3. Uitbranding en medelye-moegheid in die bediening (Inhoudsopgawe)

UITBRANDING IN DIE BEDIENING

INDEKS

 

HFST 1:DIE EMOSIONELE GEVARE VAN DIE BEDIENING

Prof A D Hart

 

·       Inleiding

·       Oorsig van navorsing die afgelope 50 jaar

·       Prof Hart se navorsing

o   Die emosionele gevare van die bediening (1983-84)

§  Finansies

§  Gesin

§  Stres en uitbranding

§  Rolle konflik

§  Kweekskool opleiding

§  Seksualiteit

§  Interne (emosionele) gevare

o   Uitbranding in die bediening

o   Leraars in konflik

·       Ses kritiese areas

o   Die tekortkominge in die voorbereiding van die “persoon” van die leraar vir die bediening

o   Leraars is nie voldoende toegerus en voorbereid ten opsigte van probleme rondom seksualiteit nie

o   Stres is ‘n inherente deel van die bediening

o   Gebrekkige opleiding betreffende insig in die belangrikste emosionele sisteme

o   ‘n Gebrekkige ingesteldheid by die kerk oor die algemeen ten opsigte van selfsorg by beide leraar en lidmaat

o   Leraars is nie onderrig betreffende die ‘sisteem teorie’ nie

·       Konkluderende opmerkings

·       Bibliografie

 

HFST 2:UITBRANDING IN DIE BEDIENING – VOORKOMING EN GENESING

Prof A D Hart

 

·       Uitbranding is ‘n realiteit

·       Begrip vir die uitbrandingsproses

·       Onderskeid tussen stres, depressie en uitbranding

o   Stres

o   Depressie

o   Uitbranding

·       Verskille tussen uitbranding en stres

·       Wie ly as gevolg van uitbranding ?

·       Maatreëls om uitbranding te voorkom

o   Erkenning van die probleem

o   Die belangrike rol van ‘n vriend/huweliksmaat

o   Uitbranding dui nie op mislukking nie

o   Die belangrikheid van professionele hulp

o   Neem betyds voorkomende stappe

o   Drie belangrike areas van persoonlike funksionering

§  Selfhandhawing (assertiveness)

§  Rolle konflik

§  Verwarring betreffende die onderskeid tussen empatie en simpatie

v Simpatie

v Empatie

·       Konklusie

·       Twaalf stappe tot herstel ná uitbranding

 

HFST 3:GESONDHEID, STRES EN KRISIS

Dr William Wilson 

 

·       Definiëring van fisiese gesondheid

·       Die meganismes wat stres produseer

·       Watter tipe persoonlikhede is die mees vatbare vir stres?

o   Tipe A gedrag

o   Tipe B gedrag

·       Sindrome wat met stres verband hou

o   Uitbranding

o   Akute stres versteuring

o   Post traumatiese stres versteuring

·       Stres as ‘n faktor by ander siektes

·       Krisis

o   Wat is ‘n krisis?

§  Relasionele krisisse

§  Ekonomiese krisisse

§  Fisiese krisisse

§  Geestelike krisisse

·       Die Christendom en die hantering van stres en krisis

o   Voorgestelde stappe deur Norman Wright

o   Die uitgebreide familie

o   Die kerk

o   Toepaslike Skrifgedeeltes

o   Gebed

o   ‘n Voortgesette verhouding

·       Opsommenderwys

 

HFST 4:OORSAKE VAN SEKONDÊRE TRAUMA BINNE DIE BEDIENING

Louis McBurney

 

A.    Probleme en druk van die bediening

·       Die omvang van die probleem

·       Intensiteit van die probleme

·       Vyf algemene areas van konflik in die lewens van leraars/Christelike Werkers

o   Die krisis rondom outoriteit

o   Die krisis rondom identiteit

o   Prioriteitskrisis

o   Die krisis rondom integriteit

o   Die krisis rondom afhanklikheid 

 

B.    Die druk gekoppel aan spesifieke rolle/ampte 

·        Pastoraat

o   Onmoontlike take

o   Gedetermineerd om sukses te bereik

o   Loopbaan onsekerheid

o   Onuitgesproke woede

o   Finansiële druk

·        Jeugwerkers

o   Rol van surrogaat ouer

o   Uitsetting van hoë volume energie

o   Verlies van privaatheid, waardigheid en emosionele balans

o   Swak salaris, geen prestige en gebrekkige invloed

o   Seksuele verleiding

·        Musiek bediening

o   Die kreatiewe persoonlikheid

o   Ondergeskikte rol

o   Voortdurende druk om te vermaak (entertain)

o   Finansiële onsekerheid

·       Die nie-gemeentelike leraar (parachurch minister - tentmakers)

o   Generering van fondse

o   Alleenheid

o   Groot omset van personeel

 

C.    Weerstand teen berading

·       Geloof in die onfeilbaarheid van leraars

·       Vrees vir mislukking

·       Vrees vir verwerping

·       Die probleem rondom emosies

 

HFST 5: MEDELYE-MOEGHEID – HANTERING VAN SEKONDÊRE TRAUMATIESE STRES

Prof Wentzel Coetzer

 

·       Daar is ‘n koste verbonde aan omgee

·       Die rol van onverwerkte trauma uit eie verlede

o   Die menslike brein

·       Teenoordrag (countertransference)

o   Teenoordrag reaksies ten opsigte van bloedskande

·       Die dempende reaksie (the silencing response)

·       Die rol van medelye-moegheid binne ander beroepe en dissiplines

o   Joernalistiek

o   Polisiewerk

o   Veeartsenykunde

o   Verpleging

o   Maatskaplike werk

o   Paramediese werk

·       Medelye satisfaksie

·       Tekortkominge betreffende opleiding van beraders en terapeute

·       Faktore wat medelye-moegheid kan bevorder of teëwerk

o   Nuwelinge risiko

o   Die belangrikheid van supervisie

§  Pastor pastorum

·       Opsomming van belangrike kriteria ter onderskeiding van medelye-moegheid

o   Gevaartekens wat kan dui op medelye-moegheid

o   Praktiese riglyne in die hantering en voorkoming van medelye-moegheid

§  Vir onsself

§  Vir andere

§  Vir ons werksomgewing

·       Enkele samevattende pastorale perspektiewe

 

HFST 6: ‘N PASTORALE BENADERING TOT UITBRANDING

Dr George Roux

 

·       Waar begin ons met die uitgebrande persoon?

·       Definisie

·       Geestelike rigtinggewers

·       Fases van die uitbrandingsproses

·       Tipiese simptome

·       Angs en uitbranding

·       Tipe A en B persoonlikhede

·       Verdere belangrike aspekte

·       Die druk van die multisisteem op die professionele persoon

·       Hoe oorleef jy?

 

BIBLIOGRAFIE

 

BYLAAG1:Tipe A of Tipe B persoonlikheid

BYLAAG2:Onderskeid tussen empatie en simpatie

BYLAAG3:Uitbranding vraelys

BYLAAG4:Simptome van uitbranding

BYLAAG5:Die Burns depressie vraelys

BYLAAG6:Uitbranding onder geestelike ampsdraers

BYLAAG7:Die Burns angs vraelys

BYLAAG8:Die impak van sekondêre traumatiese stres