42. Traumabande

TRAUMABANDE

INDEKS

 

HOOFSTUK 1: INLEIDING

 • Die Stockholm sindroom
 • Die negatiewe kant van ‘bonding’
 • Tipiese situasies en kontekste
 • Aktualiteit
 • Definiëring van ‘n traumaband

 

HOOFSTUK 2: DIE BINDINGSPROSES (ATTACHMENT PROCESS)

 • Die teorie rondom binding (attachment)
  • Die genetiese faktor
  • Belangrike faktore betreffende binding
  • ‘n Venster-geleentheid wat benut moet word
  • Wat gebeur indien die venster-geleentheid nie benut word nie?
  • Klassifisering van binding (attachment)
  • Watter invloed het mishandeling en verwaarlosing op binding?
  • Hou bindingsprobleme altyd verband met mishandeling en verwaarlosing?
  • Die belangrikheid van positiewe bande
 • Die rol van oksitosien
  • Risiko faktore
  • Belangrikheid van die veld van sosiale neurowetenskap
  • Voorkoms van binding by vleirotte
  • Oksitosien en PTSD
  • Toekomstige navorsing rondom oksitosien
 • Verdere insigte betreffende die biologiese impak van onverwerkte trauma

 

HOOFSTUK 3: WAT TRAUMA AAN MENSE DOEN

 • Agt wyses waarop trauma mense beïnvloed
  • Trauma reaksie
  • Trauma plesier / stimulering (arousal)
  • Trauma blokkering
  • Trauma fragmentering (splitting)
  • Trauma weerhouding (abstinence)
  • Trauma skaamte (shame)
  • Trauma repetisie

 

HOOFSTUK 4: SIMPTOME, KENMERKE EN GEVOLGE VAN TRAUMABANDE

 

HOOFSTUK 5: TIPIESE SITUASIES BEVORDERLIK VIR DIE VESTIGING VAN TRAUMABANDE

 • Onlogiese of sinnelose lojaliteit
 • Aanduidings van die aanwesigheid van traumabande
 • Traumabande as verslawend
  • Vyf belangrike realiteite rondom traumabande
   • Traumabande figureer selde alleen
   • Traumabande en hul bondgenote kan ‘n lewenspatroon word
   • Traumabande kan langtermyn gevestig raak
   • Enige persoon is potensieel ‘n kandidaat vir traumabande
   • Traumabande nie noodwendig altyd sleg nie, maar gefokus op oorlewing
 • Tipiese situasies waarbinne traumabande voorkom
  • Narsisme
  • Mensehandel (human trafficking)
   • Doelwitte
   • Die afbreek proses
   • Straf
   • Intervensie strategieë
   • Struikelblokke tydens die helingsproses
   • Konklusies

 

HOOFSTUK 6: TAKTIEK EN STRATEGIE VAN DIE VIKTIMISEERDER

 • Die slagoffer word beroof van besluitnemingsvermoë
 • Versterking en bekragtiging van traumabande
  • Twee belangrike kenmerke
  • Verskuiwing van magsbalans
  • 'n Sosiale slagyster
  • Deur trauma gebind soos met ‘n rek
  • Walker se drie fases

 

HOOFSTUK 7: ALGEMENE PRAKTIESE RIGLYNE

 • Algemene riglyne
 • iglyne vir ‘n herstelplan deur Patrick Carnes
  • Verdere stappe op die pad van genesing
   • Herstelplan rondom trauma reaksie
   • Herstelplan rondom stimulering (arousal)
   • Herstelplan rondom blokkering van emosies
   • Herstelplan rondom fragmentering (splitting)
   • Herstelplan rondom weerhouding (deprivation / abstinence)
   • Herstelplan rakende skaamte / vernedering (shame)
   • Herstelplan rakende repetisie kompulsie

 

HOOFSTUK 8: PRAKTIESE RIGLYNE RAKENDE KINDERS

 • Versorg en vertroetel sulke kinders (nurture)
 • Probeer eers die gedrag verstaan voordat strafmaatreëls toegepas word
 • Interaksie met sulke kinders moet plaasvind in ooreenstemming met hul emosionele ouderdom
 • Wees konsekwent (consistent), voorspelbaar en herhalend (repetitive)
 • Modelleer en onderrig gepaste sosiale gedrag
 • Maak tyd om te luister en te praat met hierdie kinders
 • Realistiese verwagtinge ten opsigte van hierdie kinders
 • Wees geduldig met die kind se vordering en met jouself
 • Jy moet na jouself ook omsien
 • Maak ook gebruik van ander bronne

 

HOOFSTUK 9: PASTORALE PERSPEKTIEWE

 • Trauma en verraad op geestelike terrein
 • Gebedsriglyne
  • Identifiseer moontlike blokkasies rondom binding tussen moeder en kind
   • Probleme rakende binding tussen moeder en kind
  • Vra dat God die struikelblok uit die weg ruim
  • Vra vir God om ‘n ‘nuwe’ geboorte ervaring 
 • Samevattend

 

BYLAAG A: Posttraumatiese stres indeks

BYLAAG B: Die ontwikkelingsproses van traumabande

BYLAAG C: Belangrike webbladsye rakende traumabande

BYLAAG D: Handleidings rondom pastorale berading

BRONNELYS