       Verklaar jou motiewe

·       Wees spesifiek - vermy veralgemenings

·       Moenie jou maat aanval nie

·       Moenie jouself verdedig nie

·       Voortdurende verandering

·       Die louterende effek van trauma

·       Danksegging

 

HFST 14: MANS IS REKENAARS EN VROUE IS SELFONE

Rhona Rhea

 

·       Verskillende bedradings

·       Om gekonnekteer te raak

·       Ses riglyne

o   Laat jou woorde met genade besprinkel wees

o   Wees openlik en eerlik

o   Laat jou rekenaar ‘n rekenaar wees

o   Maak God die bron van jou vervulling

o   Maak plek vir vriendskappe

o   Groei tesame in Christus

 

HFST 15: EN AS ONS DIE LIEFDE VERLOOR HET?

Dr Paul Meier

 

BYLAAG1: Maniere hoe ‘n man sy liefde vir sy vrou kan uitdruk

BYLAAG2: Maniere hoe ‘n vrou haar liefde vir haar man kan uitdruk

BYLAAG3: Om reg te luister

BYLAAG4: Die vyf liefdestale (Chapman)