BOELIE - INDEKS

BOELIE - INDEKS

 

HOOFSTUK 1 - INLEIDENDE PERSPEKTIEWE

 • Historiese aanloop
 • ‘n Verskuiwing na kuberboelie
 • Die bydraende rol van ‘anonimiteit’ op die Internet
 • Aktualiteit binne Suid-Afrika
 • Prins William se inisiatief
 • Statistieke en omvang
  • Kuberboelie begin al vroeër
  • Die eerste ‘cyber cop

HOOFSTUK 2 - DEFINIËRING EN MOTIVERING

 • Definiëring
  • Boelie oor die algemeen
  • Kuberboelie
  • Kuber treitering (cyberstalking)
  • Internet ‘troll
 • Motiewe en aanleidende redes tot boelie
 • ‘n Parallel tussen aanlyn boelie en fisiese boelie

HOOFSTUK 3 - TIPIESE TEIKENS EN KENMERKE

 • Kenmerke van die tipiese teiken
 • Redes waarom hulle kwesbaar is
 • Kenmerke en simptome van die kind wat geboelie word
 • Die impak en gevolge van boelie
 • Boelie raak die gesin

HOOFSTUK 4 - KENMERKE VAN DIE TIPIESE BOELIE

 • Kenmerke en simptome van boelies
 • Die boelie se werkswyse
 • Die boelie se ondersteuners
 • Gevolge vir bystanders en toeskouers
 • Indien jou kind die boelie is
  • Gesprekvoering met jou kind
  • Empatie moet gekweek word

HOOFSTUK 5 - PRAKTIESE RIGLYNE

 • Ouers moet nie naïef wees nie
 • Riglyne deur die National Crime Prevention Council
 • Mobilisering van bystanders en vestiging van ‘n gedragskode
 • Riglyne vir wanneer jou kind geboelie word
 • Die belangrikheid van ‘n gestruktureerde anti-boelie program by skole
 • Olweus se model
  • Die Boelie Voorkoming Koördinering Komitee (BVKK)
  • Toerusting en opleiding
  • Gebruikmaking van vraelyste
  • Personeel diskussie groepe
  • Skoolreëls
  • Klaskamer byeenkomste
  • Direkte ingrype en opvolg aksies
  • Ouerlike betrokkenheid
  • Volwassene / kind interaksie
  • Betrokkenheid van kenners
  • Verdere kenmerke en sub-doelwitte van Olweus se program
  • Resultate
 • Wat kan jou kind leer vanuit ‘n negatiewe situasie?

HOOFSTUK 6 – PASTORALE RIGLYNE

 • Die kind se identiteit in Christus
 • Swak dissipline en ‘n gebrek aan grense
 • Kinders moet geleer word wat aanvaarbaar is en wat nie
 • Die toerusting en skoling van jongmense
 • Behandel ander soos jyself behandel wil wees
 • Hoe Jesus Christus boelies hanteer het
  • Die situasie in die tempel
  • Jesus verdedig vir Maria
  • Jesus kom op vir Malchus
 • Samevattend
 • Daar is hoop

BYLAAG A - Gesin Internet veiligheid kontrak
BYLAAG B - Die Olweus boelie vraelys
BYLAAG C - Boelie vraelyste
BYLAAG D - Belangrike webbladsye en kontak gegewens
BRONNELYS