4. Uitgebrande beraders (medelye-moegheid en sekondêre trauma) (Inhoudsopgawe)

UITGEBRANDE BERADERS

INDEKS

 

HFST 1:DIE WYSE WAAROP MENSE UITBRANDING BELEEF

Christina Maslach & Michael Leiter

 

·       My verbintenis word ondergrawe

o   Ses oorsake van uitbranding

·       Erosie van emosies

o   Die emosionele gevolge van uitbranding

o   Die sosiale konteks van emosies

·       Die onvermoë om in te pas

o   Die persoon word geblameer

o   Begrip vir die situasie

o   ‘n Sneeubal effek

 

HFST 2:WAT VEROORSAAK UITBRANDING?

Christina Maslach & Michael Leiter

 

·       Werksoorlading

o   Die werk is meer intens

o   Die werk vereis al meer tyd

o   Die werk het meer kompleks geraak

o   Werksoorlading lei tot uitputting

·       Gebrek aan kontrole

o   Hoeveel kontrole?

o   Die las van mikrobestuur

·       Onvoldoende beloning

o   Om minder te ontvang vir meer moeite

§  Geld

§  Minder geleenthede tot loopbaan ontwikkeling

§  Die sekuriteit van ‘n betrekking

o   Die verlies aan werksvreugde

·       Die aftakeling van onderlinge gemeenskap en betrokkenheid (community)

o   Die fragmentering van persoonlike verhoudings

o   Die ondermyning van spanwerk

o   Die afwesigheid van spanwerk

·       ‘n Gebrek aan regverdigheid

·       Konflik van waardes

o   Wat is regtig belangrik?

o   Oneerlikheid betreffende die organisasie se waardes

·       Hoe lyk die pad vorentoe?

 

HFST 3:STAPPE OM DIE WANAANPASSING TUSSEN WERKNEMER EN WERK REG TE STEL

Christina Maslach & Michael Leiter

 

·       Dit begin by ‘n persoon

·       Dit word ‘n groepsprojek

·       Die aksie word verbint aan die organisasie

·       Die resultaat is ‘n proses

·       Voorwaarts na ‘n beter toekoms

 

HFST 4:SEKONDÊRE TRAUMA: INLEIDENDE PERSPEKTIEWE

Pearlman, Saakvitne & Figley

 

·       Omgee kos ‘n prys

·       Oorsig van navorsing

·       Terminologie

o   Medelye-moegheid (compassion fatigue)

o   Sekondêre traumatiese stres

o   Plaasbekledende traumatisering (vicarious traumatization)

o   UitbrandingOordrag (transference)

o   Teenoordrag (countertransference)

o   Geprojekteerde identifikasie

o   Identifisering

·       Trauma is aansteeklik

·       Implikasies van die traumawerker se blootstelling

·       Persoonlike ontsteltenis en ontnugtering

·       Basiese behoeftes beïnvloed deur medelye-moegheid

·       Tekortkominge betreffende opleiding van beraders en terapeute

·       Skriftuurlike verwysings

 

HFST 5:DIE OORSAKE VAN SEKONDÊRE TRAUMATISERING

Pearlman, Saakvitne & Figley

 

·       Drie algemene kontekste wat ‘n invloed kan hê op die terapeut se sekondêre traumatisering

o   Organisatoriese konteks

o   Professionele konteks

o   Sosiale konteks

·       Aspekte betreffende die terapeut

o   Die terapeut self

o   Persoonlike geskiedenis

o   Huidige persoonlike omstandighede

o   Opleiding en supervisie

·       Aspekte gekoppel aan spesifieke situasies

·       Sekondêre traumatisering raak ‘n verskeidenheid van beroepe endissiplines

o   Joernalistiek

o   Polisiewerk

o   Maatskaplike werk

o   Veeartsenykunde

o   Verpleging

o   Bejaardesorg

o   Regslui

o   Opvoeders

o   Museum personeel

o   Sterwensberaders

 

HFST 6:DIE INVLOED VAN SEKONDÊRE TRAUMA OP BERADERS

Pearlman, Saakvitne & Figley

 

·       Die invloed wat hulpverlening het op krisiswerkers/beraders

o   Onmiddellike effek na blootstelling

o   Korttermyn invloed na blootstelling

o   Langtermyn effekte na blootstelling

o   Probleme met huwelike en verhoudings by krisis werkers

o   Die gebruik/misbruik van drank en/of pille

·       Kategorieë van sekondêre traumatiese stres reaksie

o   Aanduidings van psigologiese angs en disfunksie

o   Kognitiewe veranderinge

o   Versteurde verhoudinge

·       Teenoordrag reaksies ten opsigte van bloedskande

o   Sensitiewe areas van teenoordrag

o   Die dempende reaksie (the silencing response)

·       Samevattend: watter is die rooi ligte wat dui op gevaar?

·       Die verskillende fases van sekondêre traumatiese stres

 

HFST 7:BEHANDELING VAN SEKONDÊRE TRAUMA

Pearlman, Saakvitne & Figley

 

A.     Verskillende komponente betrokke by die voorkoming van STS

a.     Fisies

·       Liggaamlike oefening

·       Voedsel

·       Voldoende slaap

b.     Psigologies

·       Gebalanseerde lewenstyl

·       Identiteit

·       Ontspanning

·       Kontak met die natuur

·       Kreatiewe uitdrukking

·       Ontwikkeling van vermoëns

o   Assertiveness training

o   Stres vermindering

o   Interpersoonlike kommunikasie

o   Kognitiewe herstrukturering

o   Gemeenskapsorganisering

o   Tydsbestuur

·       Streef na geestelike vernuwing

·       Selfbewustheid

·       Wêreldsiening

·       Deur terug te tree vanaf jou handewerk en dit in perspektief te plaas

·       Kontak

·       Humor

·       Persoonlike terapie

c.     Sosiaal/interpersoonlik

·       Sosiale stutte

·       Rus en speel

·       Om hulp te kry

·       Sosiale aktivisme

d.     Professioneel

·       Erken en aanvaar STS

·       Balans

·       Die neerlê van grense en limiete

·       Kry ondersteuning/hulp

·       Werksbevrediging

·       Heraanvulling van bronne

B.     Die belangrikheid van ‘n spanbenadering

·       Spanpraktyke gerig op voorkoming

·       Misbruike betreffende rituele en kultusse

C.     Wat kan ons doen om medelye-moegheid en sekondêre traumatisering te hanteer en te voorkom?

·       Medelye-satisfaksie

·       ‘n Aantal praktiese riglyne

o   Vir onsself

o   Vir andere

o   Vir ons werkplek

 

HFST 8:KONKLUSIE

 

·       Die genoegdoening/beloning van trauma terapieTransformasie van die terapeut as terapeut

·       Transformasie van die terapeut as persoon

·       Ons rol as getuies

·       Flikkerings van wysheid

·       ‘n Geestelike reis

·       Onderskei die tye

 

BRONNELYS

 

BYLAAG1:Uitbranding vraelys

BYLAAG2:Simptome van uitbranding

BYLAAG3:Die Burns depressie vraelys

BYLAAG4:Die Burns angs vraelys

BYLAAG5:Verskillende fases van ‘n kritiese insident

BYLAAG6:Medelye-satisfaksie/uitputting selftoets vir beraders

BYLAAG7:Die impak van sekondêre traumatiese stres